Emeklilik düzenlemesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı...

18 Ekim 2019 Cuma - 7:50 | Son Güncelleme : 18 10 2019 - 12:57

Emeklilik ve sigortacılığa yön verecek Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu kuruldu. Kurumda 357 personel istihdam edilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı


Cumhurbaşkanı Erdoğan imzası ile özel emeklilik ve sigortacılıkla ilgili yeni bir kurmu kuruldu. 
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında 'Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumunun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi' yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararnameye göre Kurumun merkezi İstanbul, ilişkili olduğu bakanlık ise Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak belirlendi.
 
GÖREV VE YETKİLERİNİ KULLANIRKEN BAĞIMSIZ OLACAK
 
Kurum, verilen görev ve yetkileri kendi sorumluluğu altında bağımsız olarak yerine getirip kullanacak. Kurumun kararları yerindelik denetimine tabi tutulamayacak. Hiçbir organ, makam, merci veya kişi Kurumun kararlarını etkilemek amacıyla emir ve talimat veremeyecek. Kurum sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin görev ve yetkileri yürütecek. Bu kapsamda sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin mevzuatı hazırlayıp uygulayacak. Bu alanda faaliyet gösteren kişi ve kuruluşlarla ilgili inceleme, denetleme ve soruşturma işlerini yürütecek. Yurtiçinde ve yurtdışında meydana gelen gelişmeleri de inceleyip, göz önünde bulundurarak değerlendirme raporları hazırlayacak. Kurumun karar organı Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurulu olacak. Kurul, Başkan ve ikinci Başkan dahil, Cumhurbaşkanı tarafından atanan 5 üyeden oluşacak. Kurul Başkanı aynı zamanda kurumun da Başkanı olacak.
 
KURUM DIŞINDA BİR GÖREV ALAMAYACAK
 
Kararname ile ayrıca Başkan ve üyelere bazı yasaklar getirildi. Başkan ve üyelerin kurumda görev yaptıkları sürece önceki görevleri ile ilişikleri kesilecek. Kurumdaki resmi görevlerinin yürütülmesi dışında kalan resmi veya özel hiçbir görev alamayacak. Dernek, vakıf, kooperatif ve benzeri yerlerde yöneticilik yapamayacak, ticaretle uğraşamayacak, serbest meslek faaliyetinde bulunamayacak. Kurumun düzenlemek ve denetlemekle yetkili olduğu sektör ve alandaki ortaklıklarda ya da kuruluşlarda pay sahibi olamayacak, hakemlik ve bilirkişilik yapamayacak. Başkan ve üyeler göreve başladıkları tarihten itibaren, birinci dereceye kadar kan hısımları, evlatlıkları ve aralarındaki evlilik bağı kalkmış olsa bile eşleri, kurumun düzenlemek ve denetlemekle sorumlu olduğu kuruluşlarda görev alamayacak, pay sahibi olamayacak. Bu kuralı çiğneyen üye çekilmiş sayılacak.
 
SİGORTA VE ÖZEL EMEKLİLİĞE İLİŞKİN DÜZENLEME YETKİSİ
 
Başkan ve üyeler ile kurum personeli görevleri sırasında öğrendikleri gizli bilgileri, mevzuatın yetki verdiği kişilerden başkasına açıklayamayacak, kendilerinin veya başkalarının yararına kullanamayacak. Bu yükümlülük görevden ayrıldıktan sonra da devam edecek. Kurumun mal, hizmet ve danışmanlık hizmeti alımı yaptığı kişi ve kuruluşlar ile bunların çalışanları da bu hükme tabi olacak. Kararnamede düzenlenen görev ve yetkilere göre kurul, sigortacılık ve özel emekliliğe ilişkin düzenlemeler yaparak kararlar alacak. Kurumun stratejik planını, amaç ve hedeflerini belirleyecek. Kurul toplantıları gizli olacak ve alınan düzenleyici kararlar en geç 7 iş günü içinde Bakanlığa ve Cumhurbaşkanlığına gönderilerek Resmi Gazetede yayımlanacak. Denetleyici nitelikteki kararlar Kurumun resmi internet sayfasından kamuya duyurulacak. Kurul, yayımlanması ülke ekonomisi ve kamu düzeni açısından sakıncalı olan denetleyici nitelikteki kararların yayımlanmamasına karar verebilecek.
 
FAALİYETLERİ HAKKINDA TBMMYE BİLGİ VERECEK
 
Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi doğrultusunda kurum faaliyetleri hakkındaki yıllık rapor Mayıs ayı sonuna kadar Cumhurbaşkanına sunulup kamuya açıklanacak. Kurum, faaliyetleri ile ilgili olarak yılda bir defa TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna bilgi verecek. Ayrıca sigortacılık ve özel emeklilik sektörlerinde yaşanan önemli gelişmelere ve sektör göstergelerine ilişkin 6 aylık süreli raporlar yayımlayacak. Kurul tarafından yapılan düzenlemeler sürekli olarak kurumun resmi internet sayfasından yayımlanacak. Kurul ilk toplantısını Başkan ve üyelerin atamalarının yapıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde yapacak. Kurum ilk toplantının yapıldığı tarihte kurulmuş sayılacak ve bu tarihten itibaren 1 yıl içerisinde teşkilatlanmasını tamamlayacak. Başkanlık teşkilatı ise Başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşacak.
 
 
357 PERSONELİ OLACAK
 
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nda başkanın dışında 357 kişi istihdam edilecek. İstihdam edilecek görevler arasında başkan yardımcısı, daire başkanı, grup başkanı, danışman, özel kalem müdürü, basın ve halkla ilişkiler müşaviri, sigortacılık uzmanı, uzman yardımcıları, mai hizmetler uzmanı, memur, bilgisayar işletmeni, sekreter, şoför, avukat, doktor, hemşire, programcı, çözümleyici, teknisyen, hizmetli ve dağıtıcı bulunacak.