Memuriyetten atılma konusunda 12 ay ile 1 yıl hapis cezası arasında fark var!

22 Nisan 2019 Pazartesi - 10:05 | Son Güncelleme : 22 04 2019 - 10:17

Hem devlet memuru olma hem de memuriyetten atılma şartları arasında, kişinin kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl hapis cezası almış olması şartı var. Ancak bu durum 12 ay hapis cezası alanları kapsamıyor. İşte memur olma ya da memuriyetten atılma konusunda her iki cezanın farkı!


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, kimlerin devlet memuru olabileceğini ve hangi durumlardan kişinin memuriyetten atılabileceğini belirler. Buna göre memur olmak için, kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahküm olmamak şartı aranmaktadır. Aynı şekilde bu şartlardan biri kaybeden kişi de memuriyetten atılmaktadır.
 
12 AY İLE 1 YIL AYNI MIDIR?
 
Yozgat İdare Mahkemesi ise verdiği kararda, yasada bahsedilen 1 yıl hapis cezası ile 12 ay hapis cezası almak arasında fark olduğunu ve ikisinin aynı kabul edilip o şekilde değerlendirilemeyeceğine hükmetmiştir. 
 
Mahkeme aldığı kararda şöyle demektedir: "5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun "Cezanın Belirlenmesi" başlıklı 61. maddesinin 6. fıkrasında, hapis cezasının süresinin gün, ay ve yıl hesabıyla belirleneceği, bir günün, yirmidört saat; bir ayın, otuz gün, yılın ise resmi takvime göre hesap edileceği düzenlemesine yer verildiği, bu hesaplama usulüne göre de davacı adına düzenlenen müddetnamede, cezaevine girdiği tarih olan 16.05.2012 tarihinden itibaren her ay 30 gün kabul edilerek 12 ay üzerinden yapılan hesaplama sonrasında toplam cezasının 360 gün, tahliye tarihinin ise 10/05/2013 olarak belirlendiği, diğer taraftan, 1 yıl anlaşılması gereken sürenin de 365 gün 5 saat 49 dakika olduğu hususunda tereddüt bulunmadığı, bu durumda, davacının toplam 12 ay hapis cezasının karşılığının toplam 360 gün olması ve 360 günün de 1 yıl olarak kabul edilemeyecek bulunması dolayısıyla davacının kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 yıl veya daha fazla ceza almamış olmak şartını kaybettiğinden bahsedilemeyecek bulunması karşısında; davalı idarece aksi yönde tesis edilen dava konusu işlemde hukuka ve mevzuat hükümlerine uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu işlemin iptali yolunda Yozgat İdare Mahkemesince verilen 19/02/2013 tarihli ve E:2012/903, k:2013/118 sayılı kararın temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir."