Danıştay’dan işçileri ilgilendiren karar! Yürütmeyi durdurdu!

20 Şubat 2021 Cumartesi - 15:23 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 15:23

Danıştay'dan binlerce işçiyi ilgilendiren önemli karar... Danıştay, Sağlık Bakanlığı’nın belirsiz süreli iş sözleşmesinde yaptığı değişik ile ilgili yürütmeyi durdurdu.


HİZMET-İŞ Sendikası'ndan yapılan açıklamada, 696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işçilere kadroya geçiş sürecinde imzalatılan Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi’nin 4. Maddesinde Bakanlık tarafından tek taraflı olarak yapılan değişiklik, Danıştay İkinci Dairesi’nin yürütmeyi durdurma kararı ile sonuçlandı.
 
 
Sağlık Bakanlığı’nın tek taraflı olarak yaptığı değişikliğin durdurulması için HİZMET-İŞ  Hukuk Müşavirliği tarafından dava açılmıştı.
 
Davayı görüşen Danıştay İkinci Dairesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 6352 sayılı Kanun ile değişik 27. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen koşulların birlikte gerçekleştiği anlaşılan 5. ve 7. fıkralarının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
 
İŞÇİLER BAŞKA BİR ALANDA GÖREVLENDİRİLEMEYECEK
 
Dava konusu idari işlemle değiştirilen 4. maddenin 5. Fıkrasında yapılan Hizmetin zorunlu kıldığı hallerde işçinin istihdam edildiği alandan başka bir alanda görevlendirilmesi işverenin iznine tabidir” şeklindeki tek taraflı değişiklik ile, işveren konumunda bulunan bakanlığın işçiyi istediği işte (kadroya alındığı iş dışında başka bir işte) istediği işyerinde görevlendirilmesinin önü açılmıştı.
 
Söz konusu düzenlemenin 4857 sayılı İş Kanunu’na ve 696 sayılı KHK hükümlerine aykırı olduğu iddiası ile HİZMET-İŞ Sendikası hukuk müşavirliği tarafından açılan dava sonucunda, Danıştay İkinci Dairesi, bu fıkraya ilişkin yürütmeyi durdurma kararı verdi. 
 
Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararında; 696 sayılı KHK ile Sağlık Bakanlığı bünyesinde kadroya alınan işçilerin kadroya alındığı iş dışında başka bir işte veya istemediği işyerinde görevlendirilemeyeceği ifade edildi.
 
Danıştay İkinci Dairesi, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin 4. Maddesinin 7. Fıkrasında yapılan “İşçinin kendi görev alanı ile ilgili iş ve işlemleri kendisine hatırlatıldığı halde yerine getirmemekte ısrar etmesi veya savsaklaması halinde, durum, bağlı olduğu disiplin amirince en az 2 tutanakla tespit edilir. Bu tespit üzerine işçinin sözleşmesi işveren vekilince kendisine yapılan bildirimi takip eden 6 iş günü içerisinde, 4857 sayılı İş Kanununun 25. maddesinin 1. fıkrasının 2. Bendinin (h) alt bendine göre aynı kanunun 26. maddesi uyarınca feshedilir” şeklindeki değişikliğinde durdurulmasına karar verdi.
 
HUKUKİ SÜRECİ DİKKATLE TAKİP EDİYORUZ
 
HİZMET-İŞ Sendikası'ndan yapılan açıklamada, "Sağlık Bakanlığı tarafından 696 sayılı KHK ile kadroya geçirilen işçilere imzalatılan Belirsiz Süreli İş Sözleşmesinin 4. Maddesinde yaptığı diğer değişikliklere ilişkin itirazlarımız, Danıştay İkinci Dairesi’nde görüşülmeye devam etmektedir." denildi.