Erken yaşta evlilikte mücadele çalışmaları artıyor

28 Ekim 2018 Pazar - 7:48 | Son Güncelleme : 28 10 2018 - 7:48

Cumhurbaşkanlığı'nın 2019'a yönelik yıllık programında, erken yaşta ve zorla evliliklerle mücadelenin artırılmasına, şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren birimlerin geliştirilmesine, çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi için ailelere eğitim verilmesine, engellilere yönelik ev tipi kuruluş sayısının artırılmasına yönelik hedeflere yer verildi.


Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan "2019 Yılı  Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"nda aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı  hizmetlerine yönelik bu yıl içinde yapılan çalışmalar aktarıldı ve hedefler  sıralandı.
 
Programa göre, ailelerin kendi içinde sorun çözme kapasitesini  artırmak, bireylerin ve ailelerin bilinçlenmesine katkıda bulunmak amacıyla  hazırlanan Aile Eğitim Programı'nın (AEP) yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi  çalışmaları devam edecek.
 
Aile Eğitim ve Evlilik Öncesi Eğitim programlarından yararlanan kişi  sayısı 2,5 milyona çıkarılacak. Aile ve Boşanma Danışmanlığı hizmetinden  yararlanan kişi sayısı 27 bin 500'e yükseltilecek.
 
Aile danışmanlık hizmetinin daha geniş kesimlere ulaştırılmasına  yönelik meslek elemanlarına verilen temel ve gözetmen eğitimlerine ve AEP eğitici  eğitimlerine devam edilecek. Aile mahkemeleri ile iş birliği güçlendirilecek.
 
Afet ve acil durumlarda psikososyal destek konusunda eğitici  eğitimleri ve 300 meslek elemanının eğitimi tamamlanacak. Aynı çerçevede lojistik  malzemelerin temin edilmesi hedefleniyor.
 
KADINLARA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ KAZANDIRILACAK
 
Kadınların ekonomik ve sosyal yaşamda güçlenmelerine yönelik projeler  yürütülecek, eğitimler verilecek.
 
Şiddet gören kadınlara yönelik hizmet veren birimlerin kurumsal  kapasitesinin geliştirilmesi, kurumlar arası iş birliğinin ve kadınların  istihdama katılımının artırılması amacıyla, Kadın Hizmet Birimlerinin Kurumsal  Kapasitesinin Artırılması, Psikososyal Destek ve Müdahale Programı Geliştirilmesi  ve Kadın Konukevi Sonrası Güçlendirme Modeli Geliştirilmesi projeleri  tamamlanacak. Kadınlara Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırma Programı  düzenlenecek.
 
Sosyal ve ekonomik politikalar, ailenin korunması ve güçlendirilmesine  katkı yapacak şekilde birbirini tamamlayıcı ve destekleyici bir anlayışla  tasarlanacak.
 
AİLE EĞİTİM PROGRAMI YÖNETMELİĞİ TASLAĞI HAZIRLANACAK
 
AEP kapsamındaki bilgilerin görsel, işitsel ve sosyal medya kanalları  üzerinden düzenli olarak paylaşılarak geniş kitlelere ulaştırılması sağlanacak.  AEP kapsamında önceki spot filmler gözden geçirilecek ve yeni filmler  hazırlanacak ayrıca kamu spotu oluşturulacak.
 
AEP'nin Medya Okur-Yazarlığı modülü kapsamında hazırlanan Medyayı  Tanımak, Medyayı Kavramak, Bilinçli Medya Kullanımı ve Aile ve İnternet adlı 4  modül kullanılarak aile eğitimleri verilmeye devam edilecek, medya alanı  kapsamında eğitim verilen kişi sayısı 87 bine yükseltilecek.
 
Gerçek Kişiler ve Özel Hukuk Tüzel Kişileri ile Kamu Kurum ve  Kuruluşlarınca Açılacak Aile Danışma Merkezleri Yönetmeliği Revize Taslağı  hazırlanacak, Aile Eğitim Programı Yönetmeliği Taslağı hazırlanacak. İzinsiz aile  danışmanlığı hizmeti sunan merkezlerin kapatılmasına yönelik çalışmalar  yürütülmesine devam edilecek.
 
ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİN ÖNLENMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK
 
Kadına yönelik şiddetin azaltılması için toplumsal bilinç  düzeyinin yükseltilmesi, verilen hizmetlerin etkinlik ve kalitesinin artırılması  sağlanacak.
 
Erken Yaşta ve Zorla Evliliklerle Mücadele Strateji Belgesi ve Eylem  Planı (2018-2023) uygulanacak.
 
Erken Yaşta Evliliklerle Mücadele İl Eylem Planları izleme çalışması  yapılacak. Erken yaşta ve zorla evliliğin önlenmesi için çalışan kamu kurumları  ve sivil toplum kuruluşları bünyesinde görev yapan hizmet sağlayıcılara yönelik  çalıştaylar, seminerler ve eğitimler düzenlenecek.
 
