7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi yayımlandı

AA |  15 Temmuz 2018 Pazar - 9:11 | Son Güncelleme : 15 07 2018 - 16:38

Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum amacıyla 7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nde tarihi değişikliğe gidildi. Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Milli Savunma Bakanına bağlandı.


7 yeni Cumhurbaşkanlığı kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
-Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Devlet Denetleme Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Savunma Sanayi Başkanlığı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
-Yüksek Askeri Şuranın Kurulus ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
 
YAŞ yeniden düzenlendi
 
Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) üyeleri Cumhurbaşkanı yardımcıları, Adalet Bakanı, Dışişleri Bakanı, İçişleri Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Milli Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı ile Kuvvet Komutanlarından oluştu.
 
Cumhurbaşkanı gerekli gördüğü hallerde Yüksek Askeri Şura toplantılarına katılıp başkanlık edecek. Cumhurbaşkanının katılmadığında durumlarda toplantıya görevlendireceği yardımcısı başkanlık yapacak.
 
YAŞ'ın görevleri, "Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik ana fikrin (konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususları ve Silahlı Kuvvetlerin ana program ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek, Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek, Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek ve mevzuatla verilen görevleri yapmak." olarak belirlendi.
 
YAŞ, Cumhurbaşkanının başkan olarak belirleyeceği Cumhurbaşkanı Yardımcısının çağrısı ile yılda en az bir kez toplanacak. Cumhurbaşkanı gerektiğinde Şura'yı toplayabilecek.
 
Kararlar, salt çoğunlukla alınacak
 
Şura, bütün üyelerin katılması ile toplanacak. Ancak özürü olanlar "toplantıya katılamayacaklarını" toplantı gününden önce Şura sekreteryasına bildirecek.
 
Kararlar, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınacak. Oylarda eşitlik olması halinde Başkanın katıldığı tarafın oyları geçerli sayılacak. Oylama işlemi aksine bir karar alınmadıkça açık olarak yapılacak.
 
Toplantıya katılamayan üyeler, gündemdeki konular hakkında görüşlerini yazılı olarak bildirebilecek.
 
YAŞ kararları, Cumhurbaşkanının onayı ile tekemmül edecek.
 
Toplantılar gizli yapılacak
 
Şura'nın sekretarya hizmetlerini, Cumhurbaşkanınca belirlenecek merci yürütecek.
 
YAŞ üyeleri, kendileri, kendilerinden kıdemli veya eşiti olan general ve amirallerin yükselme veya emeklilikleri ile ilgili konularda toplantılara katılamayacak.
 
Gizli olarak yapılacak YAŞ toplantılarında görüşmelerin ve alınan kararların açıklanması veya yayımlanması yasak olacak. Açıklanmasına Şura'nın kararıyla müsaade edilen konular, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayımlanacak.
 
Gizliliğin kaldırılması yönetmelikte gösterilecek
 
Şura'da görüşülen mevzuat taslakları ile alınan kararların gizliliğinin ne şekilde ve ne zaman kaldırılacağı yönetmelikte gösterilecek.
 
Yüksek Askeri Şura'nın yönetimi ve çalışma usulleri ile sekretarya hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak yönetmelikte belirlenecek.
 
Yayımı itibarıyla yürürlüğe giren kararnamenin hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek.
 
YÖK üyeliğine ve altı üniversiteye atama
 
YÖK üyeliğine ve altı üniversiteye atamalar yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yer aldı.
 
Buna göre, YÖK üyeliğine Aselsan Genel Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Çelik getirildi. 
 
 
Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatma Seniha Nükhet Hotar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Akın Levent, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğüne Prof. Dr. Nuri Aydın, Marmara Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Erol Özvar, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hüseyin Çiçek, Sakarya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Savaşan atandı. 
 
Savunma Sanayii Başkanlığının görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi
 
Kararname ile Savunma Sanayii Başkanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları belirlendi. Kararnameyle Cumhurbaşkanına bağlı ve tüzel kişiliği haiz kurulan Savunma Sanayii Başkanlığı, başkan, başkan yardımcıları ve hizmet birimlerinden oluşacak. Yurt dışı ve taşra teşkilatı kurmaya yetkili olacak.
 
Başkanlığın en üst amiri olan başkan, kararnamede belirtilen hizmetlerin yürütülmesinden Cumhurbaşkanına karşı sorumlu olacak.
 
