'Torba tasarı'nın 2. bölümünde yer alan maddeler kabul edildi

AA |  16 Mart 2018 Cuma - 0:21 | Son Güncelleme : 16 03 2018 - 0:26

Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı'nın 2. bölümünde yer alan maddeler kabul edildi


TBMM Genel Kurulunda, "Torba tasarı" olarak bilinen, Vergi  Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması  Hakkında Kanun Tasarısı'nın 22-49. maddelerini kapsayan 2. bölümünde yer alan  maddeler kabul edildi. 
 
Kabul edilen maddelere göre, açılmış davalardaki uyuşmazlık,  arabuluculuk yoluyla çözümlenirse ve arabulucunun son tutanağına dayalı olarak  verilen kararlarda, karar ve ilam harcı 35,90 lira olacak.
 
Kaldırılan Askeri Yüksek İdare Mahkemelerinin "tarafsız ve bağımsız  olmadığı" iddiasıyla Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruları  derdest olanlar, tasarının kanunlaşmasından itibaren 3 ay içinde Ankara idare  mahkemelerinden yargılamaların yenilenmesini isteyebilecek. Bu sürede başvuruda  bulunmayanlar, AİHM'ce münhasıran iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle  verilen kabul edilemezlik kararlarının kendilerine tebliğinden itibaren 3 ay  içinde de yeniden yargılama talep edebilecek.
 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden  yararlanan çocukların, 18 yaşını doldurdukları, korunma, bakım ve tedbir  kararlarının sona erdiği tarihten itibaren 5 yıl içinde Aile ve Sosyal  Politikalar Bakanlığına başvurmaları halinde, hak sahibi oldukları onaylanırsa  talepleri Devlet Personel Başkanlığına bildirilecek. Hak sahiplerinin atamaları  il tercihleri dikkate alınarak, kura usulü ile yapılacak ve işe yerleştirmede  öncelik sırasıyla lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunlarına verilecek.
 
Bu kapsamda daha önce ataması yapılan ve görevde bulunanlar,  kurumlarının kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak, tasarının  yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara  atanacak.
 
Baraj inşaatındaki kamulaştırmalar
 
Tasarıyla, baraj inşası için yapılan kamulaştırmalar sonunda,  kamulaştırma sahasına mücavir malların sahiplerinin başvurusuyla; çevrenin  sosyal, ekonomik veya yerleşme düzeninin bozulup bozulmadığı, ekonomik veya  sosyal yönden yararlanılmasının mümkün olup olmadığı, kurulacak komisyon  tarafından incelenecek.
 
Komisyonun yaptığı inceleme sonucunda, çevrenin sosyal, ekonomik veya  yerleşme düzeninin bozulduğuna ve taşınmaz maldan yararlanılmasının mümkün  olmadığına karar verilmesi halinde, taşınmaz mal kamulaştırmaya tabi tutulacak.
 
Tasarıya göre, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerince  yapılan veya yaptırılan su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme  tesisleri, yol yapımı gibi altyapı yatırımları ile küçük sanayi sitelerindeki iş  yeri yapımına ilişkin mal teslimi ve hizmet ifaları KDV'den istisna tutulacak.
 
Kantinlerin kiraya verilmesi KDV dışı
 
Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda, kantin olarak belirlenen  alanların okul aile birlikleri tarafından kiraya verilmesi işlemlerine de KDV  istisnası getirilecek.
  
Sanayi sicil belgesine sahip işletmelerin, yatırım teşvik belgesi  aranmadan imalat sanayisinde kullandıkları yeni makine ve teçhizat alımlarına 31  Aralık 2019'a kadar KDV istisnası getirilecek. Ar-Ge, yenilik ve tasarım  faaliyetlerinde bulunanlara, teknoparklarda, Ar-Ge ve tasarım merkezlerinde ve  üniversitelerin araştırma laboratuvarlarında kullandıkları yeni makine ve  teçhizat alımlarına 31 Aralık 2019'a kadar KDV istisnası sağlanacak.
 
Yatırım teşvik belgeli olsun veya olmasın imalat sanayisinde veya  Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılan ve 31 Aralık 2019'a kadar  alınan yeni makine ve teçhizat, mevcut amortisman sürelerinin yarısı kadarlık  daha kısa bir sürede amortismana tabi tutularak gider yazılabilecek.
 
Tasarıyla, Maden Kanununda değişikliğe gidiliyor.
 
Buna göre, iki defa ihaleye çıkılan bir sahaya müracaat olmaması  halinde söz konusu sahanın aramalara açık hale geldiği, Enerji ve Tabi Kaynaklar  Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce ilan edilecek. İlan edilen sahaya 1  aylık sürede de müracaat olmaması durumunda saha, ihale taban bedeli üzerinden  ruhsatlandırılacak.
 