Türkiye'de Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme ve Planlamanın  Uygulanması Projesi hazırlık çalışmaları tamamlanacak. Bu kapsamda, kamu plan,  program ve bütçelerinin kadınların ve erkeklerin farklılaşan ihtiyaçları göz  önünde bulundurularak hazırlanması ile uygulanmasına yönelik çalışmalar  yürütülecek.
 
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EĞİTİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ ÇALIŞMALARI YÜRÜTÜLECEK
 
Çocuğa saygı kültürü temelinde çocuklar için ve çocuklarla birlikte  çalışan tüm meslek gruplarına yönelik çocuk haklarına ilişkin eğitimlere devam  edilecek. Çocuk haklarını tanıtmaya yönelik çalıştay, forum, konferans gibi  toplantı ve etkinlikler yapılacak, bilinçlendirici kamuoyu kampanyaları  düzenlenecek, görsel ve yazılı materyaller ile kamu spotlarının kullanımına devam  edilecek.
 
Erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesine yönelik alternatif  model ve teşvik mekanizmalarına yönelik çalışmalara devam edilecek. Gelir düzeyi  düşük ailelerin çocuklarının kreş ve gündüz bakımevi hizmetlerinden yararlanma  imkanları artırılacak.
 
Kurum bakımında kalan 3-6 yaş arası tüm çocukların okul öncesi  eğitimden yararlanması sağlanacak.
 
Sosyal hizmet kuruluşlarında bakım ve koruma altında olan çocukların  sportif, sanatsal ve kültürel program ve etkinliklere katılımları artırılacak,  çocuklar başarı durumları ve ilgilerine göre özel öğretim kurumlarından, takviye  kurslarından yararlandırılacak, eğitim sisteminin dışında kalanlar ise mesleki  eğitime yönlendirilecek. Kuruluşlarda uygulanan psikososyal destek ve gelişim  programları geliştirilecek ve yaygınlaştırılacak, gençlik kamplarına katılan  çocuk sayıları artırılacak.
 
Kurum bakımından ayrılan çocukların hayatının geri kalanında  karşılaştıkları sorunlarla ilgili danışmanlık ve rehberlik hizmetleri  geliştirilecek, çalıştay düzenlenecek, personel için eğitim modülleri, gençler  için bilgilendirme dokümanları hazırlanacak.
 
KORUYUCU AİLE SAYISININ ARTIRILMASI İÇİN TANITIM FAALİYETLERİ
 
Çocuğa yönelik ihmal ve istismarın önlenmesi ve azaltılması için  ailelere ve çocuklara eğitimler verilecek, bu konularda rehber öğretmenlere  hizmet içi eğitim seminerleri düzenlenerek rehber öğretmenlerin öğrencilere,  ailelere ve bütün öğretmenlere ulaşması sağlanacak. Sosyoekonomik açıdan  dezavantajlı çocuk ve gençler ile suça sürüklenme riski olan çocuk ve gençlerin  ailelerine ulaşılarak rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunulacak.
 
Suriyeli çocukların toplumsal uyumun sağlanması ve farkındalığın  arttırılmasını sağlamaya yönelik sosyal, kültürel, sportif etkinlikler ile akran  eğitimi yoluyla verilen eğitimler ülke geneline yaygınlaştırılacak.
 
Koruyucu aile sayısının artırılması amacıyla tanıtım faaliyetleri  yürütülecek ve koruyucu aile birimlerinde görev yapan meslek elemanlarının  rehberlik ve eğitimler yoluyla yetkinliklerinin ilerletilmesi sağlanacak.
 
Ekonomik yoksunluk nedeniyle kurum bakımına verilmek istenen  çocukların aile yanında desteklenmesi için yürütülen Sosyal Ekonomik Destek  Hizmeti'nin (SED) etkinliği ve yaygınlığı artırılacak, bu kapsamda sunulan  hizmetler çeşitlendirilecek.
 
Suç mağduru, suça sürüklenen ve sokakta risk altında bulunan çocuklara  yönelik mevcut ve yeni açılacak kuruluşlarda ihtisaslaşma sağlanacak, hizmet  model ve standartları oluşturulacak. Anka Psikososyal Destek Programı  geliştirilen hizmet model ve standartları ihtiyaç doğrultusunda ve refakatsiz  çocuklara yönelik modül eklenerek güncellenecek, ilgili eğitimler tamamlanacak,  psikolojik destek programları yaygınlaştırılacak.
 
GENÇLERİN KİŞİSEL VE SOSYAL GELİŞİMİNE KATKI SAĞLANACAK
 
Çocuk işçiliğinin önlenmesine yönelik farkındalığı artıracak  çalışmalar yapılacak. Gezici ve geçici tarım işlerinde çocuk işçiliğiyle  mücadeleye yönelik çalışmalar yürütülecek. Sokakta yaşadığı, çalıştırıldığı  tespit edilen çocuklar ile gezici ve geçici tarım işçisi ailelerin çocuklarının  eğitim sistemi ile bağlantısı güçlendirilecek.
 