Savunma Sanayii İcra Komitesi Cumhurbaşkanının başkanlığında, Cumhurbaşkanının görevlendireceği Cumhurbaşkanı Yardımcısı, İçişeri ve Milli Savunma bakanları, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Sanayii Başkanından oluşacak. Cumhurbaşkanının katılmadıığı toplantılarda, Cumhurbaşkanı Yardımcısı vekaleten Komiteye başkanlık edecek.
 
Komite Cumhurbaşkanının daveti üzerine toplanacak. Komitenin sekreterya hizmetlerini Başkanlık yürütecek. Komite toplantılarının gündemi Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.
 
Komite, savunma sanayisinin gelis¸tirilmesi için tespit edilen genel strateji ve ilkeler istikametinde kararlar alacak. Türk Silahlı Kuvvetleri için Stratejik Hedef Planına ve Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü için İçişleri Bakanlığının güvenlik önceliklerine göre temini gerekli olan modern silah, araç ve gereçlerin üretimi, yurt içinden veya gereği halinde yurt dışından tedariki hususunda karar alacak komite, kamu ve özel sektörün yabancı sermaye ve teknoloji katkısı ile savunmaya yönelik üretim tesisleri kurma imkanlarını araştıracak, yönlendirecek ve tahakkuk planlarını takip edecek, bu gibi tesislerin kuruluşuna gerektiğinde devletin iştiraki için prensip kararı alabilecek.
 
İlgili kuruluşlar arasında koordinasyon sağlanacak 
 
Sağlanacak modern silah, araç ve gereçlerin araştırılması, geliştirilmesi, prototip imali, avans verilmesi, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşviklerin tespiti istikametinde Başkanlığa talimat verecek. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti ile karşılıklı ticaret konusunda kararlar alacak. Savunma sanayisi ile ilgili kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlayacak. 
 
Başkanlık, İcra Komitesinin aldığı kararları uygulayacak. Mevcut milli sanayiyi, savunma sanayisi ihtiyaçlarına göre reorganize ve entegre edecek, yeni teşebbüsleri teşvik etmek ve bu entegrasyona ve ihtiyaçlara göre yönlendirecek, yabancı sermaye ve teknoloji katkısı imkanlarını araştıracak, teşebbüsleri yönlendirecek ve bu konudaki devlet katılımını planlayacak. 
 
Fon kaynaklarını dikkate alarak alım programlarını ve finansman modellerini belirleyecek. İhtiyaç duyulan modern silah, araç ve gereçlerin özel veya kamu kuruluşlarında imalatını planlayacak. Gerektiğinde özel, kamu veya karma nitelikli yeni yatırımları dışa açık olmak kaydıyla destekleyecek. 
 
Modern silah, araç ve gereçleri araştırmak, geliştirmek, prototiplerin imalini sağlamak, avans vermek, uzun vadeli siparişler ve diğer mali ve ekonomik teşvikleri tespit edecek. 
 
İşin özelliğine göre yıllar içinde yapılacak alımın şartlarını, ihtiyaç makamınca belirlenecek şartname ve standartları dikkate alarak teknik ve mali konuları kapsayan kontratları yapacak. Savunma sanayisi ürünleri ihracatı ve offset ticareti konularım koordine edecek. Fondan kredi vermek veya yurt içinden ve yurt dışından kredi almak ve gerektiğinde yerli ve yabancı sermayeli şirketler kurmak veya bu tür şirketlere iştirak edecek. Üretilen malın kontrat muhteviyatına uyup uymadığını, kalite kontrolleri ile kontrat şartlarının yerine getirilip getirilmediğini takip edecek. Uygulama aksaklıklarının ilgili kurum ve kuruluşlar nezdinde çözümlenmesini temin edecek. Cumhurbaşkanı tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecek. 
 
Başkanlık, savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek 
 
Başkanlık, görev alanına giren konularda çalıştırılmak üzere araştırma, analiz, teftişdenetim, inceleme ve soruşturma yetkisine haiz savunma sanayisi uzmanı ve uzman yardımcısı istihdam edecek. 
Atama usulüne ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde belirlenenler dışındaki Başkanlık personeli, Cumhurbaşkanı onayıyla atanacak. Cumhurbaşkanı bu yetkisini Başkana devredebilecek. 
 
Başkan ve her kademedeki Başkanlık yöneticileri sınırlarını açıkça belirtmek ve yazılı olmak kaydıyla yetkilerinden bir kısmını alt kademelere devredebilecek. 
 
