Meclis'te kabul edildi! Yeni dönem, yüzde 50 indirimli olacak...

17 Ekim 2020 Cumartesi - 15:48 | Son Güncelleme : 17 10 2020 - 16:01

Milyonlarca kişiyi çok yakından ilgilendiriyor. Yeni dönem resmen başladı. Meclis'te kabul edildi. Kamu idareleri, program bütçeye uygun yürütecekleri faaliyetler ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren performans programı hazırlayacak. Net borç kullanımı tutarı, 2020 yılı için 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak. Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde eğitim ve öğretim faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine sahip olma şartı aranacak.

Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde yürütülmesi gereken faaliyetlerin, bu merkez veya bölgeler dışında da yürütülmesine 11 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecek. Köy veya belde belediyesiyken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmayacak; bu kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak.


Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı  Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda  kabul edilerek yasalaştı. Kanunla, performans esaslı program bütçe anlayışının, Kamu Mali  Yönetimi ve Kontrol Kanunu'na yansıtılması amaçlanıyor. Kamu idareleri, program bütçeye uygun olarak yürütecekleri faaliyetler  ile bunların kaynak ihtiyacını, amaç, hedef ve performans göstergelerini içeren  performans programı hazırlayacak. Kamu idareleri, bütçelerini kalkınma planı, Cumhurbaşkanlığı programı,  orta vadeli program, orta vadeli mali plan, Cumhurbaşkanlığı yıllık programı,  stratejik planlarıyla program yapısına uyumlu şekilde ve performans esasına  dayalı hazırlayacak. Kamu idareleri, bütçeleri ile stratejik plan ve performans  programlarını izlemek ve değerlendirmek amacıyla nesnel, sistematik ve düzenli  olarak veri toplayacak ve analiz edecek. İzleme ve değerlendirme sonuçları idare  faaliyet raporlarında gösterilecek.
Kamu idare bütçeleri, program yapısı esas alınarak kurumsal ve  ekonomik sonuçların görülmesini sağlayacak şekilde, uluslararası standartlara  uygun olarak belirlenen sınıflandırmaya tabi tutularak hazırlanıp  uygulanacak.
 
 Analitik bütçe sınıflandırması esas alınacak
 
  Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetvelinin bölümleri, analitik  bütçe sınıflandırması esas alınarak programlar itibarıyla düzenlenecek. Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun gider cetveli program  sınıflandırmasına göre düzenlenecek, ilgili mevzuatta yer alan "tertip" ile  "ilgili hizmet tertibi" ibarelerinin tanımı, program yapısına uygun olarak  yeniden belirlenecek. Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, bütçelerini 3 yıllık bütçeleme  anlayışı, stratejik planları ve performans programları ile program yapısını esas  alarak Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nda tanımlanan tertip düzeylerini  içerecek şekilde hazırlayacak.
 
 Vakıf üniversitelerine tıp fakültesi açabilmek için şartlar
 
 Tıp fakültesi kurmak isteyen vakıf üniversitelerinde eğitim ve öğretim  faaliyetleri ile sağlık hizmetleri sunumu için asgari 200 yatak kapasitesine  sahip olması ve YÖK'ün tıp eğitimi için gerekli gördüğü asgari fiziki mekan ve  donanım şartlarını sağlaması şartı aranacak. Bu kapsamda vakıf üniversitelerinde tıp eğitimi için mülkiyeti,  işletme hakkı ve ruhsatı kendisine ait bir hastanenin varlığı, faal bir özel  hastanesi yoksa tıp fakültesi açabilmesi için Sağlık Bakanlığından ön izin  alması, ön izinle kurulan tıp fakültelerinin eğitime başlayabilmeleri için ise  hastane ruhsatının alınmış olması gibi şartlar da getirilecek.
 
 Bünyesinde tıp fakültesi olan ve kendisine ait hastanesi bulunmayan  vakıf yükseköğretim kurumları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2  yıl içinde kanunda belirtilen şartları taşıyan hastaneye ait ön izin belgesini  veya aynı şartları haiz mevcut bir hastaneyi devralacağına dair belgeyi YÖK'e  teslim edecek. Bu sürenin bitiminden itibaren 1 yıl içinde bu belgeleri sunamayan  vakıf yükseköğretim kurumlarının tıp fakültelerine öğrenci verilemeyecek. 3  yıllık sürenin bitiminden itibaren iki yıl içinde mülkiyeti kendisine veya  Hazineye ait olup düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce vakıf  yükseköğretim kurumuna irtifak hakkı tesis edilmiş olan taşınmazlar üzerinde  bulunan işletme hakkı ve ruhsatı kendine ait olan kanunda belirtilen şartları  taşıyan hastaneye ilişkin belgeleri YÖK'e teslim etmeyen vakıf yükseköğretim  kurumlarının tıp fakülteleri kapatılacak.
 
