Kilis 7 Aralık Üniversitesi'ne 25 işçi alacak

03 Ekim 2019 Perşembe - 7:53 | Son Güncelleme : 03 10 2019 - 7:53

Kilis 7 Aralık Üniversitesi tarafından yapılan duyuruda 25 işçi alımı yapılacağı duyuruldu.


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Retörlüğü tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan ilan şu şekilde;
 
Üniversitemiz birimlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere, 4857 sayılı İş
Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında İŞ-KUR aracılığı ile 13 temizlik görevlisi ve 12
güvenlik görevlisi olmak üzere 25 sürekli işçi alınacaktır.
 
Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ - KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacak olup,
şartları sağlayan adaylar, başvurularını İş Kurumu İl Müdürlüğüne/Hizmet Merkezine şahsen
veya www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir.

GENEL ŞARTLAR

a) Türk vatandaşı olmak,

b) 18 yaşını tamamlamış olmak,

c) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu

düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve

casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,

hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Millî Güvenlik Kurulunca Devletin millî güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna

karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı

yahut bunlarla irtibatı bulunmamak,

e) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu

imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu

örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

f) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

g) Yaptırılacak güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak,

h) Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak),

i) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı

almıyor olmak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• İlköğretim veya orta öğretim mezunu olmak,

• 18 - 35 yaş arasında olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ İÇİN ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

• Ön lisans mezunu olmak.

• 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik temel eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve

Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak

• 18 - 35 yaş arasında olmak,

KURA TARİHİ VE YERİ

17/10/2019 tarihinde saat 09.00’da Kilis 7 Aralık Üniversitesi Merkez Kampüsünde

bulunan Kapalı Spor Salonu’nda Noter huzurunda gerçekleştirilecektir

MÜLAKAT TARİHİ VE YERİ

Mülakat gün, saat ve yeri ile mülakata katılmaya hak kazanan adaylar, Üniversitemiz web

sayfasında (www.kilis.edu.tr ) duyurulacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde olup, ayrıca

ilgililerin adreslerine posta yoluyla tebligat yapılmayacaktır.

AÇIKLAMALAR

1 - İlan edilen kadrolara başvurusu sonucu atanmaya hak kazanan adaylar, 4857 sayılı İş

Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edilecektir.

2 - Her aday, İŞKUR'da yayımlanan listede belirtilen bir ilana başvuru yapabilir. Birden

fazla ilana müracaat edenlerin başvuruları, kabul edilmeyecektir.

3 - Talepler Kilis Merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle

Kilis’te ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

İŞ-KUR tarafından Üniversitemize bildirilen aday listeleri, kura sonuçları ve diğer her

türlü duyurular www.kilis.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Kuraya katılacak adaylar ve

kura sonucu yerleştirilen adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. İŞ-KUR tarafından

bildirilen listelerden kura çekimi sonrası 4 katı aday mülakata alınacaktır.

4 - Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

5 - Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten

ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

6 - Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış,

yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri

yapılmayacaktır. Yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve

şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve

başlatılmayacaktır.

7 - Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından

göreve başlatılamayanların yerine ihtiyaç duyulacak sayıda aday, yedek adaylar arasından

belirlenecektir