Mevzuatta Savunma Sanayii Müsteşarlığına yapılan atıflar, Savunma Sanayii Başkanlığına, Savunma Sanayii Müsteşarına yapılan atıflar Savunma Sanayii Başkanına, Savunma Sanayii müsteşar yardımcılarına yapılan atıflar Savunma Sanayii başkan yardımcılarına yapılmış sayılacak.
 
İçişleri Bakanlığına bağlı AFAD kuruldu
 
"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı.
 
Buna göre, İçişleri Bakanlığına bağlı Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı kuruldu.
 
Kararnamede, merkez ve taşra teşkilatlarından oluşan Başkanlık hizmet birimlerine yer verildi.
 
Başkanlık, afet ve acil durumlarla sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin ülke düzeyinde etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için gerekli önlemlerin alınması ve olayların meydana gelmesinden önce hazırlık ve risk azaltma, olay sırasında yapılacak müdahale ve olay sonrasında gerçekleştirilecek iyileştirme çalışmalarını yürüten kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, yurt içinde ve yurt dışında insani yardım operasyonlarının yapılması ve koordine edilmesi ile bu konularda politika önerilerinin geliştirilmesi ve uygulanması hususlarını yürütecek.
 
Başkanlık bünyesindeki Afet ve Acil Durum Danışma Kurulu, başkan veya başkan yardımcısı başkanlığında, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıkları ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, Türkiye Kızılay Derneğinden daire başkanı düzeyinde birer temsilci ve alanla ilgili çalışmaları bulunan ve Yükseköğretim Kurulu tarafından bildirilecek en az on üniversite öğretim üyesi arasından Başkanın belirleyeceği üç üyeden oluşacak.
 
Kurul, yılda en az iki kez toplanacak. Ayrıca başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilecek. Kurulun görevleri arasında afet ve acil durumlardan korunmak, afet ve acil durum risklerini azaltmak, afet ve acil durum sonrası yapılacak faaliyetler hakkında öneriler sunmak, politikaları ve öncelikleri belirlemek bulunuyor.
 
İllerde de valilere bağlı il afet ve acil durum müdürlükleri kuruldu. 
 
 Avrupa Birliği Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu oldu
 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Avrupa Birliği (AB) Başkanlığı, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu oldu.
 
Resmi Gazete'de yayımlanan "Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre AB Başkanlığının görevi, "5 Mayıs 1969 tarihli 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türkiye'nin AB üyeliğine hazırlanmasına yönelik yapılacak çalışmaların yönlendirilmesi, izlenmesi ve koordinasyonu ile üyelik sonrası çalışmaların koordinasyonunu yürütmek" olarak tanımlandı.
 
Kararnamede, merkez ve yurt dışı teşkilattan oluşan AB Başkanlığının, Dışişleri Bakanlığının bağlı kuruluşu olduğu belirtildi.
 
Buna göre, başkanlığın üst amiri AB Başkanı olacak. "AB Başkanlık görevi" de bakan tarafından görevlendirilen bakan yardımcısınca yürütülecek ve başkan, AB'den sağlanan katılım öncesi mali yardımlara ilişkin "Ulusal Yardım Koordinatörü" de olacak.
 
Kararnamede, AB Başkanlığının hizmet birimleri ise şöyle sıralandı: 
 
"AB ile İlişkiler Genel Müdürlüğü, Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürlüğü, Yönetim Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği."
 
AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı
 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle ayrıca, AB Başkanlığı ile ilgili AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı da kuruldu.
 
Kararnamede, söz konusu başkanlığın görev ve yetkileri, AB'nin eğitim ve gençlik programlarını Türkiye'de duyurmak, bu programlara katılım çalışmalarını yürütmek, koordine etmek, izlemek ve Avrupa Komisyonuna rapor halinde sunmak, bu programlar hakkında Avrupa Komisyonu ile gerekli görüşmeleri yapmak ve uygulama sözleşmelerini imzalamak olarak yer aldı.
 
Başkanlığın, başkan, genel koordinatörler, program koordinatörleri, destek hizmetleri koordinatörleri ile yeterli sayıda uzman, uzman yardımcısı, mütercim, rehber, denetçi, danışman ve destek hizmetleri personelinden oluştuğu belirtildi.
 
Kültür ve Turizm Bakanlığına üç yeni kuruluş bağlandı
 
Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. 
 
Bu kapsamda, kamu tüzel kişiliğini haiz, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı ve özel bütçeli Vakıflar Genel Müdürlüğü kuruldu. Ankara merkezi ve taşra teşkilatından oluşan genel müdürlüğün görevleri arasında mazbut vakıfların vakfiyeleri ile vakfiye yerine geçen hüccet, berat, ferman gibi belgelerinde yazılı hayri, sosyal, kültürel ve ekonomik şart ve hizmetleri yerine getirmek, yurt içi ve yurt dışındaki vakıflara ait vakıf kültür varlıklarını ihya etme, mülhak, cemaat ve yeni vakıflar ile esnaf vakıflarının denetimini yapmak sıralandı. 
 
Vakıf kültür varlıklarından oluşan koleksiyonlar meydana getirecek, müze, kütüphane ve kültür merkezleri kurma görevini de yürütecek olan genel müdürlüğün bütçesi 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu çerçevesinde hazırlanacak. Bütçe, Vakıflar Meclisinin uygun görüşünden sonra süresi içerisinde ilgili mercilere sunulacak. 
 
Genel Müdürlükçe, mazbut vakıflara ait taşınmazların satışından elde edilecek gelirler ile taviz bedelleri ait olduğu vakfa taşınmaz alımında, vakfın taşınmazlarının onarım ve yapımında kullanılacak. Ayrıca Vakıflar Meclisinin kararıyla gelir getirici yatırımlarda, yurt içi ve yurt dışında bulunan ve geliri kalmayan vakıflara ait vakıf kültür varlıklarının bakım ve onarımlarında da kullanılabilecek. Genel Müdürlüğe yapılan şartlı bağışlar ise bağış yapanın şartları doğrultusunda harcanacak. 
 
Vakıflar Meclisi 
 
Genel Müdürlüğün en üst seviyedeki karar organı Vakıflar Meclisi, genel müdür, üç genel müdür yardımcısı ve I. Hukuk Müşaviri olmak üzere beş, vakıf konusunda bilgi ve deneyim sahibi yükseköğrenim mezunları arasından Cumhurbaşkanınca atanacak beş, yeni vakıflarca seçilecek üç, mülhak ve cemaat vakıflarınca seçilecek birer üye olmak üzere toplam on beş üyeden oluşacak. Genel Müdür aynı zamanda Meclisin de başkanı olacak. 
 
Ayrıca yeni vakıflar üç, mülhak ve cemaat vakıfları ise birer yedek üye seçebilecek. Meclis, Vakıflar Kanunu ile belirlenen görevlerinin yanı sıra mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve hayrat taşınmazların tahsis, satış ve trampasına yönelik tasarruflarla, kamulaştırmalarda kamu yararı kararını verme, Genel Müdürlük ve işletme müdürlüklerinin bütçelerini onaylama, Genel Müdürlük ve vakıflarla ilgili yönetmelik taslaklarını karara bağlama gibi görevleri yürütecek. 
 
Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığı, Sanat Eserleri ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı, Yatırım ve Emlak Daire Başkanlığı, Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı, Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Personel Daire Başkanlığı, Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı, Hukuk Müşavirliği ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden oluştu. Kararnamede başkanlıkların görev ve yetkileri tanımlandı. 
 
TİKA ve Yurt Dışı Türkler 
 
Kararnameyle iş birliğinde bulunulması hedeflenen devletler ve topluluklarla iktisadi, ticari, teknik, sosyal, kültürel ve eğitim alanlarındaki ilişkileri projeler, programlar ve faaliyetler aracılığıyla geliştirmek, yapılacak katkı, yardım ve ilgili süreçleri yürütmek ve mevzuatla verilen diğer görevleri yapmak üzere, kamu tüzel kişiliğini haiz ve özel bütçeli Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile yine kamu tüzel kişiliğini haiz, özel bütçeli, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kuruldu. 
 
Her üç kuruluş da daha önce Başbakanlığa bağlı faaliyet göstermekteydi. 
 
Devlet Tiyatroları ile Opera-Bale'nin yapısı korundu 
 
Kararname kapsamında, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürlüğü ile Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün ana yapısı korundu. Buna göre, Ankara'da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı, tüzel kişiliği haiz ve özel bütçeli Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ile aynı şekilde Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü kuruldu. 
 
