AK Parti'den Madencilik Yasası ile ilgili 50 maddelik yeni teklif

AA |  07 Aralık 2018 Cuma - 15:45 | Son Güncelleme : 07 12 2018 - 21:16

AK Parti ‘Madencilik Yasası’ ile ilgili 50 maddelik teklifi Meclis'e sundu. Teklife göre; tartı aletleriyle ilgili Aralık 2018'den önce kesilen idari para cezaları bir defalık affedilecek.


AK Parti milletvekillerince hazırlanan Maden Kanunu ile  Bazı Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararname'lerde (KHK) değişiklik yapan kanun  teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Hazırlanan teklife göre;Kaçak üretim ve sevkiyata ek yaptırımlar gelecek. Madenlerden alınan devlet hakkı artacak.Ruhsat yenilemesi için süre bitiminden 6 ay önce başvurmak zorunlu olacak.Tartı aletleriyle ilgili Aralık 2018'den önce kesilen idari para cezaları bir defalık affedilecek. 90 gün içinde ölçüm aletlerinin muayene ettirilmesi halinde sözkonusu aletlerin kullanımına izin verilecek.  İşte yeni düzenlemenin detayları...
 
Teklifle, MTA'nın yurt dışında faaliyet göstermek üzere kuracağı  şirketlerin arama ve araştırma faaliyetleri dışında işletme faaliyetinde de  bulunmasına imkan tanınıyor. Bu kapsamda kurulacak özel hukuk hükümlerine tabi  olacak şirketlere, piyasa şartlarında hareket edebilmeleri amacıyla bazı  kanunlardan, KHK'lardan muafiyet ve istisnalar getiriliyor.
 
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), ihtiyaç duyulması halinde kamu  kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması amacıyla elektrik üretim tesisleri  kurması, işletmesi ve ticaretinin yaptırılması konusunda görevlendirilen veya  üretim tesisi işletme hakkı devredilen şirketlerin sahasından kömür alımı  yapabilecek.
 Maden Kanunu'nun amaçları arasına madenlerin "milli menfaatlere uygun  olarak " aranması ibaresi ekleniyor. Ayrıca, “Maden İşletme Faaliyetleri”,  “Madencilik Faaliyetleri”, “Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı” ve “Teknik Eleman”  tanımları yapılıyor.
 
Teklifle "Maden Hakları"; "Madenlerin aranması, bulunması, görünür  rezervinin geliştirilmesi ve işletilebilmesi için verilen izinler ve maden  yataklarının bulunmasına yardımcı olanlara maddi imkanlar tanınması" olarak ifade  ediliyor.
 
Teklifle önemli bir kamu geliri olan ruhsat bedeli ve devlet hakkının  hukuki statüleri yeniden düzenleniyor, madenlerden alınacak ruhsat bedeli ve  devlet hakkı oranları revize ediliyor.
 Maden istihracı ile sağlanacak gelirden devlet payına düşen ve ödeme  yükümlülüğü ruhsat sahibine ait olan kısım, devlet hakkı olacak.
Taban bedelinin, ruhsatın yürürlükte kaldığı takvim yılı sayısı, maden  grubu, cinsi ve alan büyüklüklerine göre belirlenen katsayılarla çarpılıp,  tablolarda gösterildiği şekilde hesaplanarak her yıl ocak ayının sonuna kadar;  arama ruhsatlarında tamamı Genel Müdürlüğün bütçesine ve işletme ruhsatlarında  ise yüzde 30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını sağlamak üzere teminat olarak,  yüzde 20’si Genel Müdürlüğün bütçesine, yüzde 50’si ise genel bütçeye gelir  kaydedilmek üzere Genel Müdürlüğün muhasebe birimi hesabına ruhsat bedeli  yatırılacak.
 
 Madenlerin aranması ve işletilmesi için yönetmelikte belirtilen usul  ve esaslar çerçevesinde Genel Müdürlük tarafından ruhsat verilecek.
 Üretime yönelik hazırlık çalışmaları ve üretim için yapılan  faaliyetler, "maden işletme faaliyetleri" olarak adlandırılacak.
Madenlerin aranması, üretime yönelik hazırlık çalışmaları, üretilmesi,  sevkıyatı, cevher hazırlama ve zenginleştirme, atıkların bertarafı, ruhsat  sahasındaki stoklama/depolama işlemleri, maden işletmelerinin kapatılması ve  çevre ile uyumlu hale getirilmesi ile ilgili tüm faaliyetler ve bu faaliyetlere  yönelik geçici tesislerin yapılmasına ise “madencilik faaliyetleri” denilecek.
 Teklifle, Görünür Rezerv Geliştirme Hakkı ise "Ruhsat sahibi ile veya  ihalelik sahalara ilişkin Genel Müdürlük ile gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu  kurum ve kuruluşları arasında yapılan sözleşme kapsamında Ulusal Maden Kaynak ve  Rezerv Raporlama koduna göre hazırlanmış rapor ile belirlenen görünür rezervden,  bu görünür rezervi ortaya çıkaran gerçek/tüzel kişiler ve/veya kamu kurum ve  kuruluşlarının aldığı pay.” şeklinde tanımlandı.
 
 Görünür rezerv geliştirme hakkı, hisselere bölünemeyecek, bakanlık  onayıyla devredilebilecek.
 
  Madencilik yapacak şirketlerin statüsünde madencilik  yapabileceği yazılı olma şartı kaldırılacak. Buluculuk hakkı ile görünür rezerv  geliştirme hakları maden siciline şerh edilecek.
Teklifle, ruhsat müracaatlarında özel izin alanı ile çakışmayan  kısımların, çakışan kısımlara alınacak izinlerden bağımsız olarak  ruhsatlandırılmasının önü açılıyor.
 Maden sahalarında madencilik dışında herhangi bir faaliyetin rezerv  kaybına neden olmamak için Genel Müdürlüğün izni olmadan yapılamayacağını  düzenleyen teklif, işletme izinlerinin tapu kayıtlarına işlenmesi amaçlayarak  diğer yatırımlar planlanırken bölgede maden işletmesi olup olmadığını tespit  edebilmesine ve rezerv kaybına sebebiyet vermeyecek şekilde yatırımın  planlanabilmesine imkan sağlıyor.
 
 Maden Kanunu kapsamında oluşturulan “kurul” kaldırılarak, kurulun  yetkileri bakanlığa devrediliyor.
 
 Maden ruhsat sahaları
Kanunda belirtilen alanlara yapılan ruhsat müracaatlarının hak  sağlaması halinde 2 ay içinde ruhsat bedeli yatırılması ve kanunda belirtilen  çerçevede müracaatta bulunulması şartıyla ruhsat düzenlenecek.
Ruhsat sahasındaki bu alanlara ilişkin ilgili kurumlardan izin  alınması için ruhsat sahibine bir yıl süre verilecek. Bu süre içinde bu alanların  izin alınamayan kısımları ruhsat sahasından taksir edilerek ihale yolu ile  ruhsatlandırılacak.
 Maden ruhsat sahalarında, maden üretim faaliyetleri ile bu  faaliyetlere dayalı ruhsat sahasındaki geçici tesisler dışındaki faaliyetler  ve/veya tesisler için bakanlığın izni olmaksızın hiçbir şekilde işyeri açma ve  çalışma ruhsatı düzenlenemeyecek.
 
 Madencilik faaliyetleri ile devlet ve il yolları, otoyollar, demir  yolları, havaalanı, liman, baraj, enerji tesisleri, petrol, doğalgaz, jeotermal  boru hatları, su isale hatları gibi kamu yararı niteliği taşıyan ya da gerçek  veya tüzel kişilere ait diğer yatırımların birbirlerini engellemesi, maden  işletme faaliyetinin yapılamaz hale gelmesi, yatırım için başka alternatif  alanların bulunamaması durumunda, madencilik faaliyeti ve yatırımla ilgili karar,  kamu yararı açısından yatırımların önceliği ve önemini tespit etmek üzere, ilgili  bakanlığın uygun görüşü alınarak bakanlık tarafından verilecek. Bakanlık  tarafından alınan bu kararlar, kamu yararı kararı yerine geçecek.
Maden işletme faaliyetinin yapılamaz hale geldiği alanın ruhsattan  taksir edilmesine veya ruhsatın iptal edilmesine bakanlık karar verecek.
Yatırım çakışması işlemleri nedeniyle bakanlıkça veya genel müdürlükçe  herhangi bir sebeple ödenmek zorunda kalınan tutar lehine karar verilen tarafa  rücu edilecek.
 Madencilik faaliyetleri ve/veya bu faaliyetlere bağlı geçici tesisler  için verilmiş izinler, temditler dahil ruhsat hukuku devam ettiği sürece geçerli  olacak. Ruhsatın temdit edilmesi halinde madencilik faaliyetleri ve/veya bu  faaliyetlere bağlı geçici tesisler için verilmiş bütün izinler temdit süresi  sonuna kadar hiçbir işleme gerek kalmaksızın uzatılmış sayılacak. Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren 5 yıl içinde iki kez  tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilecek.
 
30 bin lira idari para cezası
 
Çevresel etki değerlendirmesi ile ilgili karar, işyeri açma ve çalışma  ruhsatı, mülkiyet izni olmadan veya düzenlemeye aykırı faaliyette bulunulduğunun  tespiti halinde 30 bin TL tutarında idari para cezası uygulanarak bu alandaki  işletme faaliyetleri durdurulacak. Bu ihlallerin, ilk tespit tarihinden itibaren  5 yıl içinde iki kez tekrarı halinde ise ruhsat iptal edilecek.
 
Ruhsat sahalarında ruhsat sahipleri, madencilik faaliyetleri ve  madenlerin işlenmesine yönelik faaliyetler dışında hiçbir faaliyette  bulunamayacak ve geçici tesisler dışında herhangi bir tesis veya alt yapı tesisi  kuramayacak.
 
Ruhsat sahalarında ruhsat sahibi veya diğer gerçek veya tüzel kişiler  ile kamu kurum ve kuruluşları ancak bakanlık tarafından uygun görülmesi halinde  ticari veya sınai faaliyette bulunabilecek.
 
Maden ruhsat sahalarında rezerv kaybına sebebiyet verilmemesi için,  arazinin vasfına bakılmaksızın ruhsat sahaları hafriyat toprağı, cüruf, inşaat  yıkıntı atığı ve benzeri atıklar için döküm alanı olarak kullanılamayacak, maden  ruhsat sahalarına kamu kurum ve kuruluşları tarafından döküm izni verilemeyecek.
 
İhalelik sahalar için de arazinin vasfına bakılmaksızın, Genel  Müdürlüğün uygun görüşü alınacak. Bunlara aykırı hareket edenlere belirtilen  idari para cezasının on katı tutarında idari para cezası uygulanarak bu  faaliyetler durdurulacak, yapılan dökümün ruhsat sahasından veya ihalelik sahadan  kaldırılması için 6 ay süre verilecek. Bu süre içerisinde kaldırılmaması halinde   idari para cezası iki katı olarak uygulanacak.
 
"Amaç mamul ya da yarı mamul haline getirmek"
 
Metalik ruhsatlardan üretilen ham maddeyi kendi tesislerinde mamul ya  da yarı mamul haline çevirmedeki devlet teşvikinin yüzde 50'ten 75'e  çıkarılacağını belirten Muş, "Burada amaçlanan demir, krom ve bakır gibi benzeri  madenlerin ham bir şekilde ihracını engelleyip, onu Türkiye'de mamul ya da yarı  mamul haline getirecek bir teşvik mekanizmasını kurmak ki bu katma değer  ülkemizde kalsın. Bu, milli maden politikamızın önemli bir köşe taşıdır." dedi.
 
Yapılacak bir projenin 20 kilometre etrafındaki alanda pasa veya  atıklar varsa bunların, bu projede değerlendirilmesinin teklife konulduğunu  aktaran Mehmet Muş, böylece çevre tahribatının engellenmesi ve bu atıkların  ekonomiye kazandırılmasının hedeflendiğini kaydetti.
 
Ruhsat sahiplerine, ruhsat bitiminden altı ay önce müracaat etme  zorunluluğu getirildiğini aktaran Muş, nükleer enerji konusunda, bazı kural ve  kaidelere uygun şekilde hareket edilmesine yönelik maddelerin de kanun teklifinde  yer aldığını ifade etti.
 
Ölçümlemeyle ilgili de birkaç maddenin bulunduğunu aktaran Muş, "1  Aralık 2018'den önce damgası olmayan, damgası kopmuş ya da farklı sebeplerden  dolayı idari para cezasına çarptırılan vatandaşlarımızın bir defaya mahsus bu  idari para cezalarını affediyoruz. Bu idari para cezasına konu olan tartı  aletlerinin 90 gün içerisinde getirilip, muayene ettirilip damgalanması halinde  bunların tekrar kullanılmasına izin verilecektir." açıklamasında bulundu.
 
Kaçakçılığın önlenmesi adına ne gibi önlemlerin alınacağı sorusu  üzerine Muş, yapılan illegal faaliyetin oranına göre cezaların belirleneceğini  söyledi.
 
Muş, maden sahaları için ruhsat alıp da bu sahaları işletmeyenlere bir  yaptırımın olup olmayacağına ilişkin soruya cevap verirken, "Hükümetin geçmiş  dönemlerde de bu konuda attığı adımlar var. Birisinin ruhsatı alıp uzun süre onu  bekletip kullanmaması, o alanı kapatması... Buna yönelik zaten belli düzenlemeler  var. Maksadımız, ruhsatı kim alıyorsa orayı bir an önce faaliyete geçirmesini  sağlamak ve oradaki madenin ülke ekonomisine kazandırılmasını sağlamaktır."  şeklinde konuştu.
 
Devlet hakkının yüzde 75'i alınmayacak
 
Altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir,  krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki  entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i  alınmayacak. 
 
AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan Maden Kanunu ile  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun  Teklifi'ne göre; altın, gümüş ve platin madenleri için uygulanan devlet hakkında  teşvik indirimi yüzde 25 olarak düzenleniyor. Bu şekilde altın, gümüş ve platin  madenlerinden alınacak devlet hakkı miktarı artılıyor.
 
Teknik elemanların ve yetkilendirilmiş tüzel kişilerin beyanlarına  sorumluluk getirilerek, gerçek dışı beyanların önüne geçilmesi amacıyla idari  para cezası getiriliyor.
 
Yetkilendirilmiş tüzel kişiler, hazırladıkları rapor, proje ve her  türlü teknik belge veya sundukları bilgi ve belgelerden sorumlu olacak.
 
Maden ruhsat sahibi veya vekilinin mahallinde yapılan tetkik ve  incelemelere katılmaması veya ruhsat sahibince ya da vekilince herhangi bir  nedenle tetkik ve incelemelerin engellenmesi halinde 31 bin lira, bu fiillerden  herhangi birinin tekrarı halinde ise iki katı tutarında idari para cezası  uygulanacak. Mahallinde tetkik ve inceleme gerçekleştirilinceye kadar üretim  faaliyetleri durdurulacak.
 
Kaçak üretim ve izinsiz sevkiyatı düzenleyen madde yeniden  düzenlenerek, madenin ocak başı satış fiyatı üzerinden idari para cezası  uygulanacak. Ayrıca, kaçak üretim ve sevkiyat kapsamında cezayı uygulayacak  idarelere açıklık getiriliyor.
 
Ruhsat bedellerinin tamamının her yıl ocak ayının sonuna kadar  yatırılması zorunlu olacak. Ruhsat bedelinin her yıl ocak ayının sonuna kadar  tamamının yatırılmaması halinde, yatırılmayan kısmının iki katı ruhsat bedeli  olarak her yıl Haziran ayının son gününe kadar yatırılması gerekecek, aksi halde  ruhsat iptal edilecek.
 
Devlet hakkı yeniden düzenleniyor
 
Teklifle, devlet hakkına esas ocak başı satış fiyatının alt sınırı  yeniden belirleniyor.
 
Üretilen madenin ham madde olarak kullanılması veya satılması halinde,  aynı pazar ortamında madenin işletmelerdeki tüvenan olarak ocak başı satışında  uygulanan fiyat, ocak başı satış fiyatı olacak. Madenlerden alınan devlet hakkına  esas olan emsal ocak başı satış fiyatı, bölgeler de dikkate alınarak her madene  ait ayrı ayrı ve uygulandığı yıl için belirlenerek Maden İşleri Genel Müdürlüğü  tarafından ilan edilecek. Ruhsat sahipleri tarafından devlet haklarının beyanında  kullanılan ocak başı satış fiyatı, Genel Müdürlük tarafından ilan edilen ocak  başı satış fiyatından daha düşük olamayacak.
 
Ruhsat sahibi tarafından beyan edilen ocak başı satış fiyatı Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından denetlenecek ve eksik beyanlar  tamamlattırılacak. İşletme izni olan maden ruhsatlarından her yıl en az ruhsat  bedeli kadar devlet hakkı alınacak. Kaynak tuzlaları, lületaşı ve oltutaşı için  düzenlenen ruhsatlardan alınacak devlet hakkında bu şart aranmayacak.
 
Teklifle, altın, gümüş ve platin hariç bakır, kurşun, çinko, demir,  krom, civa, kalay, kobalt, nikel, alüminyum grubundaki madenlerin yurt içindeki  entegre tesislerde metal hale getirilmesi durumunda devlet hakkının yüzde 75'i  alınmayacak. Böylece madencilik sektörü uç ürün üretimine teşvik ediliyor.  Teklifle, metalik madenlerden alınan devlet hakkına ilişkin oranlar ve fiyat  aralıkları da yeniden düzenleniyor.
 
Teklifle, buluculuk talepleri için Ulusal Maden Kaynak ve Rezerv  Raporlama Koduna göre hazırlanmış teknik kaynak veya rezerv raporu kriteri  getiriliyor.
 
Ruhsat sahibi, arama ve işletme ruhsatı süresince Ulusal Maden Kaynak  ve Rezerv Raporlama Koduna göre hazırlanan teknik raporlar ile kaynak veya rezerv  olarak bildirdiği madenlerin bulucusu sayılacak. Bu hakkı talep eden ruhsat  sahibine buluculuk belgesi verilecek.
 
Buluculuk hakkı hesabında kullanılacak ocak başı satış fiyatı, Maden  İşleri Genel Müdürlüğü tarafından her yıl belirlenerek ilan edilen ve devlet  hakkı ödemelerinde esas alınan ocak başı satış fiyatından daha düşük olamayacak.
 
Üçüncü kişiler, ihalelik sahalara ilişkin Maden İşleri Genel Müdürlüğü  ile veya ruhsat sahibi ile yaptıkları sözleşmeler kapsamında ruhsat sahasındaki  görünür rezervi tespit etmeye ve geliştirmeye yönelik yaptıkları faaliyetler  sonucunda, tespit ettikleri veya geliştirdikleri görünür rezervde pay sahibi  olabilecekler. Görünür rezervi geliştirme hakkına yönelik yapılan sözleşmeler  Genel Müdürlüğe başvurulması halinde bilgi amaçlı maden siciline şerh edilecek.
 
Süre uzatım başvurusu
 
Ruhsatlar, sahibinin ruhsat bedellerini ödeyerek müracaatta bulunması  ve birleştirmeye konu tüm ruhsatlarının işletme izinli olması şartıyla,  düzenlenme tarihi daha eski olan ruhsatta birleştirilebilecek. Diğer ruhsatlar  hangi aşamada olursa olsun birleştirilemeyecek. Ancak kamu kurum ve  kuruluşlarının ruhsatları hangi aşamada olursa olsun birleştirilebilecek.
 
Teklifle, işletme ruhsatı ve madenin işletmesine ilişkin düzenlemeler  de yapılıyor.
 
Ruhsatların süre uzatım taleplerinin en geç ruhsat süresinin bitiş  tarihinden altı ay önce Maden İşleri Genel Müdürlüğe verilmesi zorunlu olacak.  Aksi halde ruhsat süresi uzatılmayacak ve bu alanlar başka bir işleme gerek  kalmaksızın ihalelik saha konumuna getirilerek ihale yolu ile ruhsatlandırılacak.
 
Kum çakıl madenlerinin işletme ruhsatı süresi beş yıl olacak. Diğer  grup madenlerin işletme ruhsat süresi on yıldan az olmamak üzere projesine göre  belirlenecek. Maden işletme ruhsatlarının süresi, sürenin bitiminden altı ay önce  süre uzatma talebinin olması ve uygun bulunması halinde uzatılabilecek.
 
Kum çakıl maden işletme ruhsat süresini uzatma taleplerinde, işletme  ruhsat bedelinin beş katından fazla olmamak üzere büyükşehir belediyesi olan  illerde valilik, diğer illerde ise il özel idaresi tarafından belirlenen uzatma  bedeli alınacak.
 
Süre uzatımları dahil toplam işletme ruhsat süresi kum çakıl, tuğla,  kiremit ve çimento kili için 30 yılı, ikinci grup madenlerde 40 yılı, diğer grup  madenlerde ise 50 yılı geçmeyecek şekilde projesine göre Maden İşleri Genel  Müdürlüğü tarafından belirlenecek.
 
Birinci grup madenlerde 30 yıldan 60 yıla kadar, ikinci grup  madenlerde 40 yıldan 80 yıla kadar sürenin uzatılmasına  Enerji ve Tabii  Kaynaklar Bakanı, diğer grup madenlerde ise 50 yıldan 99 yıla kadar sürenin  uzatılmasına Cumhurbaşkanı yetkili olacak.
 
Teklifle, madencilik yapılamayacak nitelikteki küçük alanlara işletme  ruhsatı düzenlenmemesi ve bu alanların ruhsattan taksir edilmesi ile taksir  edilen ruhsata mücavir sayılmaması yönünde düzenleme yapılıyor.
 
Muhtemel rezerv alanlarının dördüncü grup maden işletme ruhsat  sahalarında 5 yıl, diğer grup maden işletme ruhsat sahalarında 3 yıl içinde  görünür rezerv haline getirilmeyen alanlar da taksir edilecek.
 
Beşinci grup madenlerde 5 yıl olan işletme ruhsatı süresi  uzatılabilecek.
 
Teklife göre, görünür rezervi belirlenen alanlar üzerine maden  işletmeciliğine engel olacak şekilde başka grup işletme ruhsatı verilemeyecek.  Ayrı ayrı üretilmesi imkanı olmayan farklı gruptaki madenler için üst üste  işletme ruhsatı verilmeyecek. Farklı gruptaki ruhsat taleplerinin aynı kişiye ait  olması veya talep sahiplerinin aralarında mutabakat sağladıklarını belgelemeleri  halinde bu şart aranmayacak.
 
Beş yıllık dönemde, üretimin en az olduğu herhangi üç yılında yaptığı  toplam üretim miktarı, projede beyan edilen bir yıllık üretim miktarının yüzde  30'undan az olması durumunda, ruhsat sahiplerine 77 bin 632 lira idari para  cezası verilecek.
 
İdari para cezasının uygulanmasından başlamak üzere, geriye doğru üç  yıllık dönemlerde yaptığı toplam üretim miktarı projede beyan edilen yıllık  üretim miktarının yüzde 30'undan daha az olması durumunda da ruhsat sahiplerine  77 bin 632 lira idari para cezası verilecek.
 
Teklife göre, ihalelik sahalar, ihale edilmeksizin İhtisaslaşmış  Devlet Kuruluşlarına, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı onayı ile verilebilecek.
 
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, maden ruhsatı sahipleri ile  yaptığı arama ve araştırma tip sözleşmelerinin maden siciline bilgi amaçlı şerh  edebilecek.
 
Teklifle, Türkiye Taş Kömürü ve Türkiye Kömür İşletmeleri uhdesinde  bulunan sahaların bölünerek devredilmesi veya mevcut rödovans sahalarının  rödovans alanları ile sınırlı olarak yapacakları sözleşmeye istinaden bölünerek  devredilmesine imkan tanınıyor.
 
Rödovans sözleşmeleri, Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün  izniyle yapılabilecek ve Genel Müdürlük bu sözleşmelere taraf olmayacak.