Milli Saraylar'a personel alımında sınav şartı kaldırıldı

19 Nisan 2019 Cuma - 11:48 | Son Güncelleme : 19 04 2019 - 12:22

Milli Saraylar'a personel alımında 'KPSS sınavına girmiş olmak' bir ön eleme şartı olmaktan çıkartıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelikle birlikte artık Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı'nın işçi kadrolarına sınavsız atama yapılabilecek.


Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinde yer alan ististisnalara Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına yapılacak alımlar da dahil edildi. Böylece Milli Saraylar'a personel alınırken KPSS şartı istenmeyecek. 
 
Ekli "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"in yürürlüğe konulmasına karar verilmiştir.
 
KAMU KURUM VE KURULUŞLARINA İŞÇİ ALINMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
 
MADDE 1- 29/6/2009 tarihli ve 2009/15188 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki bent eklenmiştir.
 
 
"g) Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına yapılacak alımlar,"
 
MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 
MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütür.
 
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 2 nci maddesinde yer alan ististisnalara Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına yapılacak alımlar da dahil edildi.
 
 
SINAV ŞARTI KALDIRILDI
 
Yapılan değişiklik sonrasında Milli Saraylar İdaresi Başkanlığının işçi kadrolarına sınavsız atama yapılabilecektir.
 
KAMUOYU BİLGİLENDİRİLECEK
 
Bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar İş-Kur'un internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur.
 
ŞEFFAF BİR ŞEKİLDE YAPILACAK
 
Yine sınavsız alım olsa da kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri almak zorundadır.
 
İŞTE SINAVSIZ KAMU PERSONELİ ALAN KURUMLAR
 
Kamu kurumlarında çalışmak isteyen binlerce kişi KPSS sınavına giriyor. Fakat sınav şartı olmadan memur alan birçok kurum bulunuyor. İşte ilgili yönemeliğin sınavsız personel alan kurumlarla ilgili kısmı...
 
Bu Yönetmelik;
 
             a) 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (I) sayılı cetvelde yer alan genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, (II) sayılı cetvelde yer alan özel bütçeli idareler, (III) sayılı cetvelde yer alan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve (IV) sayılı cetvelde yer alan sosyal güvenlik kurumları ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, özel kanunlarla kurulan kuruluş ve teşekküller ile hizmetlerini genel bütçenin transfer tertiplerinden yardım alarak yürüten kamu kurum ve kuruluşlarına,
 
             b) İştirakler hariç olmak üzere, kamu iktisadî teşebbüsleri ve bağlı ortaklıkları ile müesseseleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun çerçevesinde özelleştirme kapsamında veya programında bulunan kuruluşlardan sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olanlar ile 406 sayılı Telgraf ve Telefon Kanunuyla kurulmuş ve sermayesinin tamamı Hazineye ait kuruluşlara,
 
             c) İl özel idareleri, belediyeler, bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşları, müessese ve işletmelerine,
 
             ç) Diğer kamu kurum ve kuruluşlarına,  sürekli veya geçici işçi alımını kapsar.
 
             (2) Bu Yönetmelik hükümleri;
 
             a) Birinci fıkranın (b) bendi hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının, il özel idarelerinin, belediyelerin ve bunların kurdukları veya üye oldukları mahallî idare birlikleri ile bağlı kuruluşlarının Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurdukları şirketler ile kooperatifler,
 
             b) Bankalar, borsalar ve bunların müessese, teşebbüs, işletme ve iştirakleri,
 
             c) 3294 sayılı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanununa göre kurulan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları,
 
            ç) Bu Yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında iş kanunları hükümlerine göre istihdam edilecek daire başkanı, daire başkanı muadili veya daha üst düzey yönetici, tabip, uzman tabip, diş tabibi ve eczacı kadroları,
 
             d) Kamu kurum ve kuruluşlarında, hukuk müşaviri, müfettiş, kontrolör, denetmen, denetçi, uzman ve aktüer gibi mesleklerde çalışanlar arasından yapılacak işçi alımları,
 
             e) Kamu kurum ve kuruluşlarının proje bazındaki faaliyetlerinde belirli süreli iş sözleşmesine tabi olarak, özel nitelik ve uzmanlık gerektiren işler,
 
             f) Üniversite veya bilimsel araştırma kurumu niteliğindeki kuruluşlar ve uydu haberleşme alanında faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşlarının araştırma geliştirme faaliyetlerinde, bu faaliyetlerin devamı süresi ile sınırlı olarak görev alacak teknik ve uzman personel ile bu kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen ve/veya yürütülen proje bazındaki faaliyetlerde bu faaliyetlerin devamı süresi ile sınırlı olarak çalıştırılacaklar, için uygulanmaz. Ancak, bu kapsamdaki işçi alım ilanlarının Kuruma bildirilmesi zorunludur. Bu ilanlar Kurum internet sitesinde ve ilgili kamu kurum ve kuruluşunca uygun görülen iletişim araçları ile kamuoyuna duyurulur. Kamu kurum ve kuruluşları işçi alımının adil ve şeffaf bir şekilde yapılmasını sağlayacak diğer tedbirleri de alır.