DT'nin bir genel müdür tarafından yönetileceği, hizmet birimlerinin Bakan onayı ile yürürlüğe konulacak yönetmelikle düzenleneceği, devlete ait binalardan ihtiyaç duyulanların Kültür ve Turizm Bakanlığının teklifi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca eşya ve tesisleri ile beraber Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bedelsiz tahsis edilebileceği de kararnamede yer aldı. 
 
Ayrıca, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığının görev ve yetkileri, daha önce olduğu gibi Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde tanımlandı. 
 
Türk Silahlı Kuvvetlerinde 'tarihi' değişiklik
 
Genelkurmay Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle  Milli Savunma Bakanına bağlandı. 
 
"Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer  Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", Resmi  Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıklarının görev ve  sorumluluklarında birtakım düzenlemeler yapıldı.
 
Kuvvet komutanlıklarının Milli Savunma Bakanına bağlılığını düzenleyen  maddede değişikliğe gidilerek maddeye Genelkurmay Başkanlığı da eklendi.
 
Buna göre, Genelkurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanına bağlandı.  Söz konusu düzenleme sonrası ilgili madde, "Genelkurmay Başkanlığı ile Kara,  Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları Milli Savunma Bakanına bağlıdır.  Cumhurbaşkanı gerekli gördüğünde genelkurmay başkanı ile kuvvet komutanları ve  bağlılarından doğrudan bilgi alabilir, bunlara doğrudan emir verebilir. Verilen  emir herhangi bir makamdan onay alınmaksızın derhal yerine getirilir." olarak  düzenlendi.
 
Bu kapsamda, Genelkurmay Başkanı ile kuvvet komutanları Milli Savunma  Bakanına ayrı ayrı bağlı ve sorumlu olacak. Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet  komutanlıklarının teşkilatı Milli Savunma Bakanlığı kadro ve kuruluşunda  gösterilecek.
 
Genelkurmay başkanının görevleri
 
Cumhurbaşkanı namına silahlı kuvvetlerin komutanı olan genelkurmay  başkanı savaşta başkomutanlık görevlerini cumhurbaşkanı namına yerine getirecek.  Genelkurmay başkanı, silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasında personel,  istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerine ait ilke ve öncelikler ile  ana programları hazırlayarak Milli Savunma Bakanının onayına sunacak; bunlardan  istihbarat, harekat, teşkilat ve eğitim hizmetlerinin Kara, Deniz, Hava  Kuvvetleri Komutanlıkları ile Genelkurmay Başkanlığına bağlı kuruluşlar  vasıtasıyla uygulanmasını sağlayacak. Personel hizmetleri ise özel kanunlarına ve  Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre yürütülecek.
 
Genelkurmay başkanı, lojistik ve tedarik hizmetleri için tespit etmiş  olduğu ilke, öncelik ve ana programlar ile askeri okullardaki eğitim ve öğretim  hizmetlerine ilişkin önerilerini, bu hizmetleri yürütecek olan Milli Savunma  Bakanlığına bildirecek. Uluslararası yapılacak anlaşma ve antlaşmaların askeri  yönlerinin tayininde ve uygulama esaslarının tespitinde Genelkurmay başkanının  mütalaası alınacak. Genelkurmay başkanı gerektiğinde bu toplantılara  katılabilecek veya temsilci gönderebilecek.
 
Genelkurmay başkanı şahsen veya yetkili kılacağı kişi ve kuruluşlarla,  görev ve yetkilerine ait konularda ilgili bakanlıklar, daireler ve kurumlarla  doğrudan yazışma yapabilecek, temaslarda bulunabilecek.
 
Milli Savunma Bakanlığının görevlerini yürütmesine ilişkin maddede  yapılan değişiklikle de kuvvet komutanlıklarının yanına Genelkurmay Başkanlığı  ifadesi eklendi. Madde, "Milli Savunma Bakanı görevlerini, Genelkurmay  Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları ile Bakanlık merkez ve  taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve ilişkili kurum ve kuruluşları vasıtasıyla  yerine getirir" olarak düzenlendi.
 
Kararnameyle, Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Harita Genel  Müdürlüğünün kuruluş, teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve  esaslara ilişkin de düzenleme yapıldı. Savunma, güvenlik, istihbarat ve kalkınma  maksatlı çalışan kurum ve kuruluşların temel coğrafi veri ihtiyaçlarının  karşılanması amacıyla Harita Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Coğrafi Veri Merkezi  kuruldu.
 
