İcra Katibi nedir, ne iş yapar? İcra Katibi nasıl olunur, maaşları ne kadar?

23 Şubat 2021 Salı - 10:16 | Son Güncelleme : 23 02 2021 - 10:16

Adalet Bakanlığı tarafından icra katibi alımı yapılacağının açıklanmasının ardından İcra Katipliği ile ilgili araştırmalarını arttırdı. İcra Katibi nedir, ne iş yapar? İcra Katibi nasıl olunur, maaşları ne kadar?


Adalet Bakanlığı İcra İşleri Dairesi Başkanlığı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü başta olmak üzere adli ve idari yargı ile bakanlık merkez ve merkez taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere  11 bin 484 personel alacak. Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Adalet Bakanlığı tarafından 814 de icra katibi alımı yapacak. İcra Katibi nedir, ne iş yapar? İcra Katibi nasıl olunur, maaşları ne kadar?

İcra Katibi nedir, ne iş yapar?

Adalet Bakanlığı İcra Müdürlüklerinde görev alan kişilere İcra Kâtibi denir. İcra işlemlerini gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Haciz yoluyla tahsil edilmesi gerekli evrakları teslim alarak, evraklar üzerindeki incelemeleri yaprlar. Evrakların önemine bakarak evrakların ayrılması ve haciz işlemlerinin başlatılmasına yönelik adımı atarlar. Katip hacze gittiği zaman borçluya kendini tanıtır, haciz gerekçesini bildirir ve işlemlere başlar. Haczedilecek malların tespiti ve değerinin ne olduğunu konusunda değerlendirme yapan İcra Katipleri malların haczini gerçekleştirir. Bu sırada borç o esnada nakit olarak ödenecekse, yetkilerine uygun bir şekilde tahsilatı yapar. Borçlunun itirazda bulunması üzerine tutanağa gerekçeyi geçirir, bir nüshasını da borçluya verilir.

İcra katibi nasıl olunur?

İcra katibi olmak için 4 yıllık lisans bölümü mezunu olması şartı aramaktadır. Bazı ilanlarda ön lisans mezunu olan kişilerin de icra memurluğu mesleğine atamalarının yapıldığı görülür.

İcra katipliği için KPSS’den aranan şartlara uygun olarak bir puana sahip olunmalı. Ayrıca, görev yapmasına engel bir hastalığı bulunmamak, kamu haklarından da mahrum bulunmaması gerekmektedir.

2021 yılı için icra katipliği için aranan şartlar şu şekildedir:

2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibariyla 35 yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir. 2020 KPSS P3, P93 ve P94 puan türünden az 70 ve üzeri puan almış olmak gerekir.

Türk vatandaşı olmak,

Merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı 2020 yılının Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01/01/1985 ve sonrası doğumlu olanlar),

Görev yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflâs, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

En az lise veya dengi okul mezunu olup, örgün öğretim yoluyla verilen daktilo ya da bilgisayar dersini başarıyla tamamladığını belgelemek veya başvuru tarihinde Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurumu ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip bulunmak,

Uygulama sınavında ve sözlü sınavda başarılı olmak, şartlarını taşımaları gerekmektedir

İCRA KATİBİ NE KADAR MAAŞ ALIR?

İcra katibi maaşları devlet memuru olması halinde 4 bin – 5 bin TL civarında arasında seyrediyor. Aile yardımı gibi kalemlerin eklenmesi ile bu miktar artıyor.