Cumhurbaşkanlığı Ofisleri kuruldu

AA |  10 Temmuz 2018 Salı - 9:59 | Son Güncelleme : 10 07 2018 - 9:59

Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Dijital Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.


Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,  Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Kararnamenin Cumhurbaşkanlığı Ofislerinin kuruluşuna ilişkin bölümüne  göre, verilen görevleri yerine getirmek üzere Cumhurbaşkanlığına bağlı, özel  bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, İdari ve mali özerkliğe sahip, Dijital  Dönüşüm Ofisi, Finans Ofisi, İnsan Kaynakları Ofisi ve Yatırım Ofisi kuruldu.
 
Dijital Dönüşüm Ofisi, kamunun dijital dönüşümünü (e-devlet dönüşümü)  koordine edecek, milli teknolojinin geliştirilmesi ve bu kapsamda farkındalık  oluşturmak amacıyla gerekli projeler geliştirecek, büyük veri analizi yapacak,  öncelikli proje alanlarında yapay zeka uygulamalarına öncülük edecek, siber  güvenlik ve bilgi güvenliğini artırıcı projeler geliştirecek.
 
Finans Ofisinin görevleri
 
Finans Ofisi, ulusal ve uluslararası bankacılık ve finans sektörünü  izleyecek ve analizler yaparak raporlayacak.
 
Türkiye'nin finans piyasaları içindeki konumunu da raporlayacak olan  Ofis, finansal kaynakların çeşitlendirilmesi ve uluslararası fonların Türkiye'ye  gelmesini sağlayıcıyı çalışmalar yapacak, İstanbul Finans Merkezi projesini  yürütecek ve gelişmeleri takip edecek.
 
Türkiye'nin insan kaynakları envanterini çıkaracak
 
İnsan Kaynakları Ofisi, Türkiye'nin insan kaynakları envanterini  çıkaracak ve ihtiyaç duyulan alanlarda yetenek gelişim faaliyetlerini yürütecek.  Türkiye'nin vizyonu, hedefleri ve öncelikleri doğrultusunda insan kaynağının  geliştirilmesini sağlamaya yönelik projeler üretecek. Ofis, özel yeteneklerin  keşfini sağlayacak ve yetenek yönetimi projelerini yürütecek, politika  kurullarının öncelediği alanlarda küresel düzeyde insan kaynağının tespitini  yaparak milli projelere kazandırılmasını sağlayacak. Ofis ayrıca, kamuda kariyer  yönetimi, performans yönetimi, ve diğer modern insan kaynağı yönetim  modellemelerinin hayata geçirilmesi için projeler geliştirecek.
 
İnsan Kaynakları Ofisi, kamu istihdamında liyakat ve yetkinliğin  artırılması için gerekli projeler üretecek, verimliliğin artırılması için insan  kaynakları planlamasına yönelik çalışmalar yapacak.
 
Yatırım Ofisi
 
Yatırım Ofisi ise ülkenin ekonomik kalkınmasında gereksinim duyulan  yatırımların artırılması için Türkiye'de yatırım yapılmasını özendirmeye yönelik  çalışmalar yürütecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca yürütülen  uluslararası düzeydeki yatırım ortamı tanıtım faaliyetleri kapsamında kurum ve  kuruluşları arasında koordinasyon sağlayacak. Türkiye'de yatırımların  artırılmasına katkı sağlayacak her türlü bilgi ve veriyi oluşturmak veya ilgili  kurum ve kuruluşlardan toplamak, güncellemek ve dağıtmak, ulusal ve uluslararası  kuruluşlarla bu konuda işbirliği yapmakla görevli olacak.
 
Ofisler Cumhurbaşkanınca verilen diğer görevleri de yapacak.
 
Sorumluluk ve koordinasyon
 
Başkan, ofisin en üst amiri olup ofisin genel yönetim ve temsilinden  Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak. Başkan Ofisi, Cumhurbaşkanı tarafından  belirlenen amaç, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.
 
Ofislerin teşkilatı, ana hizmet birimleri ile danışma ve yardımcı  hizmet birimlerinden oluşacak. Ofis, görev alanına giren hususlarda tüm kurum ve  kuruluşlarını koordine etmek ve iş birliğini sağlamak, bunun için gerekli  toplantı veya diğer organizasyonları yapmakla görevli ve yetkili olacak.
 
Ofis Başkanlıkları, görevleri ile ilgili olarak ihtiyaç duyduğu  konularda araştırma, etüt ve proje ile uluslararası ikili ve çok taraflı temas ve  toplantılar düzenleme ve bunlarla ilgili her türlü mal ve hizmetlerin sağlanması  gibi işleri yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilere sözleşme veya pazarlık  suretiyle yaptırabilecek ve bu konularla ilgili mal ve hizmet satın alabilecek.
 
Personel istihdamı, çalıştırılması ve görevlendirme
 
Ofislerde, 5523 sayılı Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı  Kurulması Hakkında Kanunun 10. maddesi hükümlerine göre personel istihdam  edilecek. Ayrıca ilgisine göre geçici veya sözleşmeli olarak personel istihdam  edilebilecek. Bu suretle çalıştırılacakların sözleşme usul ve esasları ile ücret  miktarı ve her çeşit ödemeleri Cumhurbaşkanınca tespit edilecek.
 
Ofisin bütçesi, genel bütçeden Cumhurbaşkanlığı bütçesine konulacak  ödenek, Ofis tarafından ücret karşılığı sağlanabilecek çeşitli hizmetler  karşılığında elde edilecek gelirler, gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan yardım  ve bağışlardan sağlanacak.
 
Bilgi isteme ve gizliliğe uyma
 
Ofisler, görev alanlarıyla ilgili araştırma ve inceleme ve diğer  çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgi ve belgeyi kamu kurum ve  kuruluşlarından isteyebilecek. Ofisin her türlü personeli, bu yoldan sağlanan  bilgilerden sır mahiyetinde olanları açıklayamayacak, kendilerinin veya  başkalarının menfaatine kullanamayacak.
 
Kadroların tespiti, ihdası, kullanımı ve iptali ile kadrolara ilişkin  diğer hususlar, Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi  hükümlerine göre düzenlenecek.
 
Ofiste görev yapan her kademedeki yönetici, yapmakla yükümlü  bulundukları hizmet veya görevleri, Cumhurbaşkanı tarafından verilecek emir ve  direktifler ile sıralı yöneticiler tarafından verilecek emir ve talimatları  yönünde mevzuata uygun olarak düzenlemek ve yürütmekten bir üst kademeye karşı  sorumlu olacak.
 
Ofis Başkanlığı, görev, yetki ve sorumluluk alanına giren konularda  idari düzenlemeler yapabilecek. Başkanlık yurt dışı teşkilatı ile ilgili  Cumhurbaşkanlığı kararnamesi doğrultusunda yurtdışı teşkilatı kurabilecek.

ETİKETLER