 MGK'nın yapısı yeniden düzenlendi
 
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin Teşkilat ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
 
Buna göre, Cumhurbaşkanına bağlı Genel Sekreterliğin teşkilat, görev, yetki, çalışma usul ve esasları yeniden düzenlendi.
 
İki ayda bir toplanacak MGK'nın üyeleri, gerektiğinde doğrudan Cumhurbaşkanının çağrısıyla da bir araya gelebilecek. 
 
Kurul toplantıları Cumhurbaşkanı başkanlığında yapılırken, Kurula Cumhurbaşkanının katılmadığı zamanlarda Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlık edecek.
 
Kurul toplantılarına üyeler dışında, gündemin özelliğine göre ilgili bakan ve kişiler de çağrılarak bilgi ve görüş alınabilecek.
 
MGK kararları çoğunlukla alınacak, eşitlik halinde Kurul Başkanının bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılacak. Kurul kararları, Genel Sekreterlik tarafından Cumhurbaşkanlığına gönderilecek.
 
Kurulun gündemi Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenecek. Cumhurbaşkanı yardımcıları, kurul üyesi bakanlar ile diğer bakanlar ve Genelkurmay Başkanının gündeme girmesini istedikleri konular, Genel Sekreter vasıtasıyla Cumhurbaşkanına iletilecek.
 
Resmi Gazete'nin içeriği ve yayımlanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi
 
Türkiye Cumhuriyeti Resmi Gazete’sinin içeriği ile yayımlanmasına ilişkin usul ve esasları belirleyen "Resmi Gazete Hakkında 10 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" yayımlandı. 
 
Kararnameye göre Resmi Gazete, internet ortamında Cumhurbaşkanlığınca yayımlanacak.
 
Gazete, gerek görüldüğü takdirde ihtiyaç duyulan sayıda basılı ortamda da yayımlanabilecek. Resmi Gazete'de yayımlanmasına lüzum görülen hususlar Cumhurbaşkanlığınca belirlenecek.
 
Kamu kurum ve kuruluşları, personel alımına ilişkin tüm ilanlarını (ihtiyacını okullara öğrenci almak suretiyle karşılayanlar dahil), Resmi Gazete ile Cumhurbaşkanınca belirlenen kurumun internet sitesi ve kendi internet sitelerinde duyuracak.
 
Bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete'de yayımlanmak üzere gönderilen yönetmelik, tebliğ ve diğer düzenleyici idari işlemlere ilişkin taslaklar, anayasaya, kanunlara, Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine, genel hukuk kurallarına, Cumhurbaşkanı programı ile kalkınma plan ve programlarına uygunluğu yönünden incelenecek.
 
Kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikler ile diğer düzenlemeler, ayrıca bir yürürlük tarihi belirtilmemiş ise Resmi Gazete'de yayımlandığı gün yürürlüğe girecek.
 
Resmi Gazete’de yayımlanan kanunlar, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri, yönetmelikler, tebliğler ve diğer düzenleyici idari işlemler Mevzuat Bilgi Sisteminde tek metin haline getirilecek ve güncel olarak yayımlanacak.
 
Resmi Gazete'nin yayımlanmasına, düzenine, ilanlara ve bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin uygulanmasına ilişkin diğer usul ve esaslar, Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılan bir yönetmelikle belirlenecek.
 
Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, yayımı tarihinde yürürlüğe girecek, hükümlerini Cumhurbaşkanı yürütecek. 
 
Devletler ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalarda düzenleme
 
Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak. 
 
Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Milletlerarası Andlaşmaların Onaylanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi"ne göre, milletlerarası anlaşmaların parafe edilmesi, imzalanması, nota teatisine konu teşkil etmesi veya bu anlaşmalara katılma bildirilerinin yapılması için atanacak Türkiye Cumhuriyeti temsilcileri ve bu temsilcilerin yetkileri Cumhurbaşkanı kararıyla belirlenecek. 
 
Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar Cumhurbaşkanı kararıyla onaylanacak. 
 
Türk kanunlarına değişiklik getiren hükümler içeren her türlü milletlerarası anlaşmanın onaylanması veya bunlara katılım ise Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) tarafından onay veya katılımın uygun bulunmasına ilişkin bir kanun çıkarılmasına bağlı olacak.
 
TBMM tarafından onay ya da katılım konusunun uygun bulunması zorunlu olan milletlerarası anlaşmaların Cumhurbaşkanı tarafından TBMM'ye gönderilmesi kapsamındaki hazırlık çalışmaları ise Dışişleri Bakanlığınca yürütülecek.
 
