Memurların seyahat kartlarına ilişkin önemli bilgi! | Hazine ve Maliye Bakanlığı yazı yayınladı!

06 Ocak 2020 Pazartesi - 10:46 | Son Güncelleme : 06 01 2020 - 11:31

Memurların seyahat kartlarına ilişkin olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı bütün kurumlara yazı yoladı. Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yollanan yazıda memurların seyahat kartlarına ilişkin bilgi paylaşıldı. Detaylar haberimizde…


Memurların seyahat kartlarına ilişkin T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü (Mülga) tarafından yazı yayınlandı. Yayınlanan yazı, memurları ne şekilde ilgilendiriyor? Kimlere hangi taşıtlar için hangi şartlarda verilecek? Seyahat kartı verilecek personel listesi kimler tarafından kontrol edilecek? Uyulması gereken hususlar neler? İşte detaylar…
 
KİMLERE HANGİ TAŞITLAR İÇİN HANGİ ŞARTLARDA VERİLECEK?
 
6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesinde, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetlilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için fotoğraflı birer kart verileceği ve bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceğinin İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca tespit edilecek. Anılan Kanunun 1 inci maddesinde; 
 
"a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;
 
b) Hususi kanunlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);
 
c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;
 
tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir." hükmüne yer verilerek Kanun kapsamındaki idareler belirlenmiştir.
 
Buna göre, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi uyarınca, memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak görev yapan memur ve hizmetlilere verilecek söz konusu kartlarla, bu Kanun kapsamında bulunan bütün idareler tarafından işletilen her türlü taşıtlarda seyahat edilebilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Ayrıca, söz konusu 48 inci madde hükmüne uygun olarak seyahat kartlarının kimlere, hangi şartlarda verileceği ve uygulamaya ilişkin esaslar; 16, 23 ve 30 Seri No'lu Harcırah Kanunu Genel Tebliğleri ve 8/12/1995 tarihli ve B.07.0.BMK.0.17-27-48-629/32571 sayılı Genel Yazımızla belirlenmiş, İçişleri Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bakanlığımız tarafından müştereken imzalanan ve 1/1/2014 tarihinden itibaren yürürlüğe giren protokol kapsamında, 30 Seri No'lu Tebliğde belirlenen illere (Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Bursa, Konya ve Gaziantep) diğer büyükşehirler de eklenmiş ve uyulması gereken hususlar yeniden belirlenerek söz konusu protokol kapsamında bu esasların uygulanmasına devam edilmiştir.
 
SEYAHAT KARTI VERİLECEK PERSONEL LİSTESİ KİMLER TARAFINDAN KONTROL EDİLECEK?
 
Diğer taraftan, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu uyarınca 31/12/2005 tarihli ve 26040 3. Mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar'ın 21 inci maddesinde de, "6245 sayılı Harcırah Kanununun 48 inci maddesi uyarınca İçişleri, Hazine ve Maliye ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıkları tarafından müştereken belirlenen esaslar çerçevesinde, seyahat kartı verilecek personel listesi, birimlerin teklifleri değerlendirilerek mali hizmetler birimi tarafından kontrol edilir. Buna ilişkin talepler yukarıda belirtilen esaslar ile Bakanlık tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği yönünden en geç üç iş günü içinde kontrol edilir. Uygun görülmeyen talepler gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilir." ifadesi yer almıştır.
 
UYULMASI GEREKEN HUSUSLAR NELER?
 
Bu kapsamda, 2006 yılından itibaren seyahat kartlarına ilişkin teklifler, ilgili düzenlemeler çerçevesinde kuramların mali hizmetler birimi tarafından değerlendirilmeye başlanmış ve uygulama bu şekilde yürütülmüştür. Buna göre, yukarıda belirtilen uygulamanın aynı şekilde devam ettirilebilmesi için seyahat kartı talebiyle ilgili tekliflerin hazırlanması ile hazırlanan tekliflerin değerlendirilmesi ve kontrol sürecine ilişkin olarak 2019 yılında uyulması gereken hususlar aşağıda belirtilmiştir:
 
- Seyahat kartı verilmesine ilişkin taleplere, 2018 yılına ilişkin uygun görüş yazısı ve eki onaylı seyahat kartı formunun örneği eklenecektir.
- Taleplerin hazırlanmasında, 2018 yılında uygun görülen sayılar aşılmayacaktır. Ancak, isim ve unvan değişikliği yapılabilecektir.
- Mali hizmet birimleri, seyahat kartı taleplerini, 6245 sayılı Kanun ile bu Kanuna dayanılarak Bakanlığımız tarafından yapılan düzenlemelere uygunluk ve bütçe ödeneğinin yeterliliği ile hizmetin gerekliliği yönlerinden değerlendirip kontrol edeceklerdir.
-Uygun görülen taleplere ilişkin seyahat kartı formu onaylanacak, uygun görülmeyen talepler ise gerekçeli bir yazıyla ilgili birime gönderilecektir.
- 2018 yılındaki sayının aşılmasını gerektiren zorunlu durumlarda ise, kurumun 2019 yılı bütçesinin mevcut ödeneklerinin yeterli olması ve ilave ödenek talep edilmemesi kaydıyla, mali hizmetler biriminden ek talepte bulunulabilecektir.
- Seyahat kartlarından, hafta tatili ile resmi tatil günleri hariç iş günlerinde 07.00-19.00 saatleri arasında; su, doğalgaz ve elektrik arızalarında fiilen çalışanlar ise tatil günleri dahil günün her saatinde yararlanabileceklerdir.
- İlgili mevzuatı uyarınca seyahat ücretinden muaf tutulanlara seyahat kartı verilmeyecektir.
- Seyahat kartlarına, kart sahibinin fotoğrafı yapıştırılacak; kurum adı, görev unvanı ve fiilen yapılan görev açıkça yazılacak, kartların şekli ve rengi ile diğer özellikleri taşıtı işleten ilgili kuruluşça tespit edilecektir.
- Kartların herhangi bir nedenle (emeklilik, istifa vb.) iade edilmesinin gerekli olduğu hallerde, geri kalan süreye ilişkin ücret iade edilecek veya seyahat kartı, koşulları taşıyan başka bir personel adına düzenlenmek suretiyle değiştirilebilecektir.
- Birimlerce, 6245 sayılı Kanunun 48 inci maddesi kapsamında yürütülecek hizmetlerin, söz konusu maddede sayılan unvanlara sahip memur ve hizmetliler tarafından gördürülmesine azami özen gösterilecektir.
- Aşağıda belirlenen bedellerden ayrı olarak, gerek kurum bütçesinden gerekse kart verilen kişiler tarafından vize, kart basım bedeli gibi adlar altında herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
Diğer taraftan, 2019 yılı için geçerli olmak üzere seyahat kartları KDV hariç;
- Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 98,90 TL,
- Diğer büyükşehir belediye sınırları içerisinde aylık 73,70 TL,
- Büyükşehir olmayan diğer illerde ise aylık 55,20 TL, karşılığında verilecektir.