İşletme izni veya bakanlıkça şerh edilmiş rödovans sözleşmesi  olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere; maden ocağı açan,  maden üreten veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahasında üretim faaliyetinde  bulunanlara 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve 20 bin güne kadar adli para  cezası verilecek. Bu suçtan hüküm giyenler, infazlarının tamamlanmasından  itibaren 10 yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamayacak.
 
Linyit ve taşkömürü çıkaran, kamu kurum ve kuruluşlarının  iştiraklerinin, bu düzenlemenin yürürlük tarihinden önce sözleşmeye bağlanarak  işlettirdikleri yer altı maden işletmelerinde çalışan rödovansçıların, çalışma  saatindeki azalma, ücret artışı ve yıllık izin düzenlemeleri gibi iyileştirmelere  bağlı olarak oluşan maliyet artışları desteklenecek.
 
Tasarıyla, Türk sporunun ve amatör spor kulüplerinin desteklenmesi  amacıyla düzenleme yapılıyor.
 
Buna göre; Spor Genel Müdürlüğü, Türkiye Futbol Federasyonu ve  bağımsız spor federasyonlarına tescil edilmiş olan ve Türkiye'de faaliyette  bulunan spor kulüpleri ve sportif alanda faaliyette bulunan sermaye şirketleri  tarafından sporculara ödenen ücretlerden tevkif edilerek ilgili vergi dairesine  kanuni süresinde beyan edilen ve ödenen gelir vergisi tutarlarının tamamı,  kulüplere ret ve iade edilecek.
 
Özel hesaba aktarılan bu tutarlar; sporcu, çalıştırıcılar ve diğer  spor elemanlarının, sportif faaliyetlerine ilişkin iaşe, ibate, seyahat, sağlık,  eğitim-öğretim harcamaları ile amatör spor dallarına ilişkin hazırlık kampları,  müsabaka, malzeme ve ekipman, federasyon vize, lisans, tescil ve katılım  harcamalarında kullanılacak.
 
Özel hesaptan amaç dışı kullanıldığı tespit edilen tutarlar için amaç  dışı kullanılan döneme gelir (stopaj) vergisi tarhiyatı yapılarak vergi cezası  kesilecek.
 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu gelirlerinden  engellilere ve yaşlılara yönelik hizmetlere tahsis edilebilecek yüzde 5'lik  kısmın kullanım alanı ve usulleri yeniden belirlenecek. Böylece, engellilerin ve  yaşlıların topluma uyumunu kolaylaştıracak ve erişilebilirliklerini sağlayacak  her türlü proje ve faaliyet ile yapım, kiralama işleri bu kaynak ile  gerçekleştirilebilecek.
 
Terör eyleminin ortaya çıkarılması
 
Terör eyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya  bertaraf edilmesinin sağlanmasında yardımcı ve faydalı olanlardan hayatını  kaybeden sivillerin yakınlarına ikinci istihdam hakkı verilecek.
 
Tasarıyla, Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunda düzenleme  yapılıyor. Buna göre, kuruluşların özelleştirme kapsamına alınmasında, ekonomide  verimlilik artışı ve kamu giderlerinde azalma sağlanmasına ilave olarak, kamuya  gelir elde edilmesi amacıyla da Hazineye ait taşınmazların değerlendirilmesi  suretiyle özelleştirilebilmesi sağlanacak.
 
İstihdam desteği sağlanacak
 
Tasarıyla, İşsizlik Sigortası Kanununda düzenlemeye gidiliyor.
 
Buna göre; 2020 sonuna kadar (1 Ocak 2018- 31 Aralık 2020 döneminde)  işe alınan sigortalılar nedeniyle ilave istihdam sağlayan özel sektör işverenleri  için 12 ay süreyle, gelir vergisi stopajı, damga vergisi ve sosyal güvenlik primi  desteği teşviki getirilecek. İmalat ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren iş  yerlerinde ilave işe alınacaklar için daha yüksek tutarda sosyal güvenlik primi  desteği sağlanacak.
 
Kadın, genç ve engelli istihdamında teşvik süresi 12 ay yerine 18 ay  olarak belirlenecek.
 
İmalat sektöründe çalışan küçük işletmelere ve esnafa 2018 yılında  uygulanmak üzere, 18 yaşından büyük ve 25 yaşından küçük en fazla iki kişi ilave  istihdam sağlamaları halinde gelir vergisi stopajı, damga vergisi, sosyal  güvenlik primi ve asgari ücret üzerinden iki ayda bir ücret desteği verilecek.
 
Kadınların iş hayatına katılmalarını teşvik amacıyla kadın hizmet  erbabına işverenlerce kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilmek suretiyle doğrudan  veya asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 15'ini geçmemek üzere sağlanan  menfaatlere gelir vergisi istisnası getirilecek.
 