Ayrıca "milletlerarası bir anlaşmaya dayanılarak yapılan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari veya teknik anlaşmalar" ile "ekonomik, ticari veya teknik münasebetleri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan anlaşmalardan devlet maliyesi bakımından yüklenme gerektirmeyen, kişi hallerine ve Türk vatandaşlarının yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar" da Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.
 
Anlaşmaların Resmi Gazete'de yayımlanması
 
Anlaşmaların Türkçe ve anlaşmada muteber olduğu belirtilen dil veya dillerden biriyle yazılmış metni, onaylamaya ilişkin Cumhurbaşkanı kararına ekli olarak Resmi Gazete'de yayımlanacak.
 
Ayrıca anlaşmaların belli hükümlerinin Türkiye Cumhuriyeti bakımından yürürlüğe girdiği, uygulama alanının değiştiği, durdurulduğu ve sona erdiği tarihler de Cumhurbaşkanı kararı ile tespit edilerek Resmi Gazete'de yayımlanacak. Bir milletlerarası anlaşma, yürürlük tarihinin tespitine dair Cumhurbaşkanı kararında belirtilen yürürlüğe giriş tarihinde kanun hükmünü kazanacak.
 
NATO ile ilgili anlaşmalar
 
NATO ile ilgili anlaşmalar söz konusu olduğunda ise 18 Şubat 1952 tarihli ve 5886 sayılı kanunla onaylanmış Kuzey Atlantik Anlaşması gereği olarak, bu anlaşmaya taraf olan devletler ve NATO ile yapılan ikili veya çok taraflı anlaşmalardan Türk kanunlarına değişiklik getirmeyenler Cumhurbaşkanınca doğrudan onaylanacak.
 
HSSGM'nin teşkilat yapısı ile görev ve yetkileri belirlendi
 
Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğünün (HSSGM) teşkilat, görev ve yetkilerine ilişkin usul ve esaslar belli oldu.
 
Teşkilat, görev, yetki ve sorumluluklarının belirlendiği kararnameye göre Genel Müdürlük, uluslararası öneme sahip halk sağlığı risklerinin ülkeye girmesini önlemek amacıyla, uluslararası giriş noktaları ve bunların gümrüklü alanlarında gerekli her türlü sağlık tedbirini alacak veya aldıracak, halk sağlığını etkileyecek etkenlere karşı alınacak kontrol önlemlerinin standardını belirleyecek, belgelendirecek, denetlemekten sorumlu olacak. 
 
Genel Müdürlük, uluslararası giriş noktalarında hac, göç veya seyahat gibi toplu nüfus hareketlerinde gerekli sağlık tedbirlerini alacak veya aldıracak. Riskli cenazelerin yurda girişine izin verecek olan Genel Müdürlük, uluslararası nakil araçlarının ve bunlarda görevli personelin sağlık şartlarını belirleyerek sağlık raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri düzenleyecek.
 
Görev alanıyla ilgili Dünya Sağlık Örgütü, Uluslararası Denizcilik Örgütü, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği, Genel Müdürlükçe yapılacak. Uluslararası önemi olan, halk sağlığı riski olan ülkelere giden insanlara seyahat sağlığı hizmeti verecek olan Genel Müdürlük, ulusal ve uluslararası sularda seyir eden gemilere uzaktan sağlık yardımı ve desteği verecek. 
 
Genel Müdürlükçe uluslararası giriş noktalarında yapılması gereken tüm sağlık hizmetleri, sağlık denetimleri ve çevre sağlığı işlemleri yürütülecek, bunun için usul ve esaslar belirlenecek, kurum personelinin atama, nakil, özlük, ücret, emeklilik ve benzeri işlemleri yürütülecek, kurum hizmetlerinin gerektirdiği her türlü satın alma, kiralama, bakım ve onarım, arşiv, idari ve mali hizmetleri yürütülecek.
 
Genel Müdürlük, taşradaki görevlerini, Genel Müdürlüğe bağlı sağlık denetleme merkezleri aracılığıyla yerine getirecek, ilgili Cumhurbaşkanlığı kararnamesine uygun olarak taşra teşkilatı kurmaya ve kaldırmaya yetkili olacak.
 
İhtiyaç duyulan her türlü tesis, hastane, sağlık eğitim tesisi, sağlık kampüsü, sosyal donatılar ve diğer tesisler, Genel Müdürlük tarafından yaptırılabilecek.
 
