Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! O cezalar affedildi

AA |  30 Mayıs 2019 Perşembe - 19:23 | Son Güncelleme : 30 05 2019 - 20:34

Köprü geçiş cezalarının affedilmesine ilişkin Torba Yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanun ve KHK'lerde  Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek  yasalaştı.
 
Düzenlemeye göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi,  yürüttüğü görevler nedeniyle kurumlar vergisinden muaf olacak. Bu muafiyet, Gelir  Vergisi Kanunu ile Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca yapılacak vergi kesintilerini  kapsamayacak.
 
Bulut Eğitim Vakfı tarafından İstanbul Galata Üniversitesi adıyla  vakıf üniversitesi kurulacak. Üniversite, diş hekimliği, sanat ve sosyal  bilimler, spor bilimleri fakülteleri, meslek yüksekokulu, lisansüstü eğitim  enstitüsünden oluşacak.
 
TRT çalışanlarına yönelik disiplin cezaları
 
Yasa, TRT'de çalışan memur ve kadro karşılığı sözleşmeli personele  uygulanacak disiplin cezaları, disiplin cezasını gerektiren durumlar ve disiplin  işlemlerinin uygulanma esaslarını da belirliyor.
 
Buna göre TRT'de Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu  oluşturulacak.
 
Uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezaları disiplin amirleri  tarafından, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası Disiplin Kurulunun kararı  alındıktan sonra genel müdür tarafından, işten çıkarma cezası genel müdürün bu  yöndeki isteği üzerine Yüksek Disiplin Kurulunca verilecek. Disiplin kurullarınca  ret kararı verilmesi halinde, genel müdür 15 gün içinde başka bir disiplin cezası  verebilecek.
 
Personele, aynı olaydaki birden fazla fiili için çeşitli disiplin  cezalarının uygulanması gerektiği hallerde, fiiline uyan cezalardan en ağırı  verilecek.
 
Disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası verilenler 5 yıl, kademe  ilerlemesinin durdurulması cezası verilenler 10 yıl boyunca kurum içinde müdür ve  yönetici kadrolarına atanamayacak.
 
Kurum hizmetlerinin gerektirdiği hallerde görevleri başında  kalmalarında sakınca görülen personel hakkında görevden uzaklaştırmaya, Genel  Müdür ile kurum müfettişleri yetkili olacak.
 
Maden Kanunu'nda değişiklik
 
MTA Genel Müdürlüğü, uhdesindeki ruhsatları bölerek aynı alan için  Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünden birden fazla yeni ruhsat talep  edebilecek. Genel Müdürlük, MTA adına yeni ruhsatlar düzenleyebilecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşlarının yer altındaki maden işlerine ilişkin  faaliyet gösteren rödovansçılara, mevzuat değişikliği nedeniyle oluşan maliyet  artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilecek. Destek tutarları  belirlenirken kömür fiyatlarının değişimi de dikkate alınacak.
 
Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda değişiklik yapan kanunla  Devlet hakkı oranlarına ilişkin yapılan değişiklikler, 2018 yılı Devlet hakkı  hesaplamalarında uygulanmayacak.
 
28 Şubat 2019 tarihinden önce MTA tarafından hazırlanan kaynak veya  rezerv raporları olan madenler için bu maddenin yayımından itibaren 6 ay  içerisinde Genel Müdürlüğe başvurulması halinde, MTA'ya buluculuk hakkı  verilecek.
 
Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm  ihtiyaçlarının daha hızlı ve etkin sağlanması, Jandarma Genel Komutanlığı ve  Sahil Güvenlik Komutanlığı ile eşit imkanlara sahip olması amacıyla da düzenleme  yapılıyor. Yasayla Emniyet Genel Müdürlüğünün istihbarat ve güvenliğe ilişkin tüm  ihtiyaçları, daha hızlı ve etkin tedariki için Savunma Sanayii Destekleme  Fonundan karşılanabilecek.
 
Kırıkkale'nin "Bahşili" ilçesinin ismi, "Bahşılı" olarak  değiştirilecek.
 
Kanunla, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Maden Kanunu'ndaki  yatırım çakışması halinde kurulan kurulun kaldırılması doğrultusunda Jeotermal  Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu'nda uyum değişikliği yapılıyor.
 
Buna göre, 1 Ocak 2019'dan kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar araç  sınıfları itibarıyla geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler  Köprüsü'nden geçenlere verilen idari para cezası verilmeyecek.
 
İdari para cezası kesilenler tebliğ edilmeyecek, tebliğ edilenlerden  tahsilat yapılmayacak, varsa yapılan itirazlar veya açılmış davalar hakkında  resen karar verilmesine yer olmadığına karar verilecek.
 
Tahsilatlardan, yapılmış itirazlardan ve açılmış davalardan feragat  edilmesi kaydıyla vazgeçilecek. Tahsilatlar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihi  takip eden ikinci ayın sonuna kadar başvurulması halinde düzenlemenin yürürlük  tarihini takip eden üçüncü ayın sonuna kadar ret ve iade edilecek.
 
Bu şekilde geçiş yapan yaklaşık 275 bin araca kesilen 310 milyon  liralık cezadan vazgeçilecek, ödenen 3,9 milyon lira ise iade edilecek.
 