İşverenlere 2016 ve 2017 yıllarında uygulanan, 100 lira tutarındaki  asgari ücret desteği uygulamasına 2018 yılında da devam edilecek.
 
Gençlerin istihdam edilebilirliklerini artırmak amacıyla 18-25 yaş  arasındaki sigortalılara ait sigortalı işe giriş bildirgesinin, çalışılmaya  başlanılan tarih itibarıyla verilmesine imkan sağlanacak.
 
Tasarıya göre, işe alınanların ücretlerinin, ilgili yılda uygulanan  asgari ücretin aylık brüt tutarının prim ödeme gün sayısına isabet eden tutarı  üzerinden hesaplanan gelir vergisinin asgari geçim indirimi uygulandıktan sonra  kalan kısmı, verilecek muhtasar beyanname üzerinden tahakkuk eden vergiden terkin  edilecek.
 
Ücret ödemelerine ilişkin düzenlenen kağıtlara ait damga vergisinin  aylık brüt asgari ücretin prim ödeme gün sayısına isabet eden kısmı beyan  edilmeyecek ve ödenmeyecek.
 
Sağlanan vergi teşvikleri 2020 yılı aralık ayı aşılmamak üzere, teşvik  kapsamına giren çalışanlar için 12 ay süreyle uygulanacak, ancak bu süre işe  giriş tarihi itibarıyla teşvik kapsamına giren 18 yaşından büyük kadın, 18  yaşından büyük 25 yaşından küçük erkek çalışanlar ile engelli olarak kayıtlı  sigortalılar için 18 ay olarak dikkate alınacak.
 
Bireysel emeklilikte cayma süresi artırılabilecek
 
Bakanlar Kuruluna; işverenleri aracılığıyla otomatik olarak bir  bireysel emeklilik planına dahil olan çalışanların, iki ay içinde sözleşmeden  cayma hakkını üç katına kadar artırma yetkisi verilecek.
 
Tasarıyla; mevcut düzenlemede, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığında  olan, şeker kotalarının tespiti ile iptal ve transferleri hakkında kararlar  alınması ve uygulanması hakkı Bakanlar Kuruluna geçiyor.
 
Buna göre, bakanlık; A ve B şeker kotalarının tespiti, iptal ve  transferlerine ilişkin teklifi Bakanlar Kuruluna sunacak ve bu konuda alınacak  Bakanlar Kurulu kararını uygulayacak.
 
Yeni şeker fabrikası kurulabilmesi veya mevcut fabrikaların  kapasitelerini artırabilmeleri için kota temin etmeleri zorunlu olacak. Bu  şirketlere yeni A ve B kotaları tahsisine Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı  yerine Bakanlar Kurulu yetkili olacak.
 
Şeker pancarı kotasında değişiklik
 
Tasarı üzerinde, AK Parti'nin verdiği önergenin kabul edilmesiyle  değişiklik yapıldı.
 
Buna göre, nişasta kökenli şekerler için belirlenecek toplam A kotası,  ülke toplam A kotasının yüzde 5'ini geçemeyecek. Mevcut düzenlemede bu oran yüzde  10 idi.
 
Türkiye Şeker Fabrikalarına ait fabrikaların özelleştirilmesi halinde,  Türkiye Şeker Fabrikaları tarafından şirketlere tahsis edilen kotalar da devir  tarihi itibarıyla alıcıya aktarılmış olacak.
 
Özelleştirme sözleşmelerinde yer alan üretim taahhüdünün başlangıç  tarihinden itibaren alıcı şirketlerin 5 yıl boyunca her pazarlama yılı için,  kendilerine tahsis edilen kotalardan yüzde 90'ın altında arz sağlamaları halinde,  ilgili pazarlama yılı kotasının yüzde 90'ı ile arz arasındaki fark kadar kota  hakları, Türkiye Şeker Fabrikalarına aktarılacak.
 
Bu aktarım nedeniyle herhangi bir hak ileri sürülemeyecek ve talepte  bulunulamayacak.
 
Nişasta kökenli şekerler için belirlenecek kota miktarında yapılan  değişiklik sonucu ortaya çıkan kota fazlası Türkiye Şeker Fabrikalarına  aktarılacak.
 
TBMM Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, tasarının 2. bölümünde yer  alan maddelerin kabul edilmesinin ardından birleşime ara verdi.
 
Bahçekapılı, aranın ardından komisyon ve hükümetin yerini almaması  üzerine birleşimi, yarın saat 14.00'de toplanmak üzere kapattı.
 
Bu arada, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Genel Kurul Salonu'na gelerek  bir süre çalışmaları takip etti.