Tıbbi ürün ve hizmetlerin üretiminin teşvik edilmesi kapsamında, sağlık hizmeti sunumunda ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz, Genel Müdürlükçe, ilaç ve diğer ürün ve hizmetlerin alımında mümkün olduğunca yurt içi sanayi imkanlarından faydalanmak amacıyla araştırma geliştirme, prototip ve seri üretim faaliyetleri yaptırılacak. İhtiyaç halinde yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerle alım garantili sözleşmeler yapılabilecek ve yedi yıla kadar, gelecek yıllara yaygın yüklenmeye girişilebilecek.
 
Yurt dışı sağlık hizmet birimleri kapsamında ise insani ve teknik yardım amacıyla yurt dışında geçici sağlık hizmet birimleri kurabilecek ya da kurdurabilecek, işletebilecek ve işlettirebilecek. Bu amaçla ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları, finans ve yardım kuruluşları ile işbirliği ve ortak çalışma yapabilecek, insan ve mali kaynakları ile destek sağlanabilecek.
 
GİB ile Darphane ve Damga Matbaasının yapısında düzenleme
 
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ile Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün teşkilat ve görevlerine dair esaslar düzenlendi.
 
Buna göre, GİB, gelir politikasını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamak, vergi ve diğer gelirleri en az maliyetle toplamak, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunu sağlamak, mükellef haklarını gözeterek yüksek kalitede hizmet sunmak suretiyle yükümlülüklerini kolayca yerine getirmeleri için gerekli tedbirleri almak, saydamlık, hesap verebilirlik, katılımcılık, verimlilik, etkililik ve mükellef odaklılık temel ilkelerine göre görev yapacak.
 
Gelir İdaresi Başkanı, başkanlığı mevzuat hükümlerine, politika ve stratejilere uygun olarak yönetecek.
 
Görevlerin yürütülmesinde Başkana yardımcı olmak üzere 6 başkan yardımcısı görevlendirilecek. Başkan yardımcıları, başkana karşı sorumlu olacak. 
 
Başkan yardımcıları aynı zamanda vergi dairesi başkanlıklarının koordinasyonuyla görevlendirilebilecek.
 
Bütçesi, Bakanlık bütçesi içinde yer alacak
 
Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü de madeni ufaklık ve hatıra para ile her türlü pul ve değerli kağıtların basımı ve dağıtımını sağlayacak.
 
Genel Müdürlük, kanunlar gereğince tedavüle çıkarılması kararlaştırılan madeni ufaklık para ve madeni hatıra paraları basacak ve dağıtacak. Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarını basacak. Resmi kuruluşlarca hatıra madalyonu mahiyetinde olmayıp belirli amaçlarla belirli kişilere dağıtılan madalyaları imal edecek.
 
Kıymetli madenlerden ve taşlardan mamul süs ve ziynet eşyalarının kontrollerini yapacak, ticaretini düzenlemek amacıyla standartları tespit edecek.
 
Resmi mühürleri imal edecek ve bunların sicilini tutarak resmi mühür beratlarını tanzim edecek. Hazinenin para, madalyon ve madalya arşivini oluşturacak. 
 
Darphane Genel Müdürü, hizmetlerin; mevzuata, plan ve yıllık programlara uygun olarak verilen direktifler doğrultusunda yönetilmesini sağlayacak.
 
Darphane Dairesi Başkanlığınca madeni ufaklık para ile madeni hatıra para, hatıra madalyonu, Cumhuriyet sikke ve ziynet altınlarını, özel kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnameleri ve yönetmelikleri gereği devletçe verilen madalyaları, resmi mühürleri basacak ve bunların sicillerini tutacak.
 
Genel Müdürlüğün bütçesi, Bakanlık bütçesi içinde yer alacak.
 
Madeni paralar, Madeni Ufaklık ve Hatıra Para Bastırılması Hakkında Kanun hükümleri çerçevesinde tedavüle çıkarılacak ve bütçeleştirilecek.
 
Madeni paraların tedavüle çıkarılması için yapılan harcamaların takip şekli ilgili muhasebe yönetmeliğinde düzenlenecek.
 
Tedavüle çıkarılan madeni paralar hakkında düzenli bilgiler, Genel Müdürlükçe belli dönemler itibarıyla hazırlanacak ve ilgili birimlere gönderilecek.

ETİKETLER