İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği

AA |  11 Mayıs 2019 Cumartesi - 11:42 | Son Güncelleme : 11 05 2019 - 12:13

İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin çalışma usul ve esasları belirlendi. Mesleğe iade edilen ancak eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenlerin görev yapacağı Araştırma Merkezinde çalışacak personel, önceki statülerinden kaynaklanan kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak.


İçişleri Bakanlığı bünyesinde kurulan Araştırma Merkezine atanan personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak "İçişleri Bakanlığı Araştırma Merkezi Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Yönetmelikle, Bakanlık bünyesinde kurulan Araştırma Merkezinin ve buna bağlı olarak oluşturulabilecek çalışma gruplarının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esasları düzenlendi.

Yönetmelik, Bakanlığa bağlı kuruluşlar bünyesinde görev yapmaktayken terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya bunlarla irtibatı olduğu değerlendirmesiyle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilenlerden haklarında daha sonra mahkemeler tarafından göreve iade mahiyetinde karar verilenler ile Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu tarafından başvurunun kabulü kararı verilenlerden eski kadro veya rütbesine atanması Bakan onayıyla uygun görülmeyip Araştırma Merkezinde istihdam edilmesi uygun görülen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğünde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar ile bu birimlerde çalışanları kapsıyor.

Merkezin görevleri

Buna göre, Araştırma Merkezi, kurulan çalışma gruplarının iş ve işlemlerinin yürütülmesinde merkez ve taşra teşkilatlarıyla koordinasyonu sağlayacak, ihtiyaç duyulan konularda görüş, değerlendirme, bilgi notu ve rapor hazırlayacak, Bakanlık veya Personel Genel Müdürlüğü tarafından verilen benzer nitelikteki görevleri yapacak.

Araştırma Merkezine bağlı çalışma grupları, uygun görülen illerde Bakan onayıyla kurulabilecek.

Valinin görevlendireceği vali yardımcısının gözetim ve denetiminde çalışmak üzere yine vali tarafından görevlendirilecek valilik birim müdürü ile araştırmacılar ve diğer personel çalışma grubunda görev yapacak.

Gerek görülmesi halinde çalışma grubundan sorumlu vali yardımcısının talebi üzerine ilgili mevzuata uygun olarak valilik ve Bakanlığa bağlı kuruluşların il teşkilatlarından yeterli sayıda idari personel vali onayıyla bu birimlerde görevlendirilebilecek.

Kurulan çalışma grupları, Bakan onayıyla sonlandırılabilecek.

Personelin ataması

Binbaşı ve üstü rütbelerde olanlar ile her sınıftaki emniyet müdürlerinden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında ilgili birimce Bakan onayı alınacak.

Bakan onayıyla personele ait özlük dosyaları ve işe ilk giriş tarihinden itibaren tüm hizmetlerini gösterir atamaya esas hizmet cetveli Personel Genel Müdürlüğüne gönderilecek. Bunların atamaları, Araştırma Merkezindeki araştırmacı unvanlı kadrolara Bakan onayıyla yapılacak.

Yüzbaşı ve altı rütbelerde olanlar ile emniyet müdürü rütbesi altındakilerden haklarında göreve iade mahiyetinde mahkeme kararı veya başvurunun kabulüne ilişkin Komisyon kararı verilenlerden eski kadro, rütbe veya unvanına atanması uygun görülmeyenler hakkında da ilgili birimce Bakan onayı alınacak.

Bunların atamaları ise Devlet Personel Başkanlığının görüşü üzerine Araştırma Merkezindeki diğer kadrolara Bakan onayıyla yapılacak.

Eski rütbelerini kullanamayacaklar

Araştırma Merkezine atanan personel, önceki statülerinden kaynaklanan rütbe, unvan, kimlik ve sosyal haklarını kullanamayacak.

Merkezde ve çalışma gruplarında görevli personel, kendilerine verilen görevleri, "bilmesi gereken" prensibine uygun olarak ancak görev ve sorumlulukları gereği öğrenmekle, incelemekle, gereğini yerine getirmekle ve korumakla sorumlu bulunanların yetkisi düzeyinde bilgi sahibi olması ve nüfuz etmesini sağlayacak şekilde yerine getirecek.