   
Net borç kullanım tutarına düzenleme
 
Türkiye Deprem Rehabilitasyon ve Yeniden Yapılandırma Yardım Programı  (TERRA) kapsamında Avrupa Yatırım Bankası ile 9 Şubat 2000, 6 Kasım 2000 ve 2  Nisan 2003'te imzalanan dış kredi anlaşmaları çerçevesinde, mahalli idarelere dış  borcun ikrazıyla kullandırılan kredilerden doğan vadesi geçmiş, vadesi gelecek  Hazine alacakları ile bu kredilerden kaynaklanan, uzlaşılan ve yapılandırılan  vadesi gelmemiş Hazine alacaklarının, bu maddenin yürürlük tarihi itibarıyla  faiz, gecikme faizi ve diğer ferileriyle terkinine Hazine ve Maliye Bakanı  yetkili olacak. Bu kapsamda mahalli idarelerden yapılan tahsilatlardan herhangi  bir iade gerçekleştirilmeyecek.  Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a  eklenen geçici maddeye göre, net borç kullanımı tutarı, 2020 yılı için 1 Ocak  2020'den geçerli olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanı ve Cumhurbaşkanı tarafından  artırılan net borç kullanım tutarının iki katı olarak uygulanacak.
 
 Kırsal yerleşim özelliği taşıyan mahalleler "kırsal mahalle"  olacak
 
 Köy veya belde belediyesiyken mahalleye dönüşen ve büyükşehir  belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine  uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve  benzeri konular dikkate alınarak kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen  mahalleler, kırsal mahalle kabul edilecek. Bunun için ilgili ilçe belediye  meclisinin kararı ve teklifi üzerine, büyükşehir belediye meclisinin en geç 90  gün içinde karar alması gerekecek. Bu belirleme, mahalle düzeyinde yapılacak ancak tamamı kırsal mahalle  tespit edilmeyen diğer mahallelerde de 10 bin metrekareden az olmamak kaydıyla  kırsal yerleşik alan belirlenebilecek. Büyükşehir belediyesi, ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya  değiştirerek kabul edebilecek ya da reddedebilecek. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde  gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler  tarafından iş yeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı  kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler, emlak  vergisinden muaf olacak. Bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde  kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi yüzde 50 indirimli  uygulanacak. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde  Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla  ilgili harçlar alınmayacak; bu kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve  harcamalara katılma payları yüzde 50 indirimli olacak.
 
Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük  tarifenin iş yerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek  şekilde belirlenecek. Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter  tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler  uygulanmayacak. Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile teknoloji geliştirme bölgelerinde  yürütülmesi gereken faaliyetlerin, bu merkez veya bölgeler dışında da  yürütülmesine 11 Ekim 2020'den itibaren 1 yıl süreyle sınırlı olmak üzere Sanayi  ve Teknoloji Bakanı tarafından izin verilebilecek.  Mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait  taşınmazların yapım veya onarım karşılığı kiralama, restorasyon veya onarım  karşılığı kiralama ve kat karşılığı inşaat modeliyle yapım işlerinde 11 Mart  2020'den 31 Aralık 2020'ye kadar inşai faaliyetlere ilişkin süre uzatımı vermeye  ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ve mazbut vakıflara ait taşınmazlara  ilişkin kira sözleşmelerine istinaden ödenmesi gereken bedelleri ile ecrimisil  bedellerinden 11 Mart 2020'den itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı  aranmaksızın 31 Aralık 2020'ye kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkili  olacak. Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisli veya tasarrufundaki  taşınmazların maktu bedel esas alınarak döner sermaye işletmesi tarafından üçüncü  kişilere kiraya verilmesine ilişkin sözleşmelere istinaden ödenmesi gereken  bedellerden 11 Mart 2020'den itibaren tahsil edilmesi gerekenleri başvuru şartı  aranmaksızın 31 Mart 2020'ye kadar ertelemeye Kültür ve Turizm Bakanı yetkili  olacak. Bu süreler, bitiminden itibaren Kültür ve Turizm Bakanı tarafından 3 aya  kadar uzatılabilecek. Bu alacaklar ertelenen süre sonunda, ertelenen süre kadar  aylık eşit taksitler halinde, herhangi bir gecikme zammı ve faiz uygulamadan  tahsil edilecek.