Kamuda yeni dönem! Bütün memurları ilgilendiriyor, her şey değişiyor...

AA |  30 Eylül 2019 Pazartesi - 14:34 | Son Güncelleme : 03 10 2019 - 11:21

Hükümet, açıkladığı Yeni Ekonomi Programı çerçevesinde kamu maliyesinde gelir performansının yükseltilmesi için teşvik ve destek sistemini sadeleştirecek, performans esaslı bütçelemeyi hayata geçirecek.

Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya gidilmeyecek.Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi yapılacak. "Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi" kurulacak


Milyonlarca kamu çalışanını ilgilendiren düzenleme yapılacak. Türkiye'nin ekonomide gelecek 3  yıllık yol haritası niteliğindeki Yeni Ekonomi Programı (YEP) çerçevesinde kamu  maliyesinde gelir performansının yükseltilmesi için teşvik ve destek sistemi  sadeleştirilecek, performans esaslı bütçeleme hayata geçirilecek. 
 
AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, 2020-2022 YEP'i kapsamında mali  disipline kararlılıkla devam edilerek, kaynakların verimli kullanılmasını ve  belirlenen alanlarda tasarrufu sağlayacak yapısal değişiklikler  gerçekleştirilecek. Bütçenin gelir performansının yükseltilmesi amacıyla sürekli ve kalıcı  gelir kaynakları ile vergi tahsilatında etkinliğin artırılması ve ekonomide kayıt  dışılığın azaltılması hedefleniyor.
 
 Program döneminde bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH)  oranının yüzde 3'ün altında kalması, faiz dışı dengenin GSYH’ye oranının ise  dönem sonunda yüzde 0,3 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Kamu maliyesine ilişkin belirlenen politika ve tedbirler kapsamında,  sadeleştirilecek teşvik ve destek sistemi mükerrerliği önleyici yapıda  kurgulanacak, yapılacak etki analizleri çerçevesinde etkin olmayanlar  kaldırılacak.
 
 Teşvik ve desteklerde etkinliği sağlamak amacıyla kapsamlı analize  imkan veren, bütüncül ve kaliteli veri sağlayan Teşvik ve Destek Bilgi Sistemi  hayata geçirilecek.
 
Vergide adaleti pekiştirmek amacıyla etkin olmayan istisna, muafiyet  ve indirimler kademeli kaldırılarak vergi tabanı genişletilecek ve vergi mevzuatı  sadeleştirilecek. Program süresince, vergi alacaklarına ilişkin yapılandırmaya  gidilmeyecek.
  
Performans esaslı bütçeleme geliyor
 
 KİT'ler, verimlilikleri artacak ve kamu maliyesine yükleri azalacak  şekilde yeniden yapılandırılacak.  Kamu-özel iş birliği (KÖİ) uygulamalarında etkinliği, verimliliği,  ekonomikliği ve bütünlüğü sağlayacak çerçeve bir düzenleme yapılacak. Bu kapsamda  KÖİ projeleri, kamu yükümlülükleri ve bütçe dengeleri dikkate alınarak  planlanacak ve yürütülecek, söz konusu projelerde maliyet etkinliği göz önünde  tutulacak.
 
 Kamu kaynaklarının etkin kullanımını kolaylaştıracak, şeffaflığı ve  hesap verebilirliği artıracak program bazlı performans esaslı bütçelemeye  geçilecek. Mali açıdan sürdürülebilirliği sağlamak ve kamu maliyesine yükü  azaltmak amacıyla sosyal güvenlik sisteminin aktüeryal dengesini güçlendirici  politikalar sosyal adalet gözetilerek uygulanacak. Sosyal yardımların etkinliğini  ve verimliliğini artırmak amacıyla başta yerel yönetimler olmak üzere tüm kamu  kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşım altyapısı tamamlanacak.
 