Eğitimde ve istihdamda olamayan gençlerin profilleri belirlenerek,  durumlarına uygun eğitime, iş gücüne ve istihdama yönlendirici politikalar ve  programlar geliştirilecek.
 
İlgili paydaşlarla gençlerin sosyal medya ve dijital oyun bağımlılığı  konusunda mücadele mekanizmaları geliştirilecek.
 
AEP çerçevesinde ebeveynlere ve ergenlere sunulan madde kullanım riski  ve madde bağımlılığından korunmaya yönelik eğitimlerin kapsamı geliştirilecek,  personelin konuya ilişkin kapasitesi artırılacak.
 
KORUYUCU AİLE HİZMETİ YAYGINLAŞTIRILACAK
 
Hedefleme mekanizmaları, yararlanma koşulları ve değerlendirme  kriterleri farklı olan sosyal yardımların hane odaklı bir yaklaşımla sunulmasına  yönelik olarak başta evde bakım olmak üzere mevzuatta gerekli düzenlemeler  yapılacak.
 
Veri tabanlarının entegrasyonu sağlanarak sağlıklı bilgi akışı  oluşturulacak. Yoksulluk ve sosyal dışlanma gibi sorunların yoğunlaştığı alanlar,  Puanlama Formülü göstergeleri ve Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi verileri  kullanılarak tespit edilecek ve mahalle bazlı sosyal uyum analizlerinin  yapılmasına 7 ilde devam edilecek.
 
Koruyucu aile hizmetleri başta olmak üzere Aile, Çalışma ve Sosyal  Hizmetler Bakanlığı tarafından sunulan sosyal hizmetlerin ve sosyal yardımların  tanıtımı yapılacak ve bu hizmetlerin geliştirilmesinde gönüllülüğün önemini  vurgulayan kamu spotu gibi bilgilendirici ve tanıtıcı faaliyetler yürütülecek.
 
ASDEP BİLGİ İŞLEM ALTYAPISI TAMAMLANACAK
 
Mahalli idarelerin Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  bünyesinde oluşturulan Bütünleşik Sosyal Yardım Hizmetleri Sistemi'ne dahil  edilerek sisteme zorunlu veri girişi yapmaları ve sistemden bilgi alabilmeleri  sağlanacak.
 
ASDEP personeline hizmet içi eğitim programı verilecek, ASDEP bilgi  işlem altyapısı tamamlanacak ve sistemin raporlama yönü güçlendirilecek. Vaka  Yönetim Modeli geliştirilecek ve ASDEP soru formu revize edilerek sahada test  edildikten sonra uygulamaya alınacak. Ayrıca, Sosyal Yardım Artı ( ) dönemine  geçilerek sosyal yardım faydalanıcısı vatandaşların diğer kamu hizmetlerine  erişimleri arttırılacak.
 
Kurum bakım hizmetlerinden yararlananlara nitelikli hizmet sunulması  ve denetim yapılabilmesi için standartlar oluşturulacak. Psikososyal Destek ve  Gelişim Programı tüm kuruluşlarda hayata geçirilecek.
 
Evde Bakım Yardımı iş ve işlemlerinin Bakanlık İl Müdürlüğünden Sosyal  Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına devrine ilişkin yönetmelik çıkarılacak.  Bütünleşik Sosyal Yardım Bilgi Sistemi içerisine Evde Bakım Yardımı modülü  eklenecek.
 
ENGELLİLERE YÖNELİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ
 
Engellilerin okula başlamadan önce almaları gereken eğitim konusunda  verilen rehberlik ve danışmanlık hizmetleri geliştirilecek. Engellilere hizmet  veren özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin denetimine ağırlık verilecek.  Engelli eğitim desteği harcamaları gözden geçirilecek, farklı uygulama yapıları  geliştirilecek.
 
Ev tipi sosyal hizmet birimleri ile ilgili mevzuat çalışmaları  tamamlanacak, 2019 yılında engellilere yönelik ev tipi kuruluş sayısı  yükseltilecek ve evde destek hizmeti yaygınlaştırılarak bu hizmetlerin denetimi  artırılacak.
 
Fiziki çevre şartlarının engellilere uygun hale getirilmesine yönelik  olarak 5378 sayılı Kanun'da öngörülen idari para cezası uygulanmaya başlanacak.
 
Yaşlılara yönelik yatılı ve gündüzlü bakım hizmetlerinin sunulduğu  kuruluşların sayısı ve niteliği artırılacak. Ayrıca yerel yönetimlerin ve sivil  toplum kuruluşlarının bu konudaki rolleri güçlendirilecek.
 

ETİKETLER