AK Parti turizm teşvik paketini Meclis'e sundu

AA |  15 Mayıs 2019 Çarşamba - 12:01 | Son Güncelleme : 15 05 2019 - 17:58

AK Parti'nin 12 maddelik turizm teşvik teklifi TBMM Başkanlığı'na sunuldu. Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde, hizmetin sağlanamadığı her bir oda için 8 bin 500 lira idari para cezası uygulanacak.


 AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan, Turizmi Teşvik  Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına  sunuldu. Teklife göre, sektör temsilcisinin bulunamadığı hallerde Kültür ve  Turizm Bakanlığının üç kontrolörü yerine iki kontrolörün katılımıyla  Sınıflandırma Komisyonu oluşturulabilecek.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığınca tahsis edilen kamu taşınmazları üzerinde  yer alan turizm tesislerinde çalışan personelin konaklama ihtiyaçlarının  giderilmesi ve yaşam kalitelerinin artırılması için tahsis edilecek "personel  lojmanı alanı" ibaresinin yasal tanımı yapılacak.  Personel lojmanı alanı, "Bakanlık tarafından turizm tesisi yapılmak  amacıyla yatırımcılara tahsis edilen taşınmazların üzerinde yer alan turizm  tesislerinde çalışan personelin sadece konaklama ihtiyaçlarının giderilmesi ve  yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla; yardımcı hizmet ünitelerinin  gerçekleştirilmesi için tahsis edilen, turizm tesisi için tahsis edilen alanın  dışında kalan ve bu alana bitişik olmayan, denize cephesi bulunmayan ve imar  planlarında bu amaçla ayrılan turizm tesis hizmet alanlarını ifade eder. "  şeklinde tanımlanacak.
 
Teklifle, taşınmaz malların turizm amaçlı kullanımı da düzenleniyor.
 
 Buna göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm  merkezlerinde bulunan, bakanlık tarafından turizm amaçlı değerlendirilmesinde  yarar görülen ve ilgili bakanlığa bildirilen taşınmazlardan, kamu hizmetlerinde  kullanılanlar ile üzerinde irtifak hakkı tesis edilmiş olanlar hariç olmak üzere,  Hazinenin özel mülkiyetinde bulunan taşınmazlardan Çevre ve Şehircilik  Bakanlığınca uygun görülenlerin iki ay içerisinde tahsis edilmesi, bu süre içinde  tahsisin yapılmaması veya olumsuz görüş bildirilmemesi halinde tahsis yapılmış  sayılacak. Tapuya tescili mümkün olan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki  tescil harici yerler ile kapanan yollar ve yol fazlaları ise talep tarihinden  başlayarak en geç bir ay içinde Hazine adına tescil edilecek ve tescili müteakip  yine aynı usulle Bakanlığa tahsis yapılacak. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ve turizm merkezlerinin  ilgili kamu kuruluşlarınca öncelikle tamamlanması zorunlu olan altyapı  ihtiyaçlarına, atık su arıtma tesisi ve katı atık bertaraf tesisleri de  ekleniyor. Kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri  sınırları içinde ve bu bölge ve merkezlere hizmet verecek alanlarda, turizmin  gelişmesi amacıyla yol, su, kanalizasyon, atık su arıtma tesisi, katı atık  bertaraf tesisi gibi altyapı yatırımları Kültür ve Turizm Bakanlığınca  yapılabilecek, yaptırılabilecek ve bu amaçla ödenek aktarılabilecek. İlgili kamu  kurum ve kuruluşlarınca yapılanlar devralınabilecek ve bu tesisler bakanlık  tarafından işletilebilecek ve işlettirilebilecek.
 
Teklifle, Turizmi Teşvik Kanunu'nda yer alan ve Türk bayrağı çekemeyen  deniz turizmi araçlarının Türkiye karasularında ticari faaliyette  bulunabilmelerine imkan veren düzenleme kaldırılıyor.  Yabancı bayraklı yatlar, gezi spor ve eğlence amacıyla kullanılmak  üzere Türk ve yabancı uyruklu kişilere kiraya verilemeyecek. Türk bayraklı deniz turizmi araçlarının gezi, spor ve eğlence amacıyla  kullanılması yolcu taşımacılığı sayılmayacak.  Turizmi Teşvik Kanunu'na ve uygulanmasına ilişkin yönetmeliklerde  gösterilen koşullara uymayan belgeli yatırım ve işletmenin yanı sıra deniz  turizmi araçlarının belge sahiplerine de kanunun ceza maddeleri uygulanacak.
 
Uyarma cezası
 
Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve  işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti, tesisin isim  değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması ve tesis tür ve sınıfının yazı,  reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla tüketiciye yanıltıcı şekilde  tanıtılması durumlarında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından uyarma cezası  verilecek.
Turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve işletilmelerinde kusur,  aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim değişikliğine ilişkin  başvuruda bulunulmaması durumlarından uyarma cezasıyla birlikte eksikliğin  niteliği ve tesisin bulunduğu bölge dikkate alınarak eksikliğin giderilmesi için  altı ayı geçmemek üzere süre verilecek.
 
 İdari para cezaları
 
Teklifle sektörde para cezaları da yeniden düzenleniyor.Belge sahibine, turizm yatırım ve işletmelerinin idare ve  işletilmelerinde kusur, aksaklık ve eksikliklerin tespiti ile tesisin isim  değişikliğine ilişkin başvuruda bulunulmaması durumlarında verilen uyarma cezası  ve eksikliğin giderilmesi için verilen süreye rağmen, bu süre içinde kusur,  aksaklık veya eksikliklerin giderilmediğinin tespiti veya verilen uyarma  cezasının tebliği tarihinden itibaren bir yıl içinde aynı bentlere göre yeni  uyarma cezasını gerektiren kusur, aksaklık veya eksikliklerin tespiti halinde 8  bin 500 lira idari ceza uygulanacak.
Tesis tür ve sınıfının yazı, reklam, afiş, broşür ve benzeri araçlarla  tüketiciye yanıltıcı şekilde tanıtılması nedeniyle verilen uyarma cezasına rağmen  19 gün içerisinde yanıltıcı tanıtıma son verilmemesi halinde 14 bin Türk lirası  idari para cezası verilecek. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından istenilen bilgi ve belgelerin  verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya eksik gönderilmesi ya da yanıltıcı  bilgi veya belge verilmesi hallerinde 8 bin 500 Türk lirası ceza uygulanacak. Müşteriye taahhüt edilen hizmetin verilmemesi veya eksik verilmesi  halinde 8 bin 500 lira idari para cezası verilecek.
 
Konaklama tesislerinde, işletme tarafından taahhüt edilmesine rağmen  müşterinin konaklatılmaması veya bu hizmetin yakın çevrede aynı konum, tür ve  sınıfta bir işletmede verilmesinin sağlanmaması hallerinde hizmetin sağlanamadığı  her bir oda için 8 bin 500 Türk lirası idari para cezası uygulanacak.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığına bilgi vermeksizin yatırım veya işletmenin  tümünün devredilmesi, kiraya veya işletmeciye verilmesi hallerinde 8 bin 500 lira  idari para cezası uygulanacak.
 
İşletme sahibi veya sorumlusu ya da personelin kastı veya ihmali  nedeniyle müşteriye karşı suç işlendiğinin yargı kararı ile tespiti halinde 8 bin  500 lira idari para cezası uygulanacak. Deniz turizmi araçlarının belgesinde belirtilen tür ve kapasiteye  aykırı olarak faaliyette bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası  verilecek.
 
Turizm amaçlı sportif faaliyet iznine sahip olan işletmenin Kültür ve  Turizm Bakanlığı tarafından belirlenen koşullara aykırı olarak faaliyette  bulunması halinde 10 bin lira idari para cezası uygulanacak. Onaylı fiyat  tarifelerinin üzerinde fiyat uygulanması halinde fazladan alınan ücretin 20 katı  idari para cezası uygulanacak.Turizm işletmesi belgesi olmaksızın faaliyette bulunan deniz turizmi  araçları işletmecileri ile izinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette  bulunan turizm işletmecilerine 10 bin lira idari para cezası verilecek. İdari para cezaları her takvim yılı başından geçerli olmak üzere o yıl  için Vergi Usul Kanunu uyarınca tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında  artırılarak uygulanacak. Verilen idari para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay  içinde ödenecek.
 
Belge iptali
 
Teklifle, turizm yatırım veya işletmesi belgesinin hangi durumlarda  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından iptal edileceği de düzenleniyor.Turizm yatırım veya işletmesi belgesi şu durumlarda Bakanlık  tarafından iptal edilecek: Turizm belgesinde belirtilen belge sahibinin ya da işletmecinin  değişmesi halinde Bakanlıkça verilen sürede uygun evrakın sunulmaması veya bu  bent kapsamında belge sahibi değişikliğinin uygun görülmesine rağmen  yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 
  Bakanlık tarafından verilen sürede işletme iznine esas belgenin  gönderilmemesi
 
İşletmeye açılan turizm yatırım belgeli tesise ilişkin işletme  iznine esas belgenin Bakanlıkça verilen süre içerisinde gönderilmemesi veya bu  tesislerde yapılan denetimde tespit edilen eksikliklerin bakanlık tarafından  verilen sürede giderilmemesi nedeniyle kısmi turizm işletmesi veya turizm  işletmesi belgesi düzenlenememesi
 
Tür, sınıf veya kapasite değişikliği nedeniyle tesisin turizm  yatırım veya turizm işletmesi belgesinin yeniden düzenlenmesinin uygun görülmesi  durumunda, belge düzenlenmesi için ilgili madde hükmü uygulanmasına rağmen  yükümlülüklerin yerine getirilmemesi
 
