MEB harekete geçti! Bugün değişti...

AA |  05 Eylül 2019 Perşembe - 16:26 | Son Güncelleme : 05 09 2019 - 16:37

Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenleme ile sosyal bilimler liseleri dışındaki sınavla öğrenci alan liselerde de normal eğitim sınıflarının yanında yabancı dil hazırlık sınıflarının açılabilmesine imkan tanındı.


Milli Eğitim Bakanlığınca, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde  Değişik Yapılmasına Dair yönetmelik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında  yayımlandı. Buna göre, daha önceki mevzuatta olduğu gibi sosyal bilimler  liselerinde hazırlık sınıfları yine açılabilecek. Ayrıca Bakanlıkça uygun görülen  merkezi sınav puanıyla öğrenci alan diğer ortaöğretim kurumlarında her yıl  belirlenen kontenjanın tamamında ya da belirli bir kısmında hazırlık sınıfları  oluşturulabilecek.
 
Bu kapsamda aynı eğitim kurumunda yoğun bir program ile dil öğrenmek  isteyen öğrencilerle buna ayrı bir zaman ayırmak istemeyen öğrencilerin  tercihlerine uygun sınıflarda eğitim almalarına imkan verildi. Ayrıca  uluslararası program uygulamak isteyen eğitim kurumlarının bu kapsamda ön  koşullardan biri olan öğrencilerin ileri düzeyde yabancı dil becerilerine sahip  olmalarına da zemin hazırlanmış oldu.Yeni yönetmelikte ayrıca 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nin "Ortaöğretimde  çocuklarımıza sertifikaya dayalı bilişim ve iş dünyasına ilişkin yeterlikler  kazandırılacaktır" başlığı altında "Erken çocukluktan lise mezuniyetine kadar  çocuklarımızın izlenmesi, değerlendirilmesi, geliştirilmesi ve yönlendirilmesi  amacıyla her çocuk için bir e-Portfolyo oluşturulacaktır" hedefine uygun da  düzenleme yapıldı. Öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerilerinin gelişimsel olarak  izlenmesi, değerlendirilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla okul içi ve okul  dışındaki çalışmalar ile eğitim içerikli diğer faaliyetlere ilişkin belgeler,  elektronik ortamda e-Portfolyo olarak tutulacak.
 
Liselerde IB dışında da uluslararası programlar açılabilecek
 
Ayrıca resmi okulların Uluslararası Bakalorya Programı (IB) dışında  diğer uluslararası programları da uygulanabilmelerine imkan veren düzenleme  yapıldı. İşe giriş sağlık raporunun aile hekimleri tarafından düzenlenememesi,  her ilde ve ilçede işe giriş sağlık raporu düzenleme yetkisine sahip iş yeri  hekimi bulunmaması nedeniyle mesleki eğitim merkezlerine kayıt olacaklar için  rapor düzenlenmesi sorun olması dolayısıyla bu öğrencilerin sağlık durumlarının  girmek istedikleri meslek eğitimine uygun olduğuna dair beyanın esas alınması,  bilinen veya fiziken görülebilen engel veya sağlık sorunları ile ilgili olarak  gerek kurum müdürlüklerince, gerekse mesleki eğitim sözleşmesi imzaladıkları  işletme yetkililerince gerekli görüldüğü durumlarda en yakın yetkili sağlık kurum  ve kuruluşundan rapor alınması sağlanabilecek.
 
İl ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonunca gerçekleştirilen  işlemlere konu olan hususlar yeniden düzenlendi ve bu konudaki karmaşaya son  verilmesi amaçlandı. Böylece, anne veya babası ölen, eğitim ve bakım tedbiri konulan,  koruyucu aile yanına yerleştirilen, ikameti değiştirilmek zorunda kalan  öğrencilerle harp ve vazife malulü sayılanların çocukları şehit ve gazi  çocukları, milli sporcu, tutuklu ve hükümlü öğrencilerin nakillerine ilişkin yeni  düzenleme yapıldı. Kamu görevlilerinin zorunlu yer değiştirmesi, can güvenliği ve doğal  afet gibi nedenlerle yer değiştirmek zorunda kalan velilerin bu durumları ile  uzun süreli tedavi gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin okul değişikliği  taleplerine uygun düzenleme getirildi,. Böylece "aynı tür okul" ve "zorunlu yer  değişikliği" kayıtlarıyla da amacı dışındaki yaklaşımların önüne geçilmesi  amaçlandı.
Uzun süreli tedavi gerektiren kanser, diyalize bağlı böbrek  rahatsızlığı ve organ nakli gerektiren hastalığı bulunan öğrencilerin bu  durumlarını belgelendirmeleri kaydıyla ikamet ettikleri yerdeki aynı tür okullara  bir defaya mahsus olmak üzere nakil ve geçişlerinin yapılmasına imkan verildi.
 
 Sınavla öğrenci alan okullara geçişlere düzenleme
 
 Ayrıca merkezi sınava katılmış ancak merkezi sınavla öğrenci alan  okulları tercih etmemiş ya da yerleşememiş öğrencilerden, sonraki süreçte okulun  taban puanı esas alınarak aynı tür ya da farklı türdeki okullara nakil ve geçiş  yaparak oluşan kontenjan boşluğunun doldurulması yönünde düzenleme yapıldı.  Bundan önceki düzenlemede öğrenciler sadece 9'uncu sınıfta sınavlı okullara geçiş  yapabiliyordu, yeni düzenlemeyle öğrenciler artık taban puan ve kontenjan olması  halinde diğer lise sınıflarında da geçişe hak kazanmış oldu. Güzel sanatlar liseleri ve spor liseleri gibi yetenek sınavıyla ve  aynı mevzuat hükümlerine göre öğrenci alan klasik sanatlar ve musiki, görsel  sanatlar programları uygulayan Anadolu imam hatip liseleri ile spor programı  uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin, güzel sanatlar liseleri ve spor  liseleri gibi belirli özelliklere sahip öğrencileri yetenek komisyonu kurulmadan  alabilmesi, ayrıca Türkiye olimpik hazırlık merkezleri ve sporcu eğitim  merkezlerinde kayıtlı sporcu öğrencilerin de milli sporcu unvanını kazanmış  öğrenciler gibi değerlendirilmesi amacıyla düzenleme yapıldı. Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okullardaki Anadolu  meslek programlarındaki ilgili alanların da merkezi sınavla öğrenci almasının  sağlanması amacıyla değişiklik yapıldı. Zümre öğretmenlerince hazırlanacak değerlendirme ölçeklerinin  öğrencilere duyurularak uygulamada birlik ve bilinçli uygulamaya imkan verildi.
Diplomanın yargı kararlarına bağlı olarak kişisel bilgilerin değişmesi  gibi durumlarda nüfus cüzdanının yeniden düzenlenmesinde olduğu gibi bir defaya  mahsus olmak üzere yeniden düzenlenebilecek.
 
Disiplin cezaya dönüşmeden tedbir alınacak
 
Ortaöğretim kurumlarında meydana gelen disiplin olaylarını cezaya  dönüştürülmeden önce tedbir almak, caydırıcı uygulamalar sayesinde önlemek, suç  işlemelerinin önüne geçmek için eğitim ve öğretimin gerekli kıldığı pedagojik  yaptırımlar ile öğrencilerin iyi bir vatandaş, sorumlu bir birey olarak  yetişmelerini sağlamak amacıyla disiplin cezalarına başvurmadan önce  yapılabilecek uygulamalara yer verildi ve buna uygun düzenleme yapıldı. Ortaöğretim kurumlarında meydana gelen disipline konu davranış ve  fiillere karşı verilecek cezaların tanımı yapıldı ve çerçevesi çizildi. Bu kapsamda öğrencinin kusurlu olduğu bir davranışı için uyarı  yapılacak. Okul yönetimi, öğrencinin olumsuz davranışları sürdürmesi halinde  veliyi okula davet edecek. Rehberlik öğretmenin de katılımı ile yapılan  görüşmede, öğrencinin olumsuz davranışları ve uygulanabilecek yaptırımlar veliye  bildirilecek. Velinin toplantıya gelmemesi durumunda tutanak tutulacak.
 
  
Toplum hizmeti disiplin olarak işlenmeyecek
 
Öğrenci ödül ve disiplin kurulunca Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim  Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği kapsamında belirlenen toplum hizmeti  çalışmaları disiplin, cezaları bölümünde yer alması ve ceza olarak algılanması  nedeniyle başka maddede düzenlendi ve "disiplin" bölümünden çıkarıldı.Disiplin hükümleri içindeki "müstehcen veya yasaklanmış araç, gereç ve  dokümanları okula ve okula bağlı yerlere sokmak veya yanında bulundurmak" fiil ve  davranış için öngörülen "kınama" cezası caydırıcı nitelikte olduğu  görülmediğinden, "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" cezasına ait fiil ve  davranışlara eklendi. Fiziki gücün de diğer yaralayıcı, öldürücü aletler, silah ve patlayıcı  maddeler gibi bir kimseyi yaralamaya teşebbüs etmek, yaralamak, öldürmek, maddi  veya manevi zarara yol açmak amacıyla kullanılabildiği gerçeğinden hareketle  madde metninde yer alan eksikliğin giderilmesi için düzenleme yapıldı.
 
Pansiyonda kalan öğrencilerden disiplin olaylarına karışan ve  sonucunda "okuldan kısa süreli uzaklaştırma" veya "okul değiştirme" cezası  verilenlerin, pansiyonda barındırılması ya da pansiyonunun değiştirilmesine  yönelik hüküm de yeni mevzuata eklendi.
Cezası kaldırılan öğrencilerin mağduriyetini önlemek amacıyla  kaldırılan cezalarının e-Okul sisteminden silinmesine ilişkin süre 5 iş günü ile  sınırlandırılarak hükme bağlandı.
 
Temel liseler mevzuattan çıktı
 
5580 Sayılı Kanun'da yapılan geçici düzenlemeyle açılan temel liseler,  2018-2019 eğitim ve öğretim yılının sonunda kanunda belirtilen süreyi  tamamlamaları nedeniyle kapatılan "temel liseler" de mevzuattan çıkarıldı.
 
Okullarda cep telefonu kullanımına yeni düzenleme
 
Öğrencilerin eğitim ortamlarına başta cep telefonu olmak üzere görüntü  ve ses kaydedici özelliğe sahip bilişim araçlarıyla gelmesinin pek çok  olumsuzluğu beraberinde getirmesinin ders başarılarını, derslere odaklanmalarını,  sosyalleşmelerini olumsuz etkilemesi nedeniyle bu tür bilişim araçlarıyla eğitim  ortamlarına girilmemesinin esas olduğu hüküm altına alındı.
Ancak ders programlarının işlenmesinde ders aracı olarak kullanılması,  öğrencilerin özel durumları, pansiyon bulunması gibi durumlar göz önüne alınarak  öğretmenler kurulunda dersler arası ile öğle arası dinlenme sürelerinde okul  yönetimi, ders saatleri içinde ise öğretmenin bilgisi ve kontrolü dışında  kullanılmamak şartıyla bir kısmına veya tamamına belirli usul ve esaslarla izin  verebilecek.