İlkokula başlama yaşı 69 aya çıktı

AA |  27 Haziran 2019 Perşembe - 20:47 | Son Güncelleme : 27 06 2019 - 21:34

İlkokula başlama yaşını 69 aya çıkaran, sözleşmeli öğretmenler ile Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığındaki sözleşmeli personelin kadroya atanması için gerekli süreyi kısaltan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.


Kanuna göre, gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz  öğrenci yurtları ve buna benzer kurumlar açılması ve işletilmesi, ortaokul ve  ortaöğretim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığının iznine bağlı olmaya devam edecek.  Yükseköğrenim düzeyindeki yurtların açılması ve işletilmesi ise Gençlik ve Spor  Bakanlığının iznine bağlı olacak.
 
Mevcut düzenlemede Milli Eğitim Bakanlığı, bu gibi yurt ve kurumları,  tespit edeceği esaslara göre denetlerken, kanunla denetim görevi ilgili  bakanlıklara veriliyor.
 
Öğrenim düzeyine göre barınma hizmeti verilecek öğrenciler ile bu  hizmetin verilebileceği kurumlar ve bu hizmeti sunacak gerçek ve tüzel kişilerin  nitelikleri, ilgisine göre Milli Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca  çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
 
Kanunla, 66 ay olan ilkokula başlama yaşı 69 ay olarak yeniden  düzenlendi. Mecburi ilköğretim çağı, 6-13 yaş grubundaki çocuklar yerine 6-14 yaş  grubundaki çocukları kapsayacak.
 
İlkokulların birinci sınıflarına, o yılın 31 Aralık tarihinde 72 ayını  dolduran çocukların kaydı yapılacak ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak  okula erken başlaması veya kaydın ertelenmesi ile ilgili hususlar yönetmelikle  düzenlenecek.
 
Sözleşmeli personelin kadro süresi
 
Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetleri sınıfına ait kadrolarda  çalışan sözleşmeli personelin 4 yıl süreyle başka bir yere atanamayacağına  yönelik süre 3 yıla indiriliyor. Sözleşme gereği 3 yıllık çalışma süresini  tamamlayanlar, talepleri halinde bulundukları yerde din hizmetleri sınıfına ait  kadrolara atanacak. Bu şekilde atananlar, aynı yerde en az 2 yıl yerine artık 1  yıl daha görev yapacak.
 
Kanunla, "çıraklık şartları" başlığı, "mesleki eğitim merkezi  programına çıraklık kayıt şartları" olarak değiştiriliyor. 19 yaşından gün almış  olanlardan daha önce çıraklık eğitiminden geçmemiş olanların, yaşlarına ve eğitim  seviyelerine uygun olarak düzenlenecek mesleki eğitim programlarına göre çıraklık  eğitimine alınabileceğine yönelik hüküm kaldırılıyor.
 
Kalfalık yeterliğini kazanmış olanların mesleki yönden gelişmelerini  ve bağımsız iş yeri açabilmelerini temin için gerekli yeterlilikleri kazandırmak  gayesiyle ustalık eğitimi düzenlenecek.
 
OSB'ler, mesleki eğitim merkezi açabilecek
 
Kanunla, eğitim-istihdam bağlantısının güçlendirilmesi, özel sektör  tarafından mesleki eğitime doğrudan katkı sağlanması ve faaliyet gösterilen  alanlarda ihtiyaç duyulan becerilere sahip nitelikli insan kaynağının  yetiştirilmesi amacıyla "çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitimi ile mesleki ve  teknik kurs programlarının uygulandığı özel öğretim kurumu" olarak tanımlanan  mesleki eğitim merkezleri, organize sanayi bölgesi (OSB) yönetimlerince ve özel  sektör tarafından açılabilecek.
 
Milletlerarası özel öğretim kuruluşlarının okul açılış tarihleri,  düzenleme kapsamı dışında tutulacak.
 
Özel eğitim kuruluşlarına, yanıltıcı reklam vermesi durumunda cezai  yaptırım uygulanacak.
 
Özel okul öncesi eğitim, özel ilkokul, ortaokul ve liselere devam eden  öğrencilere okulun öğrenim süresi kadar eğitim ve öğretim desteği verilmesi için  öğrencilerde Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma şartı aranacak.
 
Öğrenciler için verilen eğitim ve öğretim desteği, gereken şartları  karşılayamayan kurumlardan tahsil edilmeyecek.
 
Destek verilecek hastalık türleri açıkça yazılacak
 
ÖSYM'de görevlendirilen yükseköğretim kuruluşlarında görevli öğretim  elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere ödenen ancak sona  eren ek ödeme uygulaması, 31 Aralık 2021'e kadar devam edecek. Ek ödeme tutarı,  40 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak  miktarı geçmeyecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim ve rehabilitasyon  merkezlerinde hizmet alan birey sayısına göre Bakanlıkça, sadece Türkiye  Cumhuriyeti vatandaşları için ödeme yapılacak. Her engel türüne göre belirlenen  yaşa kadar eğitim verilecek ve destek verilecek hastalık türleri açıkça  yazılacak.
 
Düzenlemeyle sözleşmeli öğretmenlerin başka bir yere atanmaları için  doldurmaları gereken süre 4 yıldan 3 yıla, bu sürenin ardından öğretmen  kadrolarına atananların aynı yerdeki görev süresi ise 2 yıldan 1 yıla  indiriliyor.
 
Kanunla, Sağlık Bakanlığında çalışan sözleşmeli personelin kadroya  atanabilmesi için zorunlu hizmet süresi 4 yıla düşürülüyor. Sözleşmeli sağlık  personelinden 3 yıllık çalışma süresini tamamlayanlar, talepleri halinde  bulundukları yerdeki kadrolara atanacak. Bu kadrolara atananlar, aynı yerde en az  1 yıl daha görev yapacak.
 
Düzenlemeye eklenen maddeye göre, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten  önce alınmış engelli sağlık kurulu raporu bulunanlardan "sürekli" raporu  bulunanlar ile "süreli" raporu bulunup rapor süresi devam edenler, rapor süreleri  bitene kadar destek eğitimi almaya devam edecek.
 
Yükseköğrenim düzeyinde hizmet veren özel öğrenci yurtlarına yönelik  iş ve işlemlerin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yürütülmesine ilişkin  maddeler, kanunun yayımı tarihinden 1 yıl sonra yürürlüğe girecek. Bu sürede, bu  yurtlara ilişkin iş ve işlemler, Milli Eğitim Bakanlığınca yürütülmeye devam  edilecek.
 
Teklifin kabul edilmesinin ardından TBMM Başkanvekili Mithat Sancar,  birleşimi, 2 Temmuz Salı saat 15.00'te toplanmak üzere kapattı.
 

ETİKETLER