Milyonlarca memuru ilgilendiriyor! Artık değişti

AA |  11 Haziran 2020 Perşembe - 9:22 | Son Güncelleme : 11 06 2020 - 9:34

Milyonlarca memuru ilgilendiren değişiklik gerçekleşti. Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.


TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edilen, AK Parti  milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda ve 399 sayılı KHK'de  Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'ne yeni madde ihdasları yapıldı.
 
Teklife eklenen yeni maddelere göre, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat  Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanununda  yapılan düzenleme ile çerçeve sözleşme yazılı şekilde veya uzaktan iletişim  araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli olarak ya da mesafeli olsun olmasın  bankanın yazılı şeklin yerine geçebileceğini belirlediği ve bir bilişim veya  elektronik haberleşme cihazı üzerinden gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin  doğrulanmasına imkan verecek yöntemler yoluyla kurulacak şekilde düzenlenecek.
 
Bu sayede, ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları  arasındaki sözleşme ilişkisinin uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla mesafeli  olarak da kurulabilmesinin ve fiziki belge ve ıslak imza kullanılmadan bankanın  yazılı şeklin yerine geçeceğini belirlediği günün teknolojisine uygun diğer  yöntemlerin de kullanılabilmesinin önünün açılması amaçlanıyor.
 
Sermaye Piyasası Kanununda yapılan düzenlemeye göre, yatırım  kuruluşları ve portföy yönetim şirketleri ile müşterileri arasındaki ilişkiler,  yazılı şekilde veya uzaktan iletişim araçlarının kullanılması suretiyle mesafeli  olarak ya da mesafeli olsun olmasın kurulun yazılı şeklin yerine geçebileceğini  belirlediği ve bir bilişim veya elektronik haberleşme cihazı üzerinden  gerçekleştirilecek ve müşteri kimliğinin doğrulanmasına imkan verecek yöntemler  yoluyla kurulacak sözleşmeler ile düzenlenecek. Buna ilişkin usul ve esaslar  kurul tarafından belirlenecek.
 
Böylelikle, MASAK mevzuatından kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak  kaydıyla müşterilerle ilk defa sözleşme ilişkisi kurulması esnasında potansiyel  müşterilerle yüz yüze gelme ihtiyacı ortadan kaldırılacak ve sürecin dijital  ortamda başlayıp dijital ortamda sonlanması salanacak.
 
Nüfus Hizmetleri Kanunundaki düzenlemeyle Sermaye Piyasası Kanunu  kapsamındaki aracı kurumlar ve portföy yönetim şirketlerinin yatırımcılarla  aralarında akdedilecek sözleşmelerin, Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat  Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu  kapsamındaki ödeme hizmeti sağlayıcıları ile ödeme hizmeti kullanıcıları  arasındaki sözleşmelerin, uzaktan iletişim araçlarıyla da kurulabilmesinin  kolaylaştırılması için İçişleri Bakanlığının kimlik verileri, yerleşim yeri ve  diğer adres bilgilerinin, Sermaye Piyasası Kanunu kapsamındaki aracı kurumlar ve  portföy yönetim şirketleriyle Ödeme me ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri,  Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanunu kapsamındaki  ödeme hizmeti sağlayıcıları ile paylaşabilmesi amaçlanıyor.
 
Kamu görevlilerine ilişkin düzenleme
 
Kamu görevlileri arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon  ve görevlerine atananların, görevden alınmaları veya görevlerinin sona ermesi halinde tabi olacakları hükümler yeniden belirlendi.
 
Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  görevden alınanlar veya görevleri sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili,  ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya  da bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atanabilecek.
 
Görevden alınan veya görevleri sona erenlerin, yöneticilik yaptıkları  dışındaki kuramlara atanabilmeleri mümkün olabilecek.
 
Müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarının tercihi ise  atanacakları kurumların kadro/pozisyon ve teşkilat yapısı göz önünde  bulundurularak takdir edilecek.
 
Bakanlık müşaviri, müşavir veya danışman atananlar üst yöneticileri  tarafından izleme, değerlendirme, araştırma, rehberlik, proje ve eğitim gibi  hizmetlerde görevlendirilecek.
 
Dahiliye Memurları Kanununda yer alan ve vilayet teşkilatındaki derece  ve sınıfları gösteren tabloya göre ikinci derecede bulunan ve üst kademe kamu  yöneticileri arasında yer alan il valilerinin görevden alınmaları durumunda  kariyerlerine uygun olarak "vali-mülkiye başmüfettişi" unvanlı kadrolara  atanmaları öngörülüyor.
 
