Askerlik süresini 6 aya indiren yasa teklifi kabul edildi

AA |  18 Haziran 2019 Salı - 19:53 | Son Güncelleme : 19 06 2019 - 16:57

Askerlik süresini 6 aya düşüren madde Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Öğretmen, doktor, polislerin nasıl askerlik yapacağı belli oldu.


Askeralma Kanunu Teklifi'nin, askerlik süresini 6 ay,  yedek subay ve yedek astsubaylık süresini ise 12 ay olarak öngören maddesi, TBMM  Genel Kurulunda kabul edildi. 
 
Genel Kurulda, temel kanun olarak görüşülen teklifin, 1. bölümündeki  ilk 6 maddesi kabul edildi.
 
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı  olan her erkek askerlik hizmeti yapmaya mecbur olacak, askerlik hizmeti yedek  subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek.
 
Savaş veya savaşı gerektirecek bir durumun baş göstermesi halinde, bu  kanuna tabi yükümlülerin askerlik hizmetini yerine getirmek üzere silah altına  alınmalarının esasları Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
 
 Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek  astsubaylar için 12 ay olacak.
 
Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu  değerlendirmesiyle terhise hak kazandığı tarihten itibaren Milli Savunma  Bakanlığınca uygun görülecek sayıda ve 6 ay süreyle sınırlı olmak üzere askerlik  hizmetine devam edecek, bu sürenin sonunda terhis edilecek.
 
Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul  edilmeyecek. Bu yükümlüler hakkında ilk 6 aylık hizmet süresi için ayrı, diğer 6  aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilecek.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlerin sayı, istek, tercih  durumları ve özlük hakları, ilgili kuvvet komutanlıkları tarafından  yürütülecek.
 
Bu kapsamda askerlik hizmetine devam edenlere, görevlerinin devamı  süresince, net asgari ücretten az olmamak üzere Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu  hükümlerine göre harçlık ödenecek.Teklifin, "Askerlik hizmet sürelerini, ihtiyaca göre bir katına kadar artırmaya veya yarısına kadar azaltmaya Cumhurbaşkanınca karar verilebilebilir" hükmüne, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti gruplarının verdiği önergeyle  "Bu şekilde belirlenen hizmet süresi 6 aydan az olamaz" ibaresi eklendi.
 
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, 4 yıl veya daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlarla yetkili makamlarca dengi olduğu kabul  edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlardan, TSK'nin ihtiyaç miktarı yedek  subay adayı olarak ayrılacak.
 
TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek subay miktarından fazla olan  yükümlülerden, istekli olanlardan ihtiyaç miktarı kadarı askerlik hizmetini yedek  astsubay, diğerleri erbaş ve er olarak yerine getirecek.
 
Yükümlülerin yedek subay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.
 
 Yedek astsubay seçimi
 
TSK'nin ihtiyacı kadar yedek astsubay adayları, 2 veya 3 yıl süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunu olanlar, 4 yıl ve daha fazla süreli  yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar ile yetkili makamlarca dengi olduğu  kabul edilen yurt dışı öğrenim kurumu mezunlarından istekli olanlar arasından  seçilecek.
 
TSK'nin ihtiyaç duyduğu yedek astsubay miktarından fazla olan  yükümlüler askerlik hizmetini erbaş ve er olarak yerine getirecek.
 
Yükümlülerin yedek astsubay adayı statüsüne ayrılmasında öncelikle  TSK'nin ihtiyacı olmak üzere yükümlülerin istekleri de dikkate alınacak.
 
İstekli olanlardan Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate  alınarak Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sayıda yükümlü, 240 bin gösterge  rakamının memur aylık katsayısıyla çarpımı sonucu bulunacak bedel miktarını silah  altına alınmadan önce Bakanlıkça belirlenecek sürede peşin ödemeleri ve bir aylık  temel askerlik eğitimini tamamlamaları halinde askerlik hizmetini yerine getirmiş  sayılacak.
 
İstekli miktarının bedelli askerlikten yararlandırılacak miktardan  fazla olması halinde, bedel ödemeye istekli olanlar kurayla seçilecek. İstekli  miktarının yararlandırılacak miktardan az olması durumunda, kura çekimi  yapılmadan tüm istekliler bedelli askerlik hizmeti için seçilecek. Yararlanma  şartlarına haiz olanlar yasal erteleme hakları devam ettiği sürece seçime tabi  tutulacak. Bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de vazgeçenlere yeni  bir hak verilmeyecek.
 
Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir  kaydedilmek üzere Bakanlık merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.
 
Bu kapsamda sevke tabi olanlardan katılmayarak bakaya kalanlar ile  aynı celpte sevke tabi tutulan emsallerinin terhise hak kazanacağı tarihe kadar  katılmayanlar, kapsam dışına çıkarılarak erbaş ve er statüsünde askerlik  hizmetleri tamamlatılacak. Kapsam dışına çıkartılanlara talepleri halinde geri  ödeme yapılacak.
 
Bedelli askerlik hizmetinden, fiili askerlik hizmetine başlayanlar,  bakaya durumunda bulunanlar ve yoklamasının yapıldığı tarihte yoklama kaçağı veya  saklı olanlar yararlanamayacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler  uygulanmayacak.
 
Öğretmen yükümlülere Milli Eğitim Bakanlığı ödeme yapacak
 
Milli Eğitim Bakanlığının ihtiyaç göstermesi ve Milli Savunma  Bakanlığının uygun görmesi üzerine yedek subay aday adayı olarak silah altına  alınacaklardan, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğretmen mesleğini fiilen icra  edenler arasından bildirilenler temel askerlik eğitimini takiben Milli Eğitim  Bakanlığı emrine verilecek.
 