Belgelendirilmeye esas olan ilgili kurum veya kuruluştan alınan  işletme iznine esas belgenin geçerliliğini yitirmesi veya iptal edilmesi
 Yapılan denetim ya da sınıflandırma çalışması sonucunda niteliklerin  önemli ölçüde kaybedilmiş olduğunun tespit edilmesi
 
 Kamu taşınmazı üzerinde gerçekleştirilen yatırım ve işletmelerde,  taşınmazın kullanım hakkına esas iznin iptal edilmesi
 
   - İşletme faaliyetine son verilmesi
 
   - Tesisin belgelendirildiği türdeki faaliyetine son verilerek  belgelendirilebilecek türler dışında faaliyet gösterilmesi
 
    - Belge sahibinin belge iptalini talep etmesi
 
      - Turizm yatırım belgesinde belirtilen işletmeye açılma süresi sona  ermeden süre uzatımı veya turizm işletmesi belgesi düzenlenmesine ilişkin  başvuruda bulunulmaması.
 
     Ormanlık alanlar üzerinde bulunan ve Orman Genel Müdürlüğü sabit  kıymetlerine alınan tesislerden konaklama amaçlı kullanılması mümkün olanlar ile  mesire yerleri içerisindeki her tür ve kapasitede konaklama tesislerini tahsis  etmeye Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkili olacak.   Bu kapsamda kalan yerlerin Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsisi ile  bakanlık tarafından yatırımcılara tahsis edilmesinde Turizmi Teşvik Kanunu'nun  ilgili maddelerinin hükümleri uygulanacak.
 
  Su altında korunması gerekli kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu  bölgelerden Kültür ve Turizm Bakanlığınca belirlenen yerlerde turizm ve sportif  amaçlı dalış yapılabilecek.
 Askeri yasak bölgeler ve güvenlik bölgelerinde ise Milli Savunma  Bakanlığının uygun görüşü alınarak turizm ve sportif amaçlı dalış yapılabilecek.  Buna ilişkin usul ve esaslar, Milli Savunma Bakanlığının uygun görüşü alınarak  Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yürürlüğe konulacak yönetmelikle  belirlenecek.
 
AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ MUŞ'TAN AÇIKLAMA 
  
AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, Turizm Teşvik  Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'ni Meclis Başkanlığına  sunduklarını belirterek, "Teklifte turizm yatırımlarının hızlandırılmasını,  bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemeler var." dedi.  Muş, Meclise sundukları kanun teklifinin detaylarını AA muhabiriyle  paylaştı. Teklifin 12 maddeden oluştuğunu belirten Muş, turizm yatırımlarının  hızlandırılmasını, bürokrasinin azaltılmasını içeren bazı düzenlemelerin olduğunu  kaydetti. Teklifte, yatırımcının bürokrasiyle geçirdiği zamanın azaltılmasını ve  girişimin hızlı şekilde  yatırıma dönüşmesini kolaylaştıracak düzenlemelerin yer  aldığını dile getiren Muş, "Turizm bizim çok önemsediğimiz bir  alan. Cari açığın  kapatılması, Türkiye'ye döviz kazandırılması konusunda önemli sektörlerimizden  biri. Turizm sektörü, dünyada da söz sahibi olduğumuz bir sektör." diye konuştu.
 Daha fazla yatırım çekmeye ve gelen yatırımcının bürokrasi içindeki  işlerinin hızlandırılmasına yönelik bir düzenleme yapılacağını söyleyen Muş,  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından uygun görülen Hazineye ait taşınmazlarda  Kültür ve Turizm Bakanlığının yapacağı tahsislerin iki ay içinde tamamlanmasını  planladıklarını bildirdi.
 
Ticari faaliyetlerde bulunmak amacıyla Türk bayraklı yatların faaliyet  yapmasıyla ilgili süreci rahatlatacaklarını, yabancı bayraklı yatların ticari  faaliyette bulunmasıyla alakalı kısıtlamalar getireceklerini anlatan Muş, "Çünkü  bu alanda da kendi girişimcilerimizin gelişmesini, ilerlemesini arzu ediyoruz."  dedi.
 
Dalış turizminin, dünyada gelişen ve ivme kazanan bir alan olduğuna  işaret eden Muş, şöyle devam etti: "Türkiye bu konuda çok ciddi potansiyeli içinde barındırıyor. Teklif,  bizim dünyada gelişen bu pazardan daha fazla pay almamıza yönelik düzenlemeler  içermektedir. Dalış yapılacak alanlar askeri bölgelerde veya diğer farklı  alanlarda, farklı kurumların uhdesindeki alanlarda gerçekleşecekse ilgili  kurumların onayı, görüşü alınarak bu alanlarda da dalış turizminin geliştirilmesi  için adımlar atılacaktır."