Kamu görevlileri arasından ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit  edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan  kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlar, görevden alınmaları veya görev sürelerinin sona ermesi halinde iki yıl süreyle daha önceki görevine  ait ödeme unsurlarından faydalandırılacak. İlgililer, daha önce bulundukları veya  öğrenim durumları itibarıyla ihraz etmiş oldukları unvanlara ilişkin kadro veya  pozisyonlara atanmaları durumumda da ödemeden yararlanmaya devam edebilecek.  Ancak bahsedilen iki yıllık süre her halükarda ilgililerin müşavir veya danışman  kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık müşaviri kadrolarına atanmalarını  izleyen aybaşından itibaren başlayacak.
 
Değişikliğe göre müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da  bakanlıkların merkez teşkilatında bakanlık müşaviri kadrolarına atananlar, derecelerine bakılmaksızın, bu kadro veya pozisyonlara denk kabul edilen 1.  dereceli bakanlık müşaviri kadrosuna ait mali ve sosyal hak ve yardımlar ile  emeklilik ve diğer özlük haklarından faydalanacak.
 
Bazı üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon veya görevlerine ait  tespit edilmiş bir ek gösterge rakamı bulunmamakla birlikte, bu kadro veya  pozisyonların mali ve/veya emeklilik haklarının tespitinde emsal alınmak ya da  denk kabul edilmek üzere memur kadroları belirlendi.
 
Maddenin yürürlükte bulunan halinde, üst kademe kamu yöneticisi olarak  açıktan atananlardan, görevden alınanların veya görevi sona erenlerin memuriyetle  ilişiklerinin kesilmesi öngörülüyor.
 
Düzenlemede bu durum genel kural olarak yine benimsenirken istisnai  olarak, açıktan atandığı ek göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst  kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinden alınanların veya  görevleri sona erenlerin, talepte bulunmaları ve bu taleplerinin uygun görülmesi  halinde Cumhurbaşkanlığına bağlı ilgili, ilişkili kurum ve kuruluşlarda müşavir  veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlıkların merkez  teşkilatlarında bakanlık unvanlarına atanabilecek.
 
Devlet Memurları Kanuna tabi olmayan üst kademe kamu yöneticisi kadro,  pozisyon ve görevlerinden, müşavir veya bakanlık müşaviri kadrosuna atanmak  suretiyle anılan Kanuna tabi hale gelenler için üst kademe kamu yöneticisi olarak  geçirilen süreler de dahil kamu kurum ve kuruluşlarının kadro veya  pozisyonlarında geçirdikleri sürelerin kazanılmış hak aylık derece ve kademeleri  ile kıdeme bağlı haklarında değerlendirileceği öngörülüyor.
 
Cumhurbaşkanlığına bağlı ofis başkan ve başkan yardımcılarının  görevden alınmaları halinde müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da  bakanlık müşaviri kadrolarına atanmaları imkanı sağlanıyor.
 
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici maddeyle, ek  göstergesi 6400 ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro,  pozisyon ve görevlerinden, 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra alınmış veya bu  tarihten sonra görevi sona ermiş olan kamu görevlilerinin de talepleri üzerine  önceki yöneticilik görevlerinin ilgili olduğu kuruma, kurumun kadro/pozisyon  yapısına göre müşavir veya danışman kadro veya pozisyonlarına ya da bakanlık  müşaviri kadrolarına atanabilmelerine imkan sağlanıyor.
 
Kamu görevlileri arasından atanarak ek göstergesi 6400 ve daha yüksek  tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerinde  kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanlardan, 9 Temmuz 2018  tarihinden maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar olan dönemde görevden alınan  veya görev süresi sona eren kamu görevlilerinin, görevden alınarak veya  görevlerinin sona ermesi neticesinde atandıkları kadro veya pozisyonlarda  bulunmaları kaydıyla, önceki üst kademe kamu yöneticiliği görevlerine ait ödeme  unsurlarının iki yıl süreyle yararlanmaları amaçlanıyor.
 
Atanma şartlarını kaybetme, ceza kovuşturması veya disiplin  soruşturması sonucunda görevden alınanlar veya bu sebeplerle görevleri sona  erenler bu düzenlemelerden faydalanamayacak.
 
Kapatılan Başbakanlık kadrolarında bulunan ve diğer kurum ve  kuruluşlara nakledilen personelin mali haklarının korunması için düzenleme  yapılacak.
 
Bakanlık müşaviri, müşavir, danışman, şahsa bağlı yönetici kadro veya  pozisyonlarında bulunup, bu görevleri 9 Temmuz 2020'da sona eren müfettiş,  kariyer uzman, mühendis, öğretmen, araştırmacı gibi kadro veya pozisyonlara  atanacakların hakları yeniden düzenlenecek. Bu personelin görevlerinin sona  ereceği tarih kaldırılacak.