İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi

AA |  20 Haziran 2017 Salı - 1:53 | Son Güncelleme : 20 06 2017 - 2:42

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü yeniden düzenleyen İş Mahkemeleri Kanunu Tasarısı, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi


Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni  temsilcileri veya avukatları aracılığıyla katılabilecek. Uyuşmazlığın çözümüne  katkı sağlayabilecek uzman kişiler de müzakerelerde hazır bulundurulabilecek. 
 
TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen İş Mahkemesi Kanun Tasarısı'na  göre, arabuluculuk ücretini karşılamak için adli yardıma ihtiyaç duyan taraf,  arabuluculuk bürosunun bulunduğu yerdeki sulh hukuk mahkemesinin kararıyla adli  yardımdan yararlanabilecek.
 
Arabuluculuk müzakerelerine taraflar bizzat, kanuni temsilcileri veya  avukatları aracılığıyla katılabilecek.
 
Uyuşmazlığın çözümüne katkı sağlayabilecek uzman kişiler de  müzakerelerde hazır bulundurulabilecek.
 
Tarafların çözüm üretemediklerinin ortaya çıkması halinde arabulucu  bir çözüm önerisi yapabilecek. Arabuluculuk müzakerelerinde idareyi, üst yönetici  tarafından belirlenen iki üye ile hukuk birimi amiri veya onun belirleyeceği bir  avukat ya da hukuk müşavirinden oluşan komisyon temsil edecek. Komisyon,  arabuluculuk müzakereleri sonunda gerekçeli bir rapor düzenleyerek, beş yıl  boyunca saklayacak.
 
Komisyon üyelerinin arabuluculuk faaliyeti kapsamında yaptıkları işler  ve aldıkları kararlar sebebiyle açılacak tazminat davaları, ancak devlet aleyhine  açılabilecek.
 
Devlet ödediği tazminattan dolayı görevinin gereklerine aykırı hareket  etmek suretiyle görevini kötüye kullanan üyelere ödeme tarihinden itibaren bir  yıl içinde rücu edecek.
 
Tasarıda, arabuluculuk faaliyetinin sona ermesine ilişkin hükümde de  değişiklik yapılıyor. Buna göre uyuşmazlığın, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince  uzlaşma kapsamına girmeyen bir suçla ilgili olduğunun anlaşılması halinde  arabuluculuk faaliyeti sona ermeyecek ve bu konuda da arabuluculuk görüşmeleri  yapılabilecek.
 
Ayrıca arabuluculuk faaliyetini sonuçlandıran tutanak taraflar, kanuni  temsilcileri ve avukatları tarafından imzalanabilecek.
 
Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu'nda düzenlemeye gidilerek,  dava açılmadan önce arabuluculuğa başvurulması halinde anlaşmanın icra  edilebilirliğine ilişkin şerhin asıl uyuşmazlık hakkındaki görev ve yetki  kurallarına göre belirlenecek olan mahkemeden talep edilebileceğine ilişkin hüküm  değiştirilebilecek. Bu şerh, arabulucunun görev yaptığı yer sulh hukuk  mahkemesinden istenebilecek.
 
Taraflar ve avukatları ile arabulucunun birlikte imzaladıkları anlaşma  belgesi, icra edilebilirlik şerhi aranmaksızın ilam niteliğinde belge sayılacak.
 
Arabulucu huzurunda anlaşılması halinde, üzerinde anlaşılan hususlar  hakkında taraflarca dava açılamayacak.
 
Arabuluculuk Daire Başkanlığı, sicile kayıtlı arabulucuları, görev  yapmak istedikleri adli yargı ilk derece mahkemesi adalet komisyonlarına göre  listeleyecek ve listeleri ilgili komisyon başkanlıklarına gönderecek. Bir  arabulucu en fazla üç komisyon listesine kaydolabilecek.