ÖTV indiriminde üst sınır 15 bin lira
 
Düzenlemeyle Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Dışişleri Bakanlığının  bağlı kuruluşu haline getirilen AB Başkanlığındaki Avrupa Birliği İşleri uzman ve  uzman yardımcılarına, bir kereye mahsus olmak üzere sınavla Dışişleri Bakanlığı  meslek memurluğu veya konsolosluk ve ihtisas memurluğuna geçiş hakkı tanınacak.
 
Sınav, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren bir yıl içerisinde  Bakanlık tarafından yapılacak. 9 yıldan az kıdemi bulunanlar atama işlemi  sonrasında toplamda 9 yılı doldurduktan sonra başkatiplik sınavına girebilecek. 9  yıl ve daha fazla kıdemi bulunanlar, meslek memurları ya da konsolosluk ve  ihtisas memurları için düzenlenecek ilk başkatiplik sınavına girecek.
 
Temmuz 2009 istatistiğine göre toplu iş sözleşmesi yapma yetkisi alan  sendikalar ile bu istatistiğin yayımından sonra 15 Eylül 2012 tarihine kadar  kurulan işçi sendikalarının, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2  yıl içinde yapacakları yetki tespit başvurusunun süresi 1 yıla indiriliyor. Yetki  tespit başvuruları, iş yeri veya işletme çoğunluğu şartına göre Aile, Çalışma ve  Sosyal Hizmetler Bakanlığınca sonuçlandırılacak.
 
Ticari amaçla makaron veya yaprak sigara kağıdı içine kıyılmış tütün,  parçalanmış tütün, tütün harici herhangi bir madde doldurmak, bu şekilde üretilen  ürünleri satışa arz etmek, satmak, bulundurmak veya nakletmek yasağına aykırı  hareket edenlere, 3 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası verileceğine yönelik hükmün  yürürlük tarihi 1 Temmuz 2020 tarihine kadar ertelenecek.
 
16 yaş ve üzerindeki otomobil, panelvan, minibüs, otobüs, kamyonet,  kamyon, TIR çekicisi cins araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına  bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden ÖTV'nin  terkin edilecek üst sınırı 10 bin liradan 15 bin liraya çıkarılacak.
 
635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin adı "Sanayi ve Teknoloji  Bakanlığının Araştırma, Geliştirme, Yenilikçilik ve Girişimcilik Faaliyetlerinin  Karşılanması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname" şeklinde değiştirilecek.
 
Sanayi alanındaki araştırma, geliştirme, yenilikçilik ve girişimcilik  faaliyetleriyle teknolojik gelişmeleri takip etmek, desteklemek ve teşvik etmek  amacıyla sanayi kuruluşları, üniversiteler, araştırma merkezleri ve enstitülerle  iş birliği yaparak bu kurumların teknolojik araştırma ve geliştirmeye aktif  katılımını sağlamak amacıyla hazırlanan programlara öğretim elemanları ve diğer  kamu görevlileriyle kamu görevlisi olmayan alanında uzman kişiler  görevlendirilebilecek.
 
Görevlendirilen öğretim elemanlarıyla kamu görevlisi olmayan uzmanlara  Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen aylık tutarın 5 katını aşmamak kaydıyla Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığınca belirlenecek tutar üzerinden doğrudan ödeme yapılacak.  Bu kişilere ayrıca harcırah ödenmeyecek.
 
Yükseköğretim kurumlarına araştırma ve geliştirme projeleri karşılığı  aktarılan hibe niteliğindeki tutarlar proje adına açılacak özel hesaplarda  izlenecek.
 
Kanuna iki yeni madde eklendi
 
Görüşmeler esnasında kanuna, Mecliste grubu bulunan partilerin ortak  önergesi üzerine iki yeni madde ihdas edildi.
 
İhdas edilen maddelere göre, kamulaştırma işlemleri tamamlanmamış veya  kamulaştırması hiç yapılmamış olmasına rağmen 4 Kasım 1983 tarihinden, bu  maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar fiilen kamu hizmetine ayrılan veya kamu  yararına ilişkin bir ihtiyaca tahsis edilerek üzerinde tesis yapılan taşınmazlara  veya kaynaklara kısmen veya tamamen veyahut irtifak hakkı tesis etmek suretiyle  malikin rızası olmaksızın fiili el konulması veya hukuki el atılması sebebiyle  mülkiyet hakkından doğan taleplere dair bedel ve tazminata ilişkin davalarda  verilen mahkeme kararları kesinleşmedikçe icraya konulamayacak.
 
Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce, kesinleşmemiş mahkeme  kararlarına dayanılarak başlatılan icra takipleri, kesinleşmiş mahkeme kararı  ibraz edilinceye kadar durdurulacak.
 
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı kadrolarında  bulunan ve sınav tarihi itibarıyla en az 3 yıl görev yapan, uyarma ve kınama  hariç son 3 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan, defterdarlık uzmanı  ve gelir uzmanı olabilmek için yaş ve öğrenim alanı şartları hariç mevzuatında  öngörülen diğer şartları taşıyan personelden; usul ve esasları Hazine ve Maliye  Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından belirlenerek, kadrolarında  bulundukları kurum tarafından bu maddenin yayımı tarihinden itibaren, 5 yıl  içinde iki defa yapılacak sınavda başarılı olanlar kurumlarında defterdarlık  uzmanı ve gelir uzmanı kadrolarına atanabilecekler.
 
 
   
 
   
 
 
  
 
 

ETİKETLER