Ev ve araba alacakları ilgilendiriyor! Resmen değişiyor, artık yasak...

AA |  04 Mart 2021 Perşembe - 0:47 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 1:11

Faizsiz ev ve araba satışı yapan firmalar ile ilgili flaş gelişme. Faizsiz ev sistemi tamamen değişiyor. Sayı her geçen gün artıyor. Vatandaşlardan yoğun talep var. Rakamlar yüz binlerle ifade ediliyor. Bankaların konut kredisi faiz oranlarının çok yüksek olması nedeniyle vatandaşlar faizsiz, peşinatsız ev sistemlerine yöneldi. Faizsiz konut satan firma sayısı da yükseldi. 'Altın günü' mantığı ile çalışıp üyelerini faizsiz-peşinatsız ev, araba sahibi yapmayı vadeden, şirketler için harekete geçildi. TBMM Genel Kurulu'nda 'Faizsiz konut' şirketlerle ilgili teklifin 12 maddesi kabul edildi.


TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi" kabul edildi.  Kabul edilen maddelere göre, Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman  Şirketleri Kanunu'na, kurulması öngörülen tasarruf finansman faaliyetine ilişkin  yapı ve süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi için "organizasyon ücreti",  "tahsisat", "tasarruf finansman faaliyeti" ile "tasarruf fon havuzu" gibi  kavramlar eklenecek.
 
Genel Kurulda kabul edilen önerge doğrultusunda yapılan değişikliğe  göre, "organizasyon ücreti", müşterilerin tasarruf finansman sözleşmesi  kapsamında tasarruf finansman faaliyeti ve tasarruf fon havuzunun yönetimi  karşılığında ödeyecekleri tutar olarak tanımlanacak.
 
"Tahsisat", tasarruf finansman sözleşmesi uyarınca, tahsisata hak  kazanılmasına ilişkin koşulların yerine gelmesi şartıyla müşterinin tasarruf  birikimlerinin ve sözleşme kapsamında taahhüt edilen finansman tutarının  müşterinin, mirasçısının veya vekilinin konut, çatılı iş yeri veya taşıt edinmesi  amacıyla satıcı konumundaki üçüncü kişilere hesaben ödenmesini kapsayacak.
 
"Tasarruf finansman faaliyeti", bir sözleşme kapsamında önceden  belirlenen koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı iş yeri veya taşıtın  edinimi için faizsiz finansman esaslarına göre belirli bir süre tasarruf  edilmesi, müşterilere finansman kullandırılması ve toplanan tasarrufların  yönetimini içerecek.
 
"Tasarruf fon havuzu" ise belirli bir dönemde tasarruf finansman  şirketi nezdindeki birikmiş tasarruflar ve finansman geri ödemelerinden oluşan  tutarlar toplamından, tahsisat olarak verilmiş tutarlar ile tasarruf geri  ödemelerinin düşülmesinden sonra kalan tutarı tanımlayacak.
 
Tasarruf finansman şirketlerinin, denetim ve gözetime elverişli,  faaliyetlerini emin ve güvenilir şekilde icra edebilecek, sektörde güven ve  istikrara zarar vermeyecek bir ortaklık yapısına, iyi yönetime, yeterli mali  güce, gerekli organizasyon yapısına sahip olması amaçlanıyor. Bu kapsamda söz  konusu şirketlerin kuruluş izinleri, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun  (BDDK) en az 5 üyesinin aynı yöndeki oyuyla verilecek.
 
Asgari sermaye tutarı 100 milyon lira olacak
 
Tasarruf finansman şirketlerinin asgari sermaye tutarı 100 milyon lira  olarak düzenlenecek ve BDDK'ye belli standart ve sınırlamalar getirme yetkisi  verilecek.
 
Tasarruf finansman şirketleri yalnızca konut, çatılı iş yeri veya  taşıt ediniminden doğan borçları finanse edebilecek. Bu şirketler, tasarruf  finansman sözleşmeleri dışında finansman sağlayamayacak ve yalnızca yurt içinde  tescil edilmiş konut veya taşıt alımlarını finanse edebilecek.
 
Tasarruf finansman şirketlerinin birleşme, devir, bölünme ve iradi  tasfiyeleri; BDDK'nin denetiminde, mevcut yükümlülüklerini yerine  getirebileceğine ilişkin bir plan sunması, müşterilerine olan finansman  yükümlülükleri dahil olmak üzere tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi  şartıyla gerçekleşebilecek. Bu şirketler, tasfiye sürecinde yeni müşteri  edinemeyecek, sunulan plana uyulmaması veya söz konusu işlemlerin müşteri hak ve  menfaatlerini zarara uğratacağının tespiti halinde BDDK kararıyla iradi tasfiye  izni iptal edilecek.
 
Şirketlerin aktif kalitesinin ve gelir-gider dengesinin bozulması  dolayısıyla öz kaynaklarının faaliyetlerin emin şekilde yürütülmesine engel  olacak şekilde bozulması ya da şirket yönetimlerinin basiretsizliği nedeniyle  maruz kalınan risklerin önemli ölçüde artması veya mali bünyeyi zayıflatabilecek  şekilde yoğunlaşması hallerinden birinin BDDK'ce tespit edilmesi halinde  şirketten ilave tedbirler alması istenebilecek.
 
Tasarruf finansman şirketleri, tasfiyeleri halinde tasarruf  sahiplerine ödenmek üzere, tahsil ettikleri organizasyon ücretlerinin binde  beşini gelir hesaplarından ayırmak zorunda olacak. BDDK, bu oranı firma bazında  üç katına kadar artırmaya ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye  yetkili olacak.
 
Müşteriye cayma ve sözleşmede fesih hakkı
 
Kanun teklifiyle Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri  Kanunu'na, "tasarruf finansman sözleşmesi" başlıklı madde eklenecek.
 
Maddeyle, tasarruf finansman sözleşmesinin kapsamı belirlenecek.  Müşteri, sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde herhangi bir gerekçe  göstermeksizin cayma hakkına sahip olacak. Bu durumda katılım bedeli dahil tüm  tasarruf geri ödenecek.
 
Müşteri, tasarruf finansman sözleşmesinin tasarruf dönemi bitimine  kadar sözleşmede fesih hakkına sahip olacak. Bu kapsamda katılım bedeli şirkette  kalacak, diğer tasarrufları geri ödenecek.
 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu'na,  tasarruf finansman faaliyetinin kapsamını belirleyen madde eklenecek. Bu kapsamda  şirket fon havuzunu kendi operasyonel hesaplarından ayırmak zorunda olacak. Fon  havuzundaki paralar amacı dışında kullanılamayacak ve haczedilemeyecek.  Şirketler, faizsiz esaslara göre faaliyet gösterecek.
 
Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğinin ismi  "Finansal Kurumlar Birliği" olarak değiştirilecek ve varlık yönetim şirketleri  ile BDDK gözetim ve denetimine tabi diğer kuruluşlardan uygun görülenler Birliğe  üye olabilecek.
 
Teklifle, tasarruf finansman müşterilerinin sözleşme fesih ve  sözleşmeden cayma haklarını kullanmaları durumunda birikimlerinin iade edilmesini  engelleyen kişilere yönelik ve zimmet suçu işleyen tasarruf finansman şirketi  yönetici ve mensuplarına yönelik adli ceza hükümleri de düzenleniyor.
 
Bu kapsamda cayma ve sözleşme fesih hakkına aykırı işlem yapılması  halinde, 62 bin 500 liradan az olmamak üzere aykırılık oluşturan işlem tutarının  5 katına kadar, "tasarruf finansman sözleşmesi" kapsamında aykırı işlem yapılması  halinde ise 25 bin liradan 50 bin liraya kadar idari para cezası uygulanacak.
 
BDDK'nin ilgili Cumhuriyet Başsavcılığını muhatap talebi üzerine, sulh  ceza hakimince, dava açılması halinde davaya bakan mahkemece iş yerlerinin  faaliyetleri ve reklamları geçici olarak durdurulacak, ilanları toplatılacak.
 
Bu aykırılıkların internet ortamında gerçekleşmesi halinde BDDK  tarafından içeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararı verilebilecek.  Karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna gönderilecek.
 
İzinsiz tasarruf finansman faaliyetinde bulunan şirketler hakkında  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu tasfiye kararı verebilecek.
 
Alınması gereken izinleri almaksızın tasarruf finansman  faaliyetlerinde bulunan kişiler, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar  adli para cezası ile cezalandırılacak.
 
Teklifle, Kanuna "Tasarrufların çekilmesini engellemek" başlıklı yeni  bir madde ekleniyor.
 
Sözleşme imzalanmasını takip eden 14 gün içinde cayma hakkını kullanan  müşteriye organizasyon ücreti dahil, aldığı tutarın tamamını 14 gün içinde iade  etmeyen, fesih hakkını kullanan müşteriye belirlenen süre içinde toplam birikim  tutarını iade etmeyen veya sözleşmeyi tek taraflı fesheden şirketler, 6 aydan 2  yıla kadar hapis ve 500 güne kadar adli para cezası ile cezalandırılacak.