  Sağlık alımlarında tek elden tedarik
 
  
Sağlık Bakanlığı ve üniversite hastanelerinin ilaç, tıbbi malzeme ve  tıbbi cihazlarının alımı tek elden gerçekleştirilecek. Kamuda kadro ve pozisyonların iş tanımları yapılacak, çalışanların  yetkinlikleri belirlenecek, norm kadro çalışmaları gerçekleştirilecek, iş tanımı  ve yetkinlikler dikkate alınarak norm fazlası personelin yeniden yerleştirilmesi  yapılacak. Hedef ve yetkinlik bazlı performans değerlendirme sistemi  oluşturularak başarılı personelin ödüllendirilmesini sağlayacak "Kamu İnsan  Kaynakları Yönetim Sistemi" kurulacak.
 
  
Toplu kamu alımları yoluyla kamu kaynaklarının etkin kullanımının  sağlanması ve merkezi tedarik hizmetlerinin geliştirilmesi için Devlet Malzeme  Ofisinin merkezi tedarik yapısı güçlendirilecek. Kamu kaynaklarının verimli kullanılması amacıyla iş ve işlemler  dijitalleştirilerek mali yük azaltılacak, bilgi sistemleri birbiriyle entegre  edilecek.
 
   Gayrimenkul için "Taşınmaz Değerleme Sistemi" kurulacak
 
 Vergi incelemelerinde Taşınmaz Değerleme Sistemi kurularak gayrimenkul  envanteri tamamlanacak. Gayrimenkul vergilendirme sistemi, tapu harçları ve emlak  vergilerinin gerçek değerleri üzerinden alınmasını sağlayacak şekilde yeniden  düzenlenecek. Kamu taşıtlarının tedarikinde, kullanımında ve tasfiyesinde etkinlik  ve verimliliği artıracak politikaların sağlıklı şekilde yürütülmesine imkan  tanıyacak "Kamu Taşıt Filo Yönetim Sistemi " kurulacak.
 
Atıl kamu sosyal tesisleri ve lojmanları özelleştirme kapsamına  alınacak, sosyal tesislerin tek elden etkin yönetimine yönelik bir şirket  kurulacak ve uygun sosyal tesisler dezavantajlı grupların kullanımına tahsis  edilecek.
Program çerçevesinde 2020 sonuna kadar kamu gelirlerine yönelik "Ortak  Tahsilat Platformu" oluşturulacak. Kayıtlı ekonomiye geçişi hızlandırmak için 2021 yılı sonuna kadar  ticari krediler sınıflandırılacak, muhasebe kayıtları bu sınıflandırmaya uygun  tutulacak, kayıtlar Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi ve Kredi Kayıt Bürosu  aracılığıyla Gelir İdaresi Başkanlığı ile paylaşılacak.
 
  Bütçe açığında yıl sonu hedefi
 
  Öte yandan merkezi yönetim bütçesine bakıldığında, gelirlerin bu yıl  867,4 milyar lira olacağı tahmin edilirken, 2020'de 956,6 milyar lira, 2021'de 1  trilyon 39,3 milyar lira, 2022'de de 1 trilyon 135,3 milyar lira olması  bekleniyor.  Bütçe giderlerinin de bu sene 992,4 milyar lira olarak gerçekleşmesi  tahmin edilirken, 2020'de 1 trilyon 95,5 milyar lira, 2021'de 1 trilyon 196,9  milyar lira, 2022'de 1 trilyon 295,4 milyar lira olması hedefleniyor.  Böylelikle bu sene bütçe açığının 125 milyar lira olarak gerçekleşmesi  bekleniyor. 2020'de bu rakamın 138,9 milyar liraya, 2021'de 157,6 milyar liraya,  2022'de de 160,1 milyar liraya yükselmesi öngörülüyor.
 
 Vergi gelirleri 1 trilyon liraya yaklaşacak
 
  Bu yıl genel bütçe vergi gelirlerinin 667,6 milyar lira olacağı tahmin  edilirken, 2020'de 784,6 milyar lira, 2021'de 874,5 milyar lira, 2022'de 963,1  milyar lira olması hedefleniyor.  Programa göre, faiz hariç harcamalar bu yıl 889,3 milyar lira, 2020'de  956,5 milyar lira, 2021'de 1 trilyon 37,4 milyar lira, 2022'de de 1 trilyon 119  milyar lira olacak. Faiz giderleri de programda bu sene 103,1 milyar lira, 2020'de 138,9  milyar lira, 2021'de 159,5 milyar lira, 2022'de 176,4 milyar lira olarak  belirlendi.