Bu düzenleme uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve göreve başlayan  yükümlülere, Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda asteğmenler için tespit  edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Milli Eğitim Bakanlığınca ödenecek.  Bu yükümlüler; öğretmenlik görevleri sırasında resmi elbise giyemeyecek, emsali  yedek subaylar kadar hizmet yapacak, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk  tarihinde başlayacak ve görev yerleri Milli Eğitim Bakanlığınca belirlenecek.
 
Bu kişiler hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilecek, bu  görevleri sırasında usulüne göre öğretmenlik mesleğiyle ilişkileri kesilenler,  kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilecek, ayrıca  Milli Eğitim Bakanlığı ile de ilişikleri kesilecek.
 
Milli Eğitim Bakanlığı emrine verilenler hakkında firar, hava  değişimi/izin tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya  kalmak suçlarına ilişkin kanun ile kısa süreli kaçma ve izin süresini geçirme  disiplinsizliklerine ilişkin Türk Silahlı Kuvvetleri Disiplin Kanunu hükümleri  uygulanacak. Seferberlik ve savaş halinde bu hükümler uygulanmayacak.
 
Maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Milli Savunma Bakanlığı  ile Milli Eğitim Bakanlığınca müştereken belirlenecek.
 
Emniyet ve Jandarma için silah altına alma işlemleri
 
Emniyet Teşkilatı kadrolarında kadro veya rütbeleriyle ilişkisi devam  eden Emniyet Hizmetleri Sınıfına mensup personel ile polis eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim görenler veya bu kurumların giriş sınavlarını kazananlardan  askerlik hizmetini yapmamış olanların her türlü askerlik işlemleri ertelenecek.  Emniyet Hizmetleri Sınıfında 10 yıllık hizmet süresini, kamu görevinden  sayılmayacak haller hariç olmak üzere tamamlayanlar ise askerlik hizmetini yerine  getirmiş sayılacak.
 
Geçici süreli görevlendirmeler, yurt dışı misyon koruma, yurt dışında  eğitim ve diğer görevler sebebiyle geçirilen süreler de 10 yıllık hizmet  süresinin hesabında dikkate alınacak.
 
10 yıllık süre, ilgili eğitim ve öğretim kurumlarından mezun olarak  fiilen göreve başlanılan tarihte başlayacak. 10 yıllık süreyi tamamlamadan  herhangi bir nedenle Emniyet Hizmetleri Sınıfından ayrılan, başka kuruma  nakledilen veya bu süre içinde meslekten ilişiği kesilen personel, bu düzenleme  hükümlerine göre askerlik hizmetini yerine getirecek.
 
Fiili askerlik hizmeti başladıktan sonra eğitim ve öğretim  kurumlarında öğrenim hakkı elde edenlerin tabi oldukları askerlik hizmet süresini  tamamlamaları gerekecek.
 
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisinde veya Jandarma Genel  Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı adına üniversite, fakülte veya  yüksekokullar ile meslek yüksekokullarında öğrenim görenler veya bu kurumların  giriş sınavlarını kazananlardan askerlik hizmetini yapmamış olanların da her  türlü askerlik işlemleri ertelenecek.
 
Görevlerinden ayrılan veya ilişikleri kesilen uzman jandarmaların  hizmette geçirdikleri sürelerin tamamı askerlik hizmetinden sayılacak. Sayılan  hizmet süresi, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresini karşılayanlar  askerlik hizmetini yerine getirmiş olacak. Hizmet süresini karşılamayanların  eksik kalan süreleri, erbaş ve erlerin tabi olduğu hizmet süresi esas alınarak bu  düzenleme hükümlerine göre erbaş ve er olarak tamamlatılacak.
 
Tabip sayısı iki Bakanlıkça müşterek belirlenecek
 
Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığınca her celp veya atama  döneminde müşterek belirlenen yer ve miktarda yedek subay aday adayı olarak silah  altına alınacak tabipler, temel askerlik eğitimini takiben devlet hizmeti  yükümlülüğünü yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek ve bu yükümlülüğü  yerine getirinceye kadar geçici terhis edilecek.
 
Bu kişilerin her türlü özlük işleri devlet hizmeti yükümlülüğünün  devamı süresince Sağlık Bakanlığınca yürütülecek. Bunlardan usulüne uygun olarak  devlet hizmeti yükümlülüğünü yerine getirdikleri Sağlık Bakanlığınca, Milli  Savunma Bakanlığına bildirilenler askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak ve  asteğmen olarak terhis edilecek. Sağlık Bakanlığındaki bu görevleri sırasında  usulüne göre tabiplik mesleği ile ilişkileri kesilenler kalan hizmetlerini er  olarak tamamlamak üzere Sağlık Bakanlığı ile ilişikleri kesilerek Milli Savunma  Bakanlığına bildirilecek.
 
Muayenelerden ücret veya katkı payı alınmayacak
 
Askerlik çağına gireceklerin kimlik bilgileri elektronik ortamda  İçişleri Bakanlığından alınacak. Askerlik çağına girenlerle bunlarla işleme tabi  daha yaşlı doğumluların yoklaması, her yıl 1 Ocak günü başlayacak ve o yılın 31  Aralık (dahil) gününe kadar devam edecek. Askerlik çağına girmeden önce yaşları  değişenlerin yoklamaları değişen yaşlarına göre yapılacak.
 
Askerlik çağına girdikten sonra yapılan yaş değişiklikleri, askerlik  işlemlerinde dikkate alınmayacak. Ancak kendi isteği dışındaki mahkeme kararına  istinaden resen yapılan yaş değişiklikleri kabul edilecek.
 
Kabul edilen 8 maddeyle birlikte, toplam 65 maddelik teklifin 1.  bölümünde yer alan 14 maddesi kabul edilmiş oldu.