Kooperatiflerde yeni dönem! Tamamen değişiyor, 1 ay içerisinde...

AA |  13 Ekim 2021 Çarşamba - 15:51 | Son Güncelleme : 13 10 2021 - 16:15

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, Kooperatifler Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonunda kabul edildi.


Teklife göre, ortaklık başvurusu yapıldıktan sonra kooperatif yönetim  kurulu, başvuruyu bir ay içinde sonuçlandıracak ve başvuru sahibine bildirecek.  Yönetim kurulu, ana sözleşmede belirtilen şartları taşıyanları ortaklığa kabulden  kaçınamayacak.
 
 Ortaklık payının değeri, kooperatiflerin amaç ve faaliyet konularına  göre ilgili bakanlıkça artırılabilecek.
 
Sigortacılık Kanunu kapsamında sigortacılık faaliyetinde bulunacak  kooperatifler için en çok pay taahhüt sınırı uygulanmayacak ve ortaklık payının  değeri ilgili kurumun görüşü alınarak belirlenecek.
 
 Yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, gelir gider farkı hesapları,  bilanço ve denetçi raporları, ortaklar tarafından elektronik ortamda da  incelenebilecek.
 
Seçimlerde aday olan kişilere, genel kurul toplantısına katılma  hakkını haiz ortakları gösterir listeye erişme imkanı sağlanacak.
 
 
 Genel kurul toplantılarını birleştirebilme süresi, yönetim ve denetim  kurulu görev süresinin üst sınırı ile uyumlu hale getirilerek 3 yıldan 2 yıla  indirilecek.
 
Genel kurul toplantısı, ana sözleşmede hüküm bulunması şartıyla  elektronik ortamda da yapılabilecek.
 
Çalışma konusu, ortak sayısı ve ciro gibi kıstaslara göre belirlenen  kooperatiflerin yönetim kurulu ile denetleme organı üyeleri ve yedekleri,  seçilmelerini takiben en geç 9 ay içinde kooperatifçilik eğitim programını  tamamlayacak. Süresi içerisinde eğitim şartını sağlayamayanların üyeliği,  denetçiliği düşecek.
 
 Yönetim kurulu, kendi tutanakları, genel kurul tutanakları, ortak  listeleri, gelir-gider hesapları ve yıllık bilançonun usulüne uygun olarak  hazırlanması ve saklanmasından, tetkik olunmak üzere denetçilere verilmesinden  sorumlu olacak.
 
Ayrıca görevi sona eren yönetim kurulu üyeleri tarafından  sorumlulukları altında bulunan para, mal, defter, belge ve diğer kooperatif  varlıklarını seçimlerin yapıldığı genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 iş  günü içinde tutanakla yeni seçilenlere teslim edecek.
 
Genel kurul tarafından, denetleme organı olarak görev yapmak üzere en  fazla 4 yıl için, en az bir veya daha fazla denetçi seçilecek.
 
 Denetçi, genel kurul namına kooperatifin bütün işlem ve hesaplarını  tetkik edecek.
 
Denetçi raporu genel kurula sunulmayan kooperatiflerde; finansal  tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu ve ibra hakkında alınan kararlar